DEBATT

Skogindustrierna: ”Stärk forskningen om cirkulär bioekonomi – våra förslag”

DEBATT. Genom mer behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation kan Sverige stärka sin globala konkurrenskraft och verka för en hållbar utveckling. Det kräver strategiska satsningar och ökade kunskaper inom biologisk mångfald, skriver företrädare för Skogsindustrierna.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Utvecklingen av ett cirkulärt och biobaserat samhälle är en viktig väg framåt för att adressera flera av de utmaningar som världen står inför. Förnyelsebar skogsråvara har en enorm potential för människa och klimat. Det handlar bland annat om att ersätta fossila produkter med biobaserade och om minskad klimatpåverkan genom ökat träbyggande.

Skogsindustrin står redan i dag för betydande bidrag till svensk sysselsättning, exportintäkter och global konkurrenskraft. Men det finns potential att bidra ytterligare till samhällsutveckling och ekonomi.

Nyligen lanserades Skogsindustrins framtidsagenda, en plattform där branschen gemensamt satt upp ambitiösa löften som ska uppnås de kommande åren kopplat till klimatnytta, cirkularitet och biologisk mångfald. Den kompletteras väl av Skogsnäringens forskningsagenda som pekar ut ett flertal satsningar inom forskning och innovation som behövs för att infria de högt ställda löftena.

Aktiviteten inom forskning och innovation är sedan länge stor i skogsnäringen. De skogsindustriella företagen satsar omkring 2,3 miljarder kronor på egen forskning per år. Men för ökad konkurrenskraft och kunskapsuppbyggnad krävs mer statligt stöd för behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation. 

Ett exempel är satsningen på Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram. De nya strategiska innovationsprogrammen kommer att kunna spela en central roll för ökad resurseffektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft för svenska företag. 

Skogsindustrierna har nyligen tillsammans med ytterligare fyra branschorganisationer och tjugo av Sveriges regioner lämnat in en gemensam ansökan avseende programmet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle. En samlad satsning som Bioimpact kan skapa möjligheter för Sverige att i större skala fasa ut fossila råmaterial. Det kan etablera lösningar såväl nationellt som internationellt. Det skulle också stärka samarbeten över värdekedjegränserna. De nya Impact Innovation-programmen presenteras 2024.

Nästa år lägger också regeringen fram sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande åren. Innehållet i den stakar ut de politiska prioriteringarna på området. Till det fortsatta arbetet vill Skogsindustrierna ge regeringen följande medskick:

1. En cirkulär bioekonomi är vägen till den gröna omställningen och en central del av lösningen på viktiga samhällsutmaningar

Förslag: Uppdra till statliga forskningsfinansiärer att säkerställa att cirkulär bioekonomi finns adresserade i större utlysningar och andra stödformer.

2. Ai och digitalisering kan möjliggöra fortsatt utveckling av effektiva skogsindustriella processer.

Förslag: Säkra att statliga forskningsfinansiärer utformar kommande utlysningar på ett sätt som speglar skogsnäringens verkliga behov.

Förslag: Säkra att statliga forskningsfinansiärer inkluderar skogsnäringen som en självklar part i kommande satsningar på ai och digitalisering.

3. Satsa på Impact Innovation och ett program för ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Viveka Beckeman.
Viveka Beckeman.

Förslag: Stärk satsningen på Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram.

Förslag: Satsa på ett Impact Innovation-program för ett cirkulärt och biobaserat samhälle.

4. Kunskapsläget om biomaterial och biologisk mångfald måste stärkas

Förslag: Uppdra till statliga forskningsfinansiärer att etablera en forskarskola som utnyttjar Max IV/Formax för materialforskning.

Förslag: Uppdra till statliga forskningsfinansiärer att initiera forskning som stärker det faktabaserade kunskapsläget kring biologisk mångfald.

Torgny Persson
Torgny Persson

Forskning är avgörande för att bibehålla konkurrenskraften för både Sverige och svensk skogsnäring. Forskning är också vägen mot visionen om ett cirkulärt och biobaserat samhälle. 

Ökade satsningar på behovsmotiverad industrirelevant forskning och innovation kan fungera som motor för Sveriges framtida fossilfria cirkulära bioekonomi och stärka basen för nya biobaserade material och produkter. Det kommande årens politik på området ger en unik möjlighet för just det.

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Torgny Persson, chef för forskning och innovation Skogsindustrierna

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.