Opinion

”Slarva inte bort de bränslesystem vi redan utvecklat”

Foto: Johanna Olofsson Foto: Johanna Olofsson
Foto: Johanna Olofsson Foto: Johanna Olofsson

DEBATT. Andra länder inser potentialen i etanol och biogas medan Sverige slarvar bort sin världsledande ställning. Alla hållbara system behövs om vi ska kunna ersätta bensin och diesel, skriver professor Pål Börjesson.

Det finns en bred samsyn inom forskningen om att ingen enskild fordonsteknik eller enskilt förnybart drivmedel kan göra oss fossilfria inom transportsektorn i dag. Alla hållbara system behövs, tillsammans med effektivare transporter, för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att ersätta den stora mängd bensin och diesel som vi fortfarande använder.

Denna slutsats har aldrig varit mer påtaglig än nu, när klimatutsläppen från vägtransporter åter ökar. Därför är det en självklarhet att vi inte får slarva bort de hållbara system vi redan utvecklat och investerat i sedan många år, etanol och biogas.

Etanol lider fortfarande av den negativa debatt som kulminerade för tio år sedan med kraftigt minskad försäljning av E85 som resultat. Senare studier visar att debatten till stor del var osaklig och inte vetenskapligt förankrad, men vissa tekniska brister fanns som har åtgärdats.

Dessutom har certifieringssystem införts som säkerställer att vi i dag tankar etanol som uppfyller alla viktiga hållbarhetskrav. Det finns med andra ord inga miljömässiga eller tekniska skäl att välja bort E85 som klimateffektivt drivmedel.

Marginell ökning

Biogasen har inte utsatts för motsvarande negativa kampanj som etanolen, utan tvärtom lyfts fram som ett drivmedel med många fördelar, styrkt av en mängd forskningsstudier. Trots detta har inte försäljningen av biogas tagit fart utan bara ökat marginellt.

En orsak till detta är att biogas, liksom E85, framför allt konkurrerar med andra hållbara biodrivmedel och elbilar, inte primärt med bensin och diesel. Den sammanlagda marknaden för hållbara drivmedelssystem växer med andra ord för långsamt vilket vi inte har råd med, vare sig miljömässigt eller samhällsekonomiskt.

I dag har vi effektiva styrmedel som stimulerar elbilar och låginblandade biodrivmedel som HVO- diesel. Detta är mycket bra och helt nödvändigt i omställningen bort från bensin och diesel, men detta får samtidigt inte gå ut över E85 och biogas.

Kompletterande styrmedel krävs för E85 och biogas, och detta brådskar för att få en balanserad ökad utveckling av alla hållbara drivmedels- och fordonsteknikspår. Målet är ju att nå en fossilfri fordonsflotta och då måste höginblandade biodrivmedel som E85 och biogas stimuleras lika effektivt som låginblandade och elbilar.

Hitta lösningar

En annan slutsats inom forskningen är att inget av de alternativa drivmedlen och teknikerna är alltigenom perfekta. Vi måste acceptera att vi aldrig kommer att hitta den optimala lösningen helt utan nackdelar. Här hjälper oss tvärvetenskapliga systemstudier som ur ett livscykelperspektiv identifierar potentiella problem och hittar lösningar på dessa.

Denna helhetssyn är viktig vid utformning av styrmedel och strategiska satsningar. I dag ökar exempelvis insikten om att även elfordonsexpansionen har sina problem som måste lösas. Det gäller utbyggnad av förnybar elproduktion, laddinfrastruktur, kapacitet i elnätet, återvinning av batterier, och så vidare. Detta tydliggör ytterligare vikten av balanserade styrmedel för elbilar och hållbara biodrivmedel.

Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutveckling av klimateffektiva biodrivmedel och många nya satsningar görs i dag inom framför allt biodieselproduktion från skogsrestprodukter. Detta drivs av ”reduktionsplikten”, som stimulerar låginblandning av biodrivmedel med stor klimatnytta, ett viktigt steg på vägen.

Världsledande

Vi har sedan flera decennier också varit världsledande när det gäller forskning inom etanolproduktion och produktion av biogas som fordonsbränsle. Detta har vi tyvärr inte fullt ut tagit tillvara på kommersiellt, vilket dock andra gör. Indien, Kina och Brasilien utvecklar cellulosabaserad etanol kommersiellt.

Etanol är globalt sett det största biodrivmedlet och ökar i snabb takt i till exempel Frankrike i form av E85. Biogas som drivmedel introduceras kommersiellt i allt fler länder med Sverige som förebild. Vår forskning och teknikutveckling inom biogas och etanol kommer således många andra till del, men det finns inget rationellt skäl till varför vi inte själva betydligt bättre tar tillvara detta kommersiellt.

Outnyttjad jordbruksmark

Sverige har unika förutsättningar att bli mer självförsörjande på hållbara transportbränslen tack vare våra stora biomassaresurser, teknikkunnande och industriinfrastruktur, eller bli ett viktigt exportland av dessa klimateffektiva biodrivmedel. Vi har en stor potential av restprodukter inom skogssektorn, liksom inom jordbruket tillsammans med outnyttjad jordbruksmark.

Forskningsstudier visar på många samhällsekonomiska vinster med ökade investeringar i inhemsk biodrivmedelsproduktion. Detta ligger också väl i linje med Sverige som ett ledande industriland, där våra förnybara resurser förädlas via innovativ teknik till högvärdiga produkter. Effektivare styrmedel för höginblandade biodrivmedel som E85 och biogas är en förutsättning för att vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta inom utsatt tid, men detta kommer också att accelerera vår industriella utveckling inom snabbt växande marknader.

Pål Börjesson

Professor i miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet