Opinion

”Järnvägsproblemen kräver handling – nu”

Åke Nilsson, civilingenjör, fd VD ASEA Traction AB och vice VD ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim.
Åke Nilsson, civilingenjör, fd VD ASEA Traction AB och vice VD ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim.
Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör, infrastrukturexpert, tidigare vd Inlandsbanan AB.
Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör, infrastrukturexpert, tidigare vd Inlandsbanan AB.
Birger Tiberg, civilingenjör.
Birger Tiberg, civilingenjör.
Jochum Ressel, ägare NetRail AB, fd SJ Färjechef.
Jochum Ressel, ägare NetRail AB, fd SJ Färjechef.
Jan Du Rietz, trafikjournalist och författare.
Jan Du Rietz, trafikjournalist och författare.

DEBATT. Sveriges järnvägssystem lider av allvarliga systemfel som måste åtgärdas akut. Inrätta omedelbart ett järnvägsverk som får ansvar för hela järnvägens infrastruktur, skriver fem debattörer.

Den nygamla S/MP-regeringen lanserar liksom tidigare regeringar stora ord om klimatet, järnvägen, välfärden och att hela landet ska leva. Men de grundläggande åtgärderna som krävs lyser tyvärr med sin frånvaro – nu krävs resolut handling i stället för ord.

Citat ur den senaste regeringsförklaringen visar på stolta mål:

”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.”

”Så ska vi trygga välfärden och bidra till att klimat- och miljömålen nås.”

”Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa.”

”Allt fler långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.”

”Utlandsresor med tåg förenklas – fler ska kunna ta tåget till kontinenten.”

”Tågtrafikens punktlighet ska öka. Investeringar i järnvägsunderhållet ökas.”

Det här liknar tidigare regeringsförklaringar från S och MP. Vår analys visar att de tyvärr inte följdes av tillräcklig handling. När det gäller klimatet minskar inte trafiksektorns koldioxidutsläpp längre, utan ökar. Här krävs alltså en kraftfull ändring av regeringens politik. Att ”Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation” är annars helt orealistiskt.

Omedelbar återuppbyggnad

Snabbare stopp för fossilbränslen samt större och effektivare satsning på alternativbränslen och på järnvägen krävs. Bland annat måste en omedelbar återuppbyggnad av järnvägssystemet ske – regeringens otillräckliga ”satsning” med lite mer pengar hjälper inte.

Även när det gäller att hela landet ska leva och växa, krävs en radikal ändring av politiken. Det ser illa ut för stora delar av Sverige. Landsbygdens vägar förfaller och statliga mindre vägar, och kostnaderna för dessa, skyfflas över på kommunerna eller på de närmast boende och deras vägföreningar.

Robustare järnväg

Satsning på järnvägen sker endast i storstadsområdena och på huvudlinjerna, vilket är orimligt. En ny stor nedläggningsomgång av landsbygdens och basindustrins järnvägar, även elbanor, har också börjat. Detta trots att det enligt vår analys blir lönsammare för Trafikverket att i stället upprusta de här banorna, vilket också leder till att hela järnvägen kan göras robustare.

Riksdagen måste sätta stopp för nedläggningsarbetet och regeringen omedelbart ge nya direktiv till Trafikverket om utveckling i stället för avveckling. Inte minst måste omdebatterade dödsfällor som alla oskyddade plankorsningar från främst 1800-talet snabbt tas bort.

Stoppa nya signalsystemet

Att föra över godstransporter till tåg hindras tyvärr främst av de allvarliga infrastruktur- och kapacitetsproblemen, allt högre banavgifter och införandet av EU:s signal- och säkerhetssystem ERTMS. Enligt Riksrevisionen ger systemet inte några fördelar mot det befintliga ATC. Detta höjer kostnaderna för godstågbolagen som inte kan konkurrera med vägtransporterna. Därför krävs bland annat en större miljöpremie till godstågtrafiken och stopp för ERTMS.

Enkla och snabba åtgärder för att kraftigt öka kapaciteten på dagens banor kan också göras, och någon anledning att vänta flera decennier på nya höghastighetsbanor finns inte.

Punklighet utlovas

Målet att öka ”tågtrafikens punktlighet” har utlovats så länge vi kan minnas, men förseningarna har tyvärr åter blivit värre de senaste åren. Regeringen och Trafikverket tycks inte vilja inse vilka genomgripande förändringar som krävs för att nå målet.

Ständiga störningar i sliten omodern infrastruktur leder till problem för tågbolag, resenärer och godskunder som flyr järnvägen. Samhället och näringslivet drabbas av miljardkostnader i onödan. Stopp i tågtrafiken efter regn, snö, vind, kyla, värme, nedfallna kontaktledningar och träd, växelfel, signalfel och ingen information – allmänhetens och näringslivets tålamod tryter. Speciellt när vi ser att länder som organiserar och sköter sitt järnvägssystem på ett effektivare sätt har en väl fungerande tågtrafik. Kunskapen finns om hur det går till.

Inrätta ett järnvägsverk

Regeringen måste uppenbarligen tänka om ifall Sverige ska nå klimatmålen och samtidigt få en så god infrastruktur för tågtrafiken att hela landet och näringslivet kan utvecklas. Vårt järnvägssystem lider av allvarliga systemfel som måste åtgärdas. En akut början till lösning på problemen är att järnvägens infrastruktur bryts ut till ett järnvägsverk i stil med Sjöfartsverket, som ju har hand om sjöfartens leder.

Åke Nilsson, civilingenjör, fd VD ASEA Traction AB och vice VD ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim

Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör, infrastrukturexpert, fd VD Inlandsbanan AB

Birger Tiberg, civilingenjör

Jochum Ressel, ägare NetRail AB, fd SJ Färjechef

Jan Du Rietz, trafikjournalist, författare