Energi

Halter av flamskyddsmedel ökar i centrum

Flamskyddsmedel från datorer, textilier och plaster sprids till utomhusmiljön. En ny studie visar att koncentrationerna ökar ju närmare stadscentrum man kommer.

Publicerad

Många konsumentprodukter, framför allt plaster och textilier, behandlas med flamskyddsmedel för att bli mer brandsäkra.

Flera av dessa medel har visat sig vara skadliga för miljö och hälsa och har förbjudits. I stället har de ersatts av andra, delvis närbesläktade ämnen.

Eftersom man inte vet så mycket om de nya ämnenas egenskaper och effekter startades för fyra år sedan EU-programmet Inflame, som har genomfört ett stort antal studier för att öka kunskapen om utsläpp, spridning och effekter av flamskyddsmedel.

Programmet har koordinerats av professor Stuart Harrad vid Universitetet i Birmingham. Från Sverige har forskare från Stockholms universitet och IVL Svenska miljöinstitutet deltagit.

En del av resultaten från Inflame har nu presenterats i en svenskspråkig rapport.

Analyser inom programmet har visat att flera nya flamskyddsmedel (DOPO, TTBZ-TAZ, PBDPP och BPA-BDPP) finns i elektronikskrot och i inomhusdamm. Ett flertal hittades också i leksaker som hade köpts i Belgien, men där var halterna så låga att de inte kunde uppnå flamskyddande effekt. Det kan bero på att återvunnen plast från äldre, flamskyddsbehandlade produkter har använts i leksakerna.

Forskare har också undersökt miljöegenskaper hos nya flamskyddsmedel och funnit att de flesta av de nya bromerade medlen och halogenerade fosforbaserade medlen beter sig på samma sätt som det gamla medlet PBDE, det vill säga är långlivade och anrikas i näringskedjan, samt har potential för långväga spridning i miljön.

Stockholmsforskare har studerat hur innemiljön påverkar utemiljön i tättbebyggda områden. Proverna visar att koncentrationerna av gamla och nya flamskyddsmedel i luft och mark ökar ju närmare centrum man kommer.

- Studierna visar tydligt att produkterna som vi har inomhus är en källa till förekomsten av flamskyddsmedel även i utemiljön. Ökad befolkningstäthet leder även till en ökad mängd konsumentprodukter som släpper ut flamskyddsmedel som sedan transporteras till utomhusluften via ventilationen, säger Anna Palm Cousins, IVL:s projektledare för Inflame, i ett pressmeddelande.

Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha. Resultatet visar att de som exponeras för det gamla flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm.

När det gäller hormonstörande effekter har forskarna kommit fram till att det är möjligt att vissa av flamskyddsmedlen kan bidra till negativa effekter på hormonsystemet.

Studierna visar också att det finns en risk att flamskyddsmedel har effekter på cellnivå. Men de halter som av flamskyddsmedel som vanligtvis förekommer i damm är för låga för att ge någon sådan påverkan.

Forskarna kunde inte heller hitta något samband mellan exponering av flamskyddsmedel och astma bland de individer som deltog i studien.

Läs rapporten.