Digitalisering

Tunga aktörer skeptiska till regeringens datalagringsutredning

Inrikesministern Anders Ygeman (S) och Sten Heckscher under en presträff om datalagringsutredningen i Rosenbad. Foto: Björn Ewenfäl / TT
Inrikesministern Anders Ygeman (S) och Sten Heckscher under en presträff om datalagringsutredningen i Rosenbad. Foto: Björn Ewenfäl / TT

Flera tunga remissinstanser sänker Sten Heckschers utredning ”Datalagring och integritet”.

Publicerad

Den så kallade datalagringsutredningen får massiv kritik. Det står nu klart när alla remissvaren kommit in till regeringen. Men regeringens utredare hävdar att allt är i sin ordning och att svenska teleoperatörer ska fortsätta spara trafikuppgifter i ett halvår, trots EU-domen som fått andra länder att riva upp sina lagar.

Skyddet för människors integritet har föga beaktats, anser många av instanserna. Många kritiserar också ensamutredaren Sten Heckschers, tidigare rikspolischef, snäva urval av experter i utredningsarbetet.

Datorforskningsinstitutet SICS Swedish ICT saknar bedömningar av hur de svenska reglerna står sig mot EU-domen som ogiltigförklarade direktivet, och hur datalagring påverkar den personliga integriteten.

Även exempelvis Internetstiftelsen i Sverige, IIS, uttrycker stark oro för att ”utredningen och Sverige i sin datalagringslagstiftning och rättstillämpning tar alltför lätt på avvägningen mellan integritetsintrång för den enskilda och myndigheternas behov av att övervaka medborgarna.”

Post- och telestyrelsen, PTS, är heller inte nöjd. Generaldirektören Göran Marby efterlyser i stället en översyn av hela den svenska lagstiftningen kring integritetsskydd, lagring och hämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation.

”Regleringen är i dag svårtillämpad och behäftad med risker för gränsdragnings- och tolkningsproblem”, skriver han.

Samma sak upplever It- och telekomföretagen. Det saknas "en helhetssyn och förståelse för konsekvenserna" av den omfattande övervakningen och registreringen.

Operatören Telia Sonera tycker att utredaren borde ha lagt större tyngd vid integritetsintresset, och konkurrenten Tele2 betonar att våra digitala fotavtryck ökar i takt med att allt mer blir uppkopplat och anser att utredaren går åt fel håll när han försvarar nuvarande ordning.

Föreningen för digitala fri- och rättigheter DFRI skriver i ett 24 sidor långt granskningsyttrande bland annat att det brister i genomgången av det europeiska rättsläget.

DFRI påpekar samtidigt att författningsdomstolar i tio av EU:s medlemstater, som i Storbritannien, ansett att datalagringslagstiftningarna inte är förenliga med EU-rätten.

Flera instanser anser att redovisningen av nyttan med datalagringen när det gäller att bekämpa brott inte övertygar.

Polismyndigheten, Säpo och Åklagarmyndigheten delar dock i stor utsträckning utredarens slutsatser och säger sig välkomna förslagen, med mindre justeringar och betonar att trafikuppgifterna behövs för att klara upp brott.

Rikåklagaren Anders Perklev skriver att:

”Utredningen har lämnat en förtjänstfull beskrivning av de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet och av de regler som gäller för inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i sådan verksamhet. Även genomgången av rätten till personlig integritet och skyddet för personuppgifter enligt svensk rätt ger en god uppfattning i detta avseende.”