Opinion

”Bilfientligheten är kontraproduktiv och leder till ökade utsläpp”

Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT
Johan Grelsson, expert E-mobility på PA Consulting. Foto: PA Consulting
Johan Grelsson, expert E-mobility på PA Consulting. Foto: PA Consulting

DEBATT. Det finns en växande grupp aktivister och debattörer som vill avskaffa bilen som fortskaffningsmedel för att skona miljön. Men att motverka biltrafik i stadsmiljö får automatiskt en negativ följdeffekt på utbyggnad av elbilsinfrastrukturen där. Det är utsläppen, inte bilåkandet, som måste minska, skriver Johan Grelsson.

Flera initiativ som syftar till att motverka elektrifieringen av trafik har den senaste tiden synts i media  . Argumenten utgår från att bilismen ska minska och att det därför varken krävs nya vägar eller laddstationer för elbilar.

Detta är ett sakfel. Det finns i dag cirka 5 miljoner fordon i Sverige och endast en liten andel av dem är nöjesfordon. Laddbara bilar (laddhybrider och elbilar) står under år 2022 för 52 procent av nybilsregistreringarna och att försvåra för elektrifieringen innebär inte att biltrafiken försvinner.

Tvärtom cementeras dagens beroende av fossila bränslen och hindrar Sverige från att nå 100 procent av nybilsregistreringen. Det är som att försöka bekämpa ogräs genom att sluta gödsla och vattna gräsmattan, medan effekten egentligen blir att ogräset får fritt spelrum att frodas medan gräsmattan tar stryk.

Argumenten som förs fram är inte faktabaserade utan snarare subjektivt tyckande. Här är två konkreta exempel:

Vissa energiformer förändras inte

Ett av de argument som framställs bygger på att energiformer förändras över tid och att det därför vore dumt att etablera en fysisk infrastruktur som bygger på energislaget el. Ett exempel på denna föreställning är Toyotas framtidsstad Woven City, där det inte finns några laddstolpar på gatorna. Inte så konstigt med tanke på att Toyota inte tror på elbilar, då behövs inte laddstolpar.

Det finns energiformer som inte visar tendenser att förändras, annat än att de bara växer i omfattning. El är en sådan energiform. Det finns i dag inga scenarier i elbranschen som tyder på något annat än ökad förbrukning. Det är svårt att föreställa sig en framtid där elen inte spelar en avgörande roll för tillväxt och utveckling.

Parallellt med elektrifieringen av bilar pågår en förändringsresa för nästan all övrig transport och industrier, där el är en avgörande bärare av fossilfri energi. Att det redan finns en utbyggd fysisk infrastruktur för el förenklar övergången, ger högre nyttjande av existerande tillgångar och därmed skaleffekter.

Ny smart stadsplanering bör involvera elbilen

I ett pågående stadsplaneringsärende avseende Backaplan i Göteborg tittar man för närvarande på ”att omvandla området, som till stor del består av handelsplatser och asfalterade ytor, till en attraktiv tätbebyggd blandstad.” Kommunens målsättning är att ”andelen bilresor i området kan vara maximalt 15 procent av det totala antalet personresor i framtiden.”

Här finns många boende som vill göra allt de kan för att minska sina utsläpp av växthusgaser, men som likväl behöver bil för att få vardagspusslet att gå ihop. Det är därför ett stort problem att kommunen inte ens har en plan för biltrafiken och planeringen av laddinfrastruktur.

Liknande exempel finns i Stockholmsområdet, där nya områden har byggts utan plan för elbilar och laddinfrastruktur, inte sällan på grund av markbrist. Det är värt att notera i dessa fall att fossilbilarna hittade sin väg dit ändå, likt ogräs. Elbilarna uteblev däremot, likaså klimatvinsterna.

Det räcker inte att bara villaägarna går över till elbilar, även lägenhetsboende måste byta drivmedel.

Det är utsläppen, inte bilåkandet, som måste minska. Elbilen är i dag den mest realistiska lösningen för att uppnå målet. Dessa behöver laddas och de behöver vägar att åka på. Bilen kommer under överskådlig tid att vara det främsta färdsättet utanför kollektivtrafikens optimala område, eller för den som ska transportera mer än bara sig själv, för dem med sämre hälsa, för de som bor på landsbygden, med flera.

Alla dessa människor behöver bilen i sina liv och om fossilfria alternativ inte finns kommer utsläppen bestå. Märk väl, även om man använder bildelningstjänster, bilpool eller samåker på annat sätt så måste även de bilarna kunna laddas med grön el för att inte släppa ut avgaser från bensin eller diesel.

Om Sverige ska nå de högt satta klimat- och miljömålen behöver elektrifieringen av fordon accelereras och stimuleras, inte bromsas och bestraffas. Det räcker inte att bara villaägarna går över till elbilar, även lägenhetsboende måste byta drivmedel och då måste de ha förutsättningar för att kunna lyckas med det.

I vår önskan att straffa ogräset vore det oklokt att samtidigt döda det nysådda gräset som försöker etablera sig. Det är varken realistiskt eller önskvärt att utgå från att vi i framtiden inte behöver bilen. Elbilarna behöver i stället de bästa förutsättningar i form av fler investeringar i laddinfrastruktur längs vägarna, i bostadsområden och som en integrerad del av staden.

Johan Grelsson, expert E-mobility på PA Consulting