Miljö

Bisfenol A listas som särskilt farligt

EU-kommissionen beslutade nyligen om ett förbud mot bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton. Foto: Pixabay
EU-kommissionen beslutade nyligen om ett förbud mot bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton. Foto: Pixabay

Fyra nya substanser ska sättas upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Perfluordekansyra hamnar där på initiativ av Sverige.

Publicerad

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har identifierat ytterligare fyra kemiska ämnen som särskilt farliga. De kommer att läggas till på EU:s så kallade kandidatförteckning i januari.

Ämnena som finns på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. De kan också senare beläggas med tillståndskrav.

De fyra nya ämnena som förs upp på listan är bisfenol A, PFAS-ämnet perfluordekansyra (PFDA) och dess natrium- och ammoniumsalter, 4-HPBL och PTAP (se faktaruta).

Perfluordekansyra förs upp på listan efter förslag från Sverige. Ämnet är långlivat i miljön, ansamlas i kroppen och kan skada fortplantningsförmågan.

Det kan finnas i textilier som har behandlats för att stå emot vatten och fläckar. Till exempel har det hittats i impregneringssprej, utomhuskläder, skidvalla och smörgåspapper.

Läs mer:

Perfluordekansyra ingår i den så kallade PFAS-gruppen (poly- och perfluorerade alkylsubstanser), som består av ämnen som är extremt svårnedbrytbara i miljön. Svenska Kemikalieinspektionen arbetar för att minska användningen av sådana ämnen, särskilt för att skydda grundvatten och dricksvatten från förorening.

PFAS-ämnen har påträffats i grundvatten på flera ställen i landet, särskilt i anslutning till brandövningsplatser, eftersom PFAS finns i vissa typer av brandsläckningsskum.

PFAS-ämnen används även i låga halter i många andra produkter eftersom de har förmåga att bilda släta ytor som stöter bort vatten, fett och smuts.

Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster. Ämnet misstänks vara hormonstörande och är förbjudet i nappflaskor i hela EU. I Sverige är det även förbjudet vid relining av dricksvattenrör, samt i lack och ytskikt i matförpackningar för barn upp till tre år. EU-kommissionen beslutade också nyligen om ett förbud från och med i januari 2020 mot bisfenol A i termopapper, som används för bland annat kassakvitton.

Beslutet att föra upp de fyra nya ämnena på kandidatlistan fattades av Echas medlemsstatskommitté, som var enhällig. Men kommittén kunde inte enas om att även föra upp ämnena PTBP (4-tert-butylfenol) och TMA (trimellitsyraanhydrid) på kandidatlistan. En majoritet av medlemmarna ville klassa dessa som särskilt farliga, men några medlemmar höll inte med. Frågan lämnas därför över till EU-kommissionen, som har tre månader på sig att lägga fram ett förslag till beslut.

EU:s kandidatlista

• Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol). Kommer med på listan på förslag från Frankrike på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.

• Det högfluorerade ämnet perfluordekansyra, PFDA, och dess natrium- och ammoniumsalter. Kommer med på listan på förslag från Sverige eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.

• 4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. Förslaget kommer från Österrike.

• PTAP (4-tert-pentylfenol) som har föreslagits av Tyskland på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön.

Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. De kallas för ”substances of very high concern”, det vill säga ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter.

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet.

Om ett ämne på kandidatlistan ingår i en vara ska leverantören informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till Echa om vilken typ av vara ämnet finns i.

Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar efter leveransen av varan.