Miljö

Ny IPCC-rapport: Matproduktion och skogsbruk måste ställas om

Mjölkgård i Storbritannien. Foto: Rex Shutterstock
Mjölkgård i Storbritannien. Foto: Rex Shutterstock
Skövling av Amazonas Foto: AP Photo/Alberto Cesar
Skövling av Amazonas Foto: AP Photo/Alberto Cesar

Markanvändning är i fokus i en kommande rapport från FN:s klimatpanel. ”Om man inte hanterar klimatutsläpp från markanvändning kan världen inte komma ner till nollutsläpp” säger en expert till TT.

Publicerad

I dagarna presenterar FN:s klimatpanel, IPCC, en ny klimatrapport. I rapporten tittar man på klimatförändringarna i relation till ett antal globala frågor som har med markanvändning att göra, bland annat ökenspridning, hållbar markanvändning och livsmedelssäkerhet.

– Man ser på hur klimatförändringar kan påverka till exempel markförstöring och livsmedelssäkerhet. Man tittar också på forskning kring vad det finns för möjligheter att anpassa de berörda systemen till klimatförändringar och vad det finns för möjligheter att arbeta med systemen så att de bidrar till utsläppsminskningar för att begränsa klimatförändringar, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI och medlem av IPCC.

Rapportens resultat, som ska presenteras på torsdag, är ännu inte klart. Men utifrån den forskning som finns i dag kan man tydligt se att markanvändning, som exempelvis avskogning, ger betydande klimatutsläpp och spär på klimatförändringar, säger Markku Rummukainen.

– Även boskapsskötsel och risodlingar genererar stora metanutsläpp i världen.

Läckta uppgifter: Matproduktion måste ställas om

I Parisavtalet, som skrevs under 2015, har länder kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, vilket kräver att utsläppen måste minska betydligt. Markanvändning, som jord- och skogsbruk, både påverkar och påverkas av klimatförändringarna. Att hitta lösningar som både minskar utsläppen och motverkar negativa klimateffekter är därför viktigt, menar Rummukainen.

– Om man inte hanterar klimatutsläpp från markanvändning kan världen inte komma ner hela vägen till nollutsläpp. Samtidigt innebär klimatförändringar betydande effekter på livsmedelssäkerhet, på ekosystem och på den biologiska mångfalden, allt som vi är beroende av.

Ett läckt utkast till rapporten, som The Guardian rapporterat om, slår fast att det är omöjligt att hålla den globala uppvärmningen inom säkra nivåer om det inte sker en omställning av hur mat produceras och mark brukas.

För att minska den globala uppvärmningen måste bland annat jord- och skogsbruket göras mer hållbart, köttkonsumtionen skäras ned och matavfallet minska, enligt det läckta utkastet.

Naturskyddsföreningen: Avskogning och köttproduktion viktiga frågor

Rapporten blir ett viktigt vetenskapligt underlag för beslutsfattare i världen, tror Rummukainen.

– FN:s klimatpanel är en tung kunskapsaktör och dess rapporter är grundläggande för klimatförhandlingarna internationellt.

Även Naturskyddsföreningen ser den som viktig. Man hoppas bland annat att IPCC ska ta upp frågan om avskogningen och vikten av att binda kol för att få ner koldioxidhalterna, och att frågan om köttproduktion ska belysas.

– Köttproduktion är ett relativt ineffektivt sätt att använda marker och det medför ganska stora klimatutsläpp. Om det går att minska på köttkonsumtionen och därmed köttproduktionen får vi ganska stora markarealer som befrias för återskogning eller återställande av våtmarker som då kan binda kol, säger Otto Bruun, bioekonomisakkunning vid Naturskyddsföreningen.

Bruun hoppas också att rapporten ska bidra till att markanvändningens roll i förhållande till klimatförändringarna ska tas på större allvar.

– Vi vill att rapporten leder till skärpning av de nationella klimatmålen i alla länder.