Opinion

”Låt rot-avdraget gå till energisnålare bostäder”

Conny Pettersson, vd på Swedisol AB
Conny Pettersson, vd på Swedisol AB

DEBATT. Svenska hushåll har hittills gjort rot-avdrag på 80 miljarder kronor för att reparera, renovera och underhålla sina bostäder. Sannolikt har en betydligt större andel av avdragen gått till uppgraderade kök än till energieffektiviseringar, skriver Conny Pettersson på Swedisol.

I äldre småhus är energianvändningen för uppvärmning och varmvatten omkring 100-130 kilowattimmar per kvadratmeter, medan den i helt nybyggda hus kan vara så lite som en fjärdedel av det. Det är naturligtvis bra att nya hus blir energisnåla, men under lång tid framöver kommer de flesta svenskar att bo i äldre hus.

Statliga stimulanser kan vara viktiga för att understödja en önskad samhällsutveckling. Rot-avdraget har sannolikt bidragit till att göra fler jobb vita. Det är bra. Men i bästa fall kan statliga satsningar tjäna mer än ett syfte.

Ett lysande exempel är regeringens satsning för att fler hyresrätter ska byggas. Det främsta syftet är självklart att minska bostadsbristen, men stödet villkoras ”för att säkerställa att det blir ett samhälleligt mervärde”. Det handlar bland annat om att husen vara energisnåla, med 20 procent lägre energianvändning än vad byggreglerna kräver. Om energianvändningen blir ännu lägre kan stödet höjas. På så sätt kommer de satsade resurserna samhället till gagn på flera – långsiktigt hållbara – sätt.

Regeringen planerar att sänka rot-avdraget från 50 till 30 procent. En mer angelägen reform vore att rikta in avdraget på åtgärder som minskar energianvändningen och ger större mervärden för samhället. På så sätt skulle stödet, förutom att bidra till att göra svarta jobb vita, uppmuntra villaägare att genomföra åtgärder för smartare energianvändning. Det kan handla om att byta uppvärmningssystem, tilläggsisolera eller byta fönster.

En mer effektiv energianvändning är angelägen, inte minst nu när kärnkraften börjar falla för åldersstrecket. Den stora mängden eluppvärmda byggnader gör att elförbrukningen stiger kraftigt när det blir kallt, och att hela energisystemet måste dimensioneras efter situationer som bara inträffar några fåtal gånger per år.

Det krävs en helhetssyn på energifrågorna, där möjligheterna till effektivisering ges samma prioritet som ny energiproduktion. Statliga incitament bör utformas så att de bidrar i samma riktning.

Regeringen har visat att man vill få en mer energieffektiv bebyggelse. Det gäller den nämnda stimulansen för nya hyresrätter och det gäller det föreslagna stödet för energieffektiv renovering av miljonprogrammen. Men regeringen måste även uppmuntra till effektivisering i landets alla småhus, som tillsammans spelar en stor roll i energisystemet. Missar regeringen dem går samhället miste om en stor möjlighet att bygga ett mer effektivt och hållbart energisystem.

Conny Pettersson, vd Swedisol