Energi

Nollutsläpp kräver 13 000 nya vindkraftverk

Markus Wråke
Markus Wråke

En massiv utbyggnad av vindkraften och fördubblad försäljning av elbilar de närmaste tio åren. Det krävs om Norden ska bli klimatneutralt till 2050 enligt en ny rapport från Internationella energimyndigheten, IEA.

Publicerad Uppdaterad

Men sin goda tillgång på förnybar energi, ett sammanknutet elnät och ambitiösa miljömål har Norden förutsättningar att bli klimatneutralt till 2050. Det är slutsatsen i en ny rapport från Internationella energimyndigheten, IEA, som presenteras i dag tisdag.

Men för att nå dit måste länderna klara fyra, stora utmaningar:

1. Vindkraften måste byggas ut med cirka 10 000 landbaserade och 3000 havsbaserade verk för att stå för en fjärdedel av elproduktionen i Norden år 2050

2. Energieffektiviseringar räcker inte. Om Norden ska behålla sin nuvarande industriprofil måste fångst och lagring av koldioxid, CCS, införas i stor skala. Till exempel måste hälften av alla cementfabriker och minst 30 procent av järn-, stål- och kemifabrikerna införa koldioxidlagring till 2050.

3. Flyget och den tunga trafiken måste fasa över till biobränslen samtidigt som personbilarna elektrifieras. Till 2030 måste 30 procent av alla nya bilar drivas med el och till 2050 måste den siffran uppgå till 90 procent.

4. Energianvändningen per kvadratmeter i byggnader måste minskas med cirka en tredjedel.

- Vi tror att det är tekniskt fullt möjligt och att kostnaderna är hanterbara, säger Markus Wråke vid IEA i Paris som lett projektet.

Pengar kommer till exempel att behövas för att förstärka elnäten både inom Norden och mellan Norden och övriga Europa.

- Exporten från Norden kommer att spela en allt större roll i det europeiska elsystemet. Det är både enklare och billigare att producera ren el i Norden jämfört med i många andra länder.

För utbyggnaden av vindkraft finns både bra vindförhållanden och tillgång till reglerkraft från vattenkraften.

Markus Wråke är medveten om att alla inte är odelat positiva en ökad elexport. Kritiker menar att den leder till ökade elpriser.

Även på andra punkter kan rapporten leda till diskussioner. IEA räknar till exempel med att Norden bara minskar sina koldioxidutsläpp med 85 procent till 2050. De sista 15 procenten ska komma från köpta utsläppsrätter från andra länder.

- Man kan naturligtvis fråga sig om det verkligen är klimatneutralt, men det är i linje med EUs mål, säger Markus Wråke.

En annan förutsättning är att elproduktionen från kärnkraft ökar i Norden eftersom Finland bygger en ny reaktor och planerar ytterligare en. Samtidigt räknar IEA med att den svenska kärnkraftsproduktionen ligger på samma nivå 2050 som i dag

- Vår bästa gissning är att Sverige kommer att ersätter reaktorerna, säger Markus Wråke.

Bakom rapporten står en lång rad forskare och energiexperter. Det är också första gången som IEA gör en så omfattande analys av de tekniska förutsättningarna i en viss region.

- De nordiska länderna är intressanta som föregångsländer. Många av utmaningarna som de står inför i dag kommer andra länder att brottas med i framtiden, säger Markus Wråke.

Här finns rapporten