Opinion

Stimulera FoU med skatteincitament

Ulla Grönlund
Ulla Grönlund

Satsningar på forskning och utvecklig ger positiva effekter på lönsamhet och tillväxt. Men för att små och medelstora företag ska våga köpa FoU-tjänster behövs det skatteincitament, skriver Ulla Grönlund på Länsstyrelsen i Västerbotten.

För att stärka svensk konkurrenskraft och ge förutsättningar för tillväxt är det nödvändigt att både små och stora företag investerar i forskning.

Verkligheten är att få små och medelstora företag satsar på FoU. Vi behöver en stimulansåtgärd, ett skatteincitament till företag för köp av FoU-tjänster. Detta kommer att stimulera intresse, efterfrågan och engagemang.

Alla OECD-länder, utom Sverige, Tyskland och Finland, har denna stimulans. Finland utreder nu ett införande.

Jag är övertygad om att ökade FoU-satsningar i företagen ger positiva effekter på lönsamhet, effektivitet och tillväxt. En övertygelse som är baserad på fakta och erfarenhet från mina yrkesverksamma år inom industri, universitet och forskningsinstitut.

Sedan fyra år tillbaka arbetar jag med näringslivsfrågor på Länsstyrelsen i Västerbotten. Under denna tid har jag sett hur staten styr och även anvisar stimulanser för snabbare måluppfyllelse, exempel är skattelättnader knutna till miljömålen, till exempel miljöbilar, miljöbränslen, förnybar el och ekologiskt jordbruk. Jag ser även allt fler krav på universiteten att intensifiera kunskapsöverföringen, att "pusha" ut kunskaper.

Ett alternativ är att, med företagen i fokus, stimulera "pull demand" för FoU, det vill säga att stimulera efterfrågan.

IVA-programmet Innovation för tillväxt har nyligen haft kickoff. Arbetet ska visa vilka konkreta åtgärder som behövs för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige och få fler företag att växa.

Devisen "mäta är att veta - man måste veta för att kunna styra" gäller även i det förändringsarbete som nu påbörjas.

En del försök har gjorts för att hitta mätmetoder som fångar positiva och negativa resultat, och som möjliggör nationella och internationella utblickar och jämförelser. Några exempel: Länsstyrelsen Sörmland har tagit fram Mälardalens innovationsindex. Forskningscentrum CESIS arbetar med utveckling av en metod för att skatta FoU. Jag har under våren 2009 handlett en masteruppsats med titeln Konkurrenskraft i Västerbottens län - genom endogena tillväxtpotentialer.

Vi behöver gemensamma, någorlunda rättvisande och stabila mätmetoder. Därför önskar jag att mättekniken får en plats i IVA-programmet.

Västerbotten har cirka 2100 arbetsställen med fler än 10 anställda. Mitt mål är att 25 procent av dessa satsar minst 3 procent av sin omsättning på FoU om några år. Och att ett västerbottniskt företag finns på Ny Tekniks årliga sammanställning FoU-Sverige.

Stora insatser har under senare tid gjorts, till exempel regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition för perioden 2009-2012 "Ett lyft för forskning och innovation". Med fem miljarder kronor förstärks både den grundläggande och tillämpade forskningen samt innovationsarbetet.

Samtidigt konstaterar vi den "svenska paradoxen" - i Sverige satsas stora belopp på forskning och utveckling, men alldeles för litet kommer ut i form av patent och företagande. Mot denna bakgrund anser jag att företagen ska stimuleras genom ett skatteincitament för investering i forskning.

Ulla Grönlund

Tekn dr, ledningskansliet, Länsstyrelsen Västerbotten