Energi

Rapport: Enorma gifthalter vid F17

En brandövningsplats hos flygflottiljen F17 i Kallinge, Blekinge, pekas ut som en sannolik orsak till att kommunens dricksvatten har förorenats av giftiga PFAS-ämnen. Här taxar ett Jas 39 Gripen ut på flottiljen. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
En brandövningsplats hos flygflottiljen F17 i Kallinge, Blekinge, pekas ut som en sannolik orsak till att kommunens dricksvatten har förorenats av giftiga PFAS-ämnen. Här taxar ett Jas 39 Gripen ut på flottiljen. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Anders Glynn. Foto: Livsmedelsverket
Anders Glynn. Foto: Livsmedelsverket

NY TEKNIK AVSLÖJAR. Mycket höga halter av de giftiga industrikemikalierna PFAS har uppmätts vid flygflottiljen F17 i Blekinge. – Det är oacceptabelt, säger Anders Glynn på Livsmedelsverket. Och giftiga ämnen används fortfarande på området.

Publicerad

Poly- och perfluorerade alkylsyror, PFAS, är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid. På flera håll i landet har PFAS hittats i dricksvatten och högst värden har uppmätts i Kallinge i Blekinge.

Boven i dramat tros vara flygflottiljen F17 och särskilt dess brandövningsplats. Här har man länge använt brandsläckningsskum med tillsatsen PFOS, det perfluorerade ämne som anses värst.

Försvarsmakten har låtit konsultbolaget Niras utföra en miljöteknisk undersökning vid flottiljen. Resultaten visar mycket höga värden av PFAS, enligt en förhandskopia av rapporten som ännu är inte är offentlig.

I grundvattenprover förekom PFOS, perfluoroktansulfonat, och PFHxS, perfluorhexansulfonat, i halter om 140 000 nanogram per liter vatten.

– Det är enormt högt. Det problemet kommer de att få leva med länge i Kallinge, säger Anders Glynn, nytto- och riskvärderare på Livsmedelsverket.

Samtliga grundvattensprover överskred Naturvårdsverkets förslag till provisoriskt gränsvärde för PFOS på mellan 350 och 1 000 nanogram per liter. Niraskonsulterna konstaterar att det skulle innebära en hälsorisk att dricka vattnet.

Slutsatsen i rapporten är att de föroreningar som har hittats i kommunens vattentäkter ”till betydande del” kommer från brandövningsplatsen på F17.

Den håller dock inte chefen på Försvarets miljöprövningsenhet, Folke Bergh, med om. Han vill att kommunen utreder om det finns några andra källor till föroreningarna innan han drar några slutsatser i skuldfrågan.

I det borrhål på F17 där de högsta värdena uppmättes hade vattnet en annorlunda kemisk sammansättning än i de andra provpunkterna. Det får Niras­- konsulterna att misstänka att det finns fler föroreningskällor inom området än brandövningsplatsen.

– Vi får fundera på om vi har anledning att utreda det mer, säger Folke Bergh.

PFOS är numera förbjudet att använda i brandskum. Men konsulterna konstaterar att brandsläckningsskum som innehåller flera andra PFAS-ämnen fortfarande används på F17. Exakt vilka ämnen anges inte i rapporten.

Enligt Malin Höök på Generalläkaren, som har tillsynsansvar på miljöområdet för Försvarsmakten, rör det sig om PFOA, perfluoroktansyra. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor.

– Men det används inte för att öva med, utan bara om ett plan skulle trilla ner. Vid övning används ett kvävebaserat brandskum, säger hon.

Fem kemiska ord och förkortningar

Enligt Livsmedelsverket föreligger ingen akut hälsofara med de nivåer av PFAS-ämnen som hittills har upptäckts i dricksvatten. Blodprover på barn i Kallinge visar på förhöjda halter av två av PFAS-ämnena, men varken Arbets- och miljömedicin i Lund eller Livsmedelsverket bedömer att barnen kommer att drabbas av sjukdomar i framtiden på grund av föroreningarna.

Det finns dock en osäkerhet kring riskbedömningarna när det gäller PFAS-ämnen, dels därför att några ämnen har visat sig vara giftigare än man kände till när säkra nivåer fastställdes av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa, dels därför att människor får i sig flera olika PFAS-ämnen från mat och vatten och kunskapen om möjliga hälsoeffekter från hela blandningen är mycket dålig.

PFAS = samlingsnamn för högfluorerade ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser.

PFAA = perfluorerade alkylsyror, det vill säga en undergrupp till PFAS.

Perfluorerade ämnen = är fullständigt fluorerade, det vill säga innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom.

Polyfluorerade ämnen = är inte fullständigt fluorerade, det vill säga har fortfarande väteatomer i kolkedjan. Är inte lika stabila som perfluorerade ämnen, men kan brytas ner till perfluorerade ämnen.

PFOS = perfluoroktansulfonat, det ämne som anses vara värst i PFAA-gruppen. Bryts inte ned i naturen och är både kroniskt giftigt och reproduktionsstörande samt giftigt för vattenlevande organismer.