DEBATT

”Använd inte biogasen till fordon – den behövs till annat”

Vit bil vid en station för att tanka biogas.
I slutet av 2022 fanns cirka 52 000 gasdrivna vägfordon i Sverige, vilket är 1 procent av flottan, skriver debattören.

Biogas bör främst användas för att ersätta fossilgas i kemisk industri och i övrigt inom områden som är svåra att elektrifiera. Dit hör inte vägtrafiken, skriver miljöforskaren Per Kågeson.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det är på tiden att gasbranschens företag och kunder börjar ta ansvar för sina stora koldioxidutsläpp.

Under 2021 förbrukades 12 TWh fossil naturgas och drygt 4 TWh biogas i Sverige. Sammanlagt alltså ungefär 16 TWh metan varav tre fjärdedelar av fossilt ursprung. Drygt hälften av biogasen importerades. Biogas bör främst användas för att ersätta fossilgas i kemisk industri och i övrigt inom områden som är svåra att elektrifiera. Dit hör inte vägtrafiken.

Men branschens strategi har länge varit att öka den totala marknaden för metangas genom att styra biogasen till vägtrafiken och fortsätta att utnyttja fossil gas inom övriga områden. Den har fått hjälp av omfattande statliga biogassubventioner samt stöd till inköp av gasfordon.

Efter den misslyckade etanolsatsningen har biogas blivit biodrivmedelsentusiasternas nya favorit. Men det går trögt. Enligt Trafikanalys statistik fanns 52 000 gasdrivna vägfordon i slutet av 2022. Av dessa var 2 641 bussar, 1 863 tunga lastbilar och resten personbilar och skåpbilar. De motsvarar cirka 1 procent av den totala svenska flottan av vägfordon.

Gasbussarna kommer successivt att ersättas av elbussar och de gasdrivna taxi- och färdtjänstbilarna kommer troligen också att försvinna när elektrifieringen slår igenom på bred front. Därtill kommer att andrahandsmarknadens intresse för gasbilarna länge varit svagt. En stor del av fordonen exporteras efter några år i Sverige. Flottan har vuxit obetydligt sedan 2010 och den har under senare år börjat krympa i alla segment utom tunga lastbilar.

Staten bör sluta med att styra användningen av biogas till vägtrafiken genom riktade stöd.

Metan är ett utmärkt drivmedel, men vår inhemska framställning av biogas genom rötning och utnyttjande av gas från reningsverk räcker inte långt. Mellan 2010 och 2021 ökade den bara från 1,4 till 2,3 TWh, men den kan troligen växa till cirka 5 TWh genom ökad rötning av livsmedelsavfall och jordbruksrester.

Förgasning av skogsrester är däremot ett tveksamt alternativ, eftersom det innebär konkurrens om en bioråvara med andra användningsområden och som dessutom visat sig vara dyrt. Politiken bör inte favorisera viss användning av grot (grenar och trädtoppar).

Om all nuvarande användning av naturgas skulle ersättas av biogas krävs en tillkommande volym som är fem gånger större än dagens svenska produktion. Det är inte realistiskt. I stället för att fortsätta söka förmå vägtrafiken att använda biogas vore det bättre om den inhemska potentialen kunde utnyttjas för att ersätta den naturgas som används i andra sektorer.

En del naturgas som utnyttjas i fasta anläggningar bör kunna ersättas av el eller vätgas liksom merparten av den biogas som förbrukas i vägtrafiken. Men omkring 4 TWh metan används som råvara inom kemisk industri och kan inte bytas ut på detta sätt.

Dessutom kommer biogas att behövas inom nya användningsområden, till exempel i fartyg. Biogas kommer också att behövas för elproduktion i den effektreserv bestående av gasturbiner som kan behöva ingå i den arsenal av åtgärder som behövs för att balansera efterfrågan på el i ett system som domineras av väderberoende kraft. Därför bör kraven på reduktion av koldioxidutsläpp från förbränning av fossil metangas utformas teknikneutralt och staten bör sluta med att styra användningen av biogas till vägtrafiken genom riktade stöd.

I sammanhanget kan nämnas att Trafikanalys anser att statens premie till inköp av tunga lastbilar och bussar bara kan motiveras som ett marknadsintroduktionsstöd. Myndigheten ifrågasätter därför om det alls är rimligt att rikta ett sådant bidrag till mogna tekniker och marknader som biogaslastbilar. Den anser att stödet enbart bör ges till fordon med el- och vätgasdrift.

Man i ljusblå randig skjorta.
Per Kågeson, miljöforskare och debattör.

Ett sätt att påskynda avvecklingen av den fossila gasen kan vara att införa reduktionsplikt och låta den omfatta inte bara fordonsgas utan all förbrukning av fossil naturgas i de sektorer vars utsläpp av koldioxid inte täcks av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Därigenom kan politiken undvika att detaljstyra resursanvändningen.

Exakt hur marknaden kommer att reagera på minskad tillgång till fossil gas och (sannolikt) stigande priser på biogas är svårt att veta. Men de inhemska producenterna av biogas kan räkna med att få avsättning för allt de kan framställa.

Per Kågeson, fil.dr. i energi- och miljösystemanaly

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.