Energi

Slutbetänkandet klart: Då ska Sverige drivas helt av förnybar el

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Hundra procent förnybar el 2040 och kraftiga effektiviseringar av energianvändningen. Energikommissionens slutbetänkande har nu lagts fram och energiminister Ibrahim Baylan (S) vill få igenom förslagen i riksdagen före valet 2018.

Publicerad

– Jag ser ingen anledning till att vi skulle vänta, säger Baylan.

I juni 2016 enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet efter utdragna förhandlingar om den långsiktiga energipolitiken. Det som nu presenteras är de konkreta förslagen av den blocköverskridande överenskommelsen, totalt tolv förslag och 30 bedömningar.

De flesta förslagen är därför i huvudsak redan kända.

– Arbetet har i stort präglats av uppgörelsen, säger kommissionens huvudsekreterare, departementsrådet Bo Diczfalusy, på en pressträff.

Kommissionens arbete har inriktats på att göra förslagspunkterna mer innehållsrika och ”beslutsbara”, enligt Diczfalusy. Kommissionen bedömer att de förslag som nu läggs fram kommer att leda till lägre kostnader för samhället men även ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Ett av de viktigaste målen är hundra procent förnybar elproduktion 2040, ett annat är att Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.

Bland annat enades partierna om att avveckla effektskatten på kärnkraftsel under två år. Det ska finansieras med höjd energiskatt, vilket innebär högre energinota för hushållen.

Möjligheten att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya finns kvar från Alliansregeringens överenskommelse från 2009. Det finns inget stoppdatum för kärnkraften, trots att det samtidigt sätts ett mål om att den svenska elproduktionen ska vara helt förnybar 2040.

Läs mer:

Den blocköverskridande överenskommelsen innebär också att elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 terawattimmar nya elcertifikat till 2030.

Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat in reservationer.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) siktar på att få igenom förslagen i riksdagen före valet hösten 2018. Han säger, som svar på en fråga, att det inte har något att göra med oro för att energiuppgörelsen skulle hotas av nästa val.

– Inte alls, säger Baylan och understryker att det är mycket viktigt att ge branschen klara och långsiktiga besked så snart det går, inte minst med tanke på den snabba teknikutvecklingen på energiområdet.

– Det är en rad propositioner som ska fram och jag tror att alla inser att det är väldigt mycket arbete som krävs för det.

Målet är att få fram de propositioner som följer av betänkandet under 2017, bland annat om elcertifikatsystemet, om regelverk för kärnkraft och vattenkraft. Men en del av arbetet är i gång sedan ett tag, bland annat förslagen till regler för det gradvisa slopandet av den så kallade effektskatten på kärnkraft. Steg ett ska tas i juli.

Energiskatten ska höjas, som tidigare föreslagits, för att betala slopandet av effektskatten och förändringarna av fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar.