Opinion

”Baylan - låt solen slippa skatt”

Stefan Hallgren, solenergikonsult och projekterare.
Stefan Hallgren, solenergikonsult och projekterare.

DEBATT. Energiminister Ibrahim Baylans förslag att ta bort skattefriheten för solcellsanläggningar över 144 kW är mycket märkligt. Solenergi måste fortsätta att stimuleras kraftfullt tills marknaden når kritisk massa. Gör om och gör rätt, skriver solenergikonsulten Stefan Hallgren.

Svenskarna har beslutat sig för att skaffa solceller. Den saken är klar. Installationseffekten fördubblades från 2013 till 2014 och privatmarknaden har upptäckt vad tekniken gör för hushållsekonomin.

Därför är det viktigt att tydliggöra några saker gällande de senaste dagarnas rubriker om ”ny skatt på solceller” som uppstått i spåren av regeringens förslag att ta bort skattefriheten på solcellsanläggningar över 144 kW.

Förslaget som tidningar runt riket tagit upp påverkar i stort sett inga privatpersoner, småföretag eller lantbrukare. Energiminister Baylans förslag gäller bara anläggningar i storlek över 144 kW. Det är illa i sig men privat, småföretags- och jordbruksmarknaden påverkas i mycket liten grad då få enskilda anläggningar i Sverige i dag når de nivåerna. (En genomsnittlig villa-anläggning är t.ex på 6-20 kW och jordbruksanläggningar mellan 30-60 kW).

Investeringsstödet, skatteavdraget och försäljningsmodellen för mikroproducenter förblir helt intakta och är helt skilda från det aktuella förslaget.

Denna regelförändring, är egentligen riktad mot vindkraften men solcellsanläggningar över 144 kW drabbas helt enkelt på grund av att de också är ett förnyelsebart energislag.

Med detta sagt, så är energiminister Baylans förslag väldigt märkligt, då det t.ex. försvårar för stora koncerner, offentliga organisationer och kommunala och privata fastighetsbolag att investera i solcellsparker för att minska sina elkostnader.

Sverige ligger på plats 22 av 28 i Europa när det gäller installerad solcellseffekt per capita, vilket gör oss till ett av de sämre länderna i EU på området.

Sverige är alltså precis i början av sin utveckling mot en större, nationell installationsbas av solcellstekniken där nästan alla andra EU-länder har mellan 50-100 gånger så mycket solenergi per capita. Detta trots att Sverige har lika goda produktionsförutsättningar för sol-el som mellaneuropa.

Skattefrihet är ett verktyg för att stimulera/införa marknadsnischer och teknik som det finns politisk vilja till och beslut på.

När målen är uppfyllda (i det här fallet när det ligger solceller på vart och vartannat tak) så kan man börja påföra skatter precis som för alla andra energislag. Men då solcellstekniken bara exploaterats till cirka 2-3 procent av den potential den har i Sverige de närmaste 10 åren, så är regeringens strategi att försöka förbjuda stora solcellsparker helt ologisk.

Sveriges miljöorganisationer och aktörer inom det förnyelsebara energiområdet efterlyser givetvis det totalt motsatta förhållningssättet. Solenergi som energislag, måste fortsätta att stimuleras kraftfullt tills marknaden når kritisk massa och målet om ett fossilfritt Sverige år 2050 är säkrat.

Solcellstekniken har potential att skapa upp till 15 000 nya arbetstillfällen, att tillföra 2000 GWh ny el per år och 4 miljarder kronor i nya skatteintäkter de närmaste 10 åren. Der vore givetvis en sund väg för Sverige att ta. Gör om. Gör rätt.

Stefan Hallgren, solenergikonsult och projekterare Innosund AB