Samhälle

Tung trafik: Kilometerskatten delar blocken

Foto: Shutterstock/IBL
Foto: Shutterstock/IBL

VALET 2018. En straffavgift för industrin i ett avlångt land eller ett träffsäkert sätt att komma åt utsläpp. Kilometerskatt för tung trafik delar blocken mitt itu.

Publicerad

Att kalla skatten för ett kärt barn låter sig inte göras. Men många namn har den i alla fall: Kilometerskatt, lastbilsskatt, vägslitageavgift ...

Kilometerskatten för tung trafik var ett av Stefan Löfvens (S) löften inför förra valet. Den innebär att tung trafik ska beskattas baserat på körd sträcka i stället för på tid enligt det så kallade eurovinjettsystemet.

Regeringens utredare uppskattade den nya skatten till mellan 1 och 2 kronor per kilometer. Syftet är att minska miljöpåverkan från transportsektorn och att även utländska åkare ska vara med och bekosta finansieringen av svenska vägar.

Men kritiken mot utredningen som presenterades 2017 har inte varit nådig. Till och med finansminister Magdalena Andersson (S) sågade utredningen innan den hade lagts fram. Det skulle skada svenska åkeriers konkurrenskraft, menade hon.

Delade meningar om tung trafik

I våras lades en ny så kallad inriktningspromemoria fram av regeringen. En av förändringarna jämfört med den kritiserade första utredningen var en differentiering, det vill säga att skatten ska variera geografiskt, till exempel om det saknas alternativ till att använda lastbil.

Promemorian har ännu inte behandlats av riksdagen. Socialdemokraterna säger till Ny Teknik att det ska ske till hösten.

På den raka frågan om partierna vill se en kilometerskatt för tung trafik svarar MP, V och S ja.

KD, L, C och M svarar alla nej men med lite olika motiveringar. Sverigedemokraterna svängde i somras och öppnade upp för att ställa sig bakom en avståndsbaserad skatt, men med krav på vissa förändringar. När Ny Teknik nu frågar dem om de vill se en kilometerskatt har de återigen svängt och svarar kort och gott nej.

Ska Sverige införa kilometerskatt?

Partiernas egna svar.

V: Ja. Vi vill införa en träffsäker kilometerskatt för tung trafik.

S: Ja. En övergång från dagens tidsbaserade till ett avståndsbaserat vägskattesystem skulle medföra att den tunga trafiken i större grad skulle bära sina samhällsekonomiska kostnader, framför allt för vägslitage och luftföroreningar. Det vore positivt för miljön och för ordning och reda i åkeribranschen. Regeringen har lagt en inriktningspromemoria. Om riksdagen i höst intar en positiv hållning till den nya inriktningen kommer regeringen fortsätta arbetet med ta fram konkreta lagförslag för skattens utformning, skattenivåer etc.

MP: Ja. Vi vill införa en avståndsbaserad skatt på lastbilstrafiken som ska vara lägre där alternativ saknas och styra mot mer miljövänliga lastbilar. Skatten skulle utjämna skillnader mellan svenska och utländska åkare, och jämna ut den skeva balans där godstågsoperatörerna betalar banavgifter och sjöfarten farledsavgifter medan åkerierna fritt brukar vägarna. Det skulle även innebära att lastbilstrafiken skulle betala för den kostnad de orsakar i form av vägslitage. Tungt lastade långtradare orsakar skador på vägnätet för mångmiljardbelopp varje år, varje lastbil sliter ungefär tusen gånger mer på vägbanan än en personbil.

C: Nej. Regeringens förslag om kilometerskatt skulle slå mycket hårt mot landsbygden och många av de för Sveriges ekonomi viktiga näringarna, såsom skogsbruket. Det är extra olyckligt när skogen samtidigt har en viktig roll att spela för den gröna omställningen, både när det gäller biodrivmedel och grön kemi. Det behövs styrmedel som leder till sänkta utsläpp, men att beskatta avstånd är fel väg att gå. I synnerhet i ett land som Sverige, som kännetecknas just av långa avstånd. I stället bör omställningen till förnybara alternativ stimuleras. Bland annat genom krav på inblandning av biodrivmedel i alla transportslag, flyget inräknat. Men också genom elektrifiering, upprustning och utbyggnad av det finmaskiga järnvägsnätet och investering i höghastighetsjärnväg.

L: Nej. Som skatten är utformad innebär den en straffskatt för företag på glesbygden där avstånden är långa.

KD: Nej.

M: Nej. Moderaterna är emot införandet av kilometerskatt som vore en ren skatt på avstånd. Vi vill hellre se krav på ökad inblandning av biodrivmedel och ny teknik såsom elvägar för att minska utsläppen.

SD: Nej.