Digitalisering

FRA medger brister

FRA medger att en del uppgifter om brister i integritetsskyddet, som Ny Teknik avslöjar i dag, är korrekta. Samtidigt dras fel slutsatser, anser myndigheten.

Publicerad

Ny Teknik har i dag avslöjat att FRA, Försvarets radioanstalt, inte gör heltäckande kontroller av information som man inhämtat via signalspaning och som man därefter sedan lämnar vidare till andra länders underrättelseorgan.
Det senare uppger en anonym FRA-medarbetare som är kritisk till det dåliga skyddet för svenskar och företag i Sverige när det gäller signalspaning. Uppgifter i mejl, samtal och sms riskerar att nå utländska underrättelsetjänster och skada svenska intressen.
Dessa uppgifter granskas nu av den parlamentariska Signalspaningskommittén.
FRAs ledning med generaldirektören Ingvar Åkesson i spetsen har valt att lämna en skriftlig kommentar.
Ny Teknik redovisar den här i sin helhet. Den har skickats över till oss av Mattias Lindholm, pressekreterare på FRA:
”Ny Teknik publicerar i dag uppgifter som rör påstådda brister i FRA:s sätt att hantera integritetsskyddsfrågor. Uppgifterna är hämtade från ett dokument som sägs komma från en medarbetare på FRA.

FRA känner till att en anonym person som uppger sig vara anställd på FRA har skickat synpunkter på verksamheten till Integritetsskyddsrådet vid FRA och till den Parlamentariska kommittén.
De ämnesområden som tas upp i dokumentet, bland annat FRA:s hantering av personuppgifter samt FRA:s samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer, har varit föremål för diskussioner med olika kontroll- och granskningsinstanser och ISR under året. Vissa enskilda uppgifter är korrekta men flera slutsatser i dokumentet är felaktiga eller föråldrade.
Det finns i dag en tydlig lagstiftning som reglerar integritetsskyddsfrågorna på FRA och en omfattande extern kontroll och granskning.
Kontrollinstansernas uppgift är att se till att lagen följs. Till exempel har Datainspektionen haft ett särskilt uppdrag att bevaka hur personuppgifter behandlas på FRA. Uppdraget redovisades till regeringen den 6 december.
FRA har enligt lagen skyldighet att redovisa det kontrollorganen begär i olika frågor. Det är sedan upp till kontrollorganen att bedöma hur de anser att FRA lever upp till de krav på integritetsskydd som ställs i lagstiftningen.
 
– Personer som har synpunkter kring vår verksamhet kan vända sig till de organ som är satta att granska oss. Detta gäller självfallet även anställda och före detta anställda. Medlemmarna i Integritetsskyddsrådet och Parlamentariska kommittén är behöriga att hantera hemlig information, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.
– Däremot är det inte bra att sekretessbelagd information skickats via öppen e-post. Av allt att döma har dock syftet inte varit att medvetet röja hemliga uppgifter, säger Anni Bölenius.”