Opinion

”Smutsig omärkt el ska väck”

SLUTREPLIK. Efterfrågan på fossil el är noll i Sverige. Därför är det helt rätt att ge kunden makt om man vill hjälpa till att lösa problemen med klimatet. Och, kunden kan vara helt säker på att det inte säljs mer el från vindkraft än som produceras, svarar Johan Öhnell.

Einar Fjellman ställer bra frågor kring hur ursprungsmärkningen av el fungerar och vilken effekt den har på att få bort kolkraften. Den omärkta elen som vi köper i Sverige innehåller till nästan hälften kol- och gaskraft. Vi på Telge Energi ser väldigt positivt på att det nu blir lagkrav på att informera kunderna på fakturan om hur den omärkta elen ser ut.

Genom att köpa ursprungsmärkt el garanterar man att samma mängd förnyelsebar el förs in på elnätet som man själv förbrukar och tar ut från elnätet. Det ger en extra intäkt till vindkraftsproducenten som i ännu högre takt kan bygga ut sin verksamhet. Det ger också en väldigt tydlig signal från kunderna att de efterfrågar förnyelsebar el. Det ger dem som investerar i vindkraft en ökad säkerhet i att deras el kommer att kunna säljas även i framtiden.

På motsvarande sätt är det en tydlig signal att ingen vill köpa el från fossila källor. Enligt de undersökningar som görs i Sverige är efterfrågan på fossil el noll. Den som investerar i ny elproduktion från gas och kol tar därmed en risk att inte kunna sälja sin el under de 20-30 år som anläggningen är planerad för.

Trenden mot allt mer hållbara val är tydlig i allt från mat till resor och gäller självklart även el. Att 86 procent av svenskarna fortfarande köper omärkt el även om de gör medvetna val vid andra inköp beror enligt vår bedömning helt på att man inte vet att den omärkta el man köper i Sverige till hälften innehåller fossil el.

I Norden går utvecklingen åt rätt håll. Det stängs kolkraftverk i Danmark eller så byggs de om för att eldas med biobränslen. Vi på Telge Energi vill att det ska gå fortare att bli av med fossilkraften i Norden och ett viktigt sätt är att ge kunderna möjlighet att välja bort den omärkta elen.

Systemet med ursprungsgarantier är ett EU-system som Sverige tagit in i sin lagstiftning, med syfte att ge kunden möjlighet att bestämma över hur den egna elen tillverkas. Som kund kan man därför vara helt säker på att det inte säljs mer el från vindkraft än som produceras.

Fjellman tar upp betydelsen av andra styrmedel som utsläppsrätter för att minska koldioxidutsläppen. Handeln med utsläppsrätter är självklart viktig, men har hittills haft liten effekt på grund av barnsjukdomar. Ett annat viktigt stöd till produktionen av förnyelsebar el är elcertifikaten.

Det är som bekant svårt att få enighet kring överenskommelserna vid de internationella klimatmötena. Att ge kunderna makten är ett väldigt bra komplement till andra insatser som görs för att lösa klimatfrågan.

Johan Öhnell,

Tidigare ordf Telge Energi