Energi

Tre kilo giftiga ämnen i havsmiljön per dag

Drygt tre kilo giftiga perfluorerade alkylsyror, PFAA, släpps ut i havsmiljön varje dag. Det visar en ny studie från SLU.

Publicerad

Högfluorerade ämnen har hittats i dricksvatten på flera platser i Sverige, vilket har lett till att brunnar har stängts. Nu har SLU-forskare för första gången genomfört en rikstäckande studie av ämnenas förekomst i svenska floder och vattendrag. Förhöjda halter upptäcktes på flera platser.

Vattenprover har undersökts från 44 platser, varav de flesta låg vid havsmynningar. Analyser utfördes med avseende på 26 olika högfluorerade ämnen, så kallade PFAA, perfluorerade alkylsyror.

Medvärdet för vattendragen var 9,5 nanogram per liter vatten. De högsta halterna uppmättes i vatten från Ångermanälven, Delångersån, Fyrisån och Emån, samt lokalt i Umeälven med halter från 27 till 60 nanogram per liter vatten.

Det sammanlagda utflödet av högfluorerade ämnen till havsmiljön var 3,2 kilo per dag. PFAA är mycket långlivade i miljön och kan ackumuleras i djur och människor.

Bland de högfluorerade ämnena är det särskilt PFOS, perfluoroktansulfonat, som står i fokus. Det har ett gränsvärde på 0,65 nanogram per liter som årsmedelvärde enligt den europeiska miljökvalitetsnormen. På 12 av de 44 platserna överskreds detta gränsvärde.

Fältstudien har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket och baseras på ögonblicksprovtagning. Forskarna anser därför att de rapporterade värdena ska tolkas med försiktighet.

De tycker också att uppströmsmätningar behöver göras för att hitta föroreningskällorna.