Digitalisering

PTS hemlighöll pm om datalagring

PTS generaldirektör Göran Marby ansåg att det var "olämpligt" att skicka myndighetens tolkning av EU:s datalagringsdom till Justitieutskottet. Då skulle den ju bli offentlig och det ville man inte.

Publicerad

När Post- och telestyrelsen, PTS, i våras fick veta att EU-domstolen ogiltigförklarat direktivet om datalagring gjorde man en egen analys av följderna för svenskt del. Gick den nationella lagstiftningen, som utgår från direktivet, nu att tillämpa?

Ett par dagar senare kom man fram till att det fanns "stora svårigheter" att utöva tillsyn enligt de svenska reglerna kring operatörernas skyldighet att lagra trafikdata.

Senare under sommaren - tre dagar efter att regeringens utredare Sten Heckscher presenterat en motsatt tolkning - kovände PTS och meddelade att man återupptar tillsynen.

Därefter har PTS tvingat flera operatörer, som slutat datalagra efter domen, att börja igen.

PTS tolkning av rättsläget har varken lämnats ut till Ny Teknik eller till någon av operatörerna eftersom promemorian inte anses vara en allmän handling.

Den 8 maj berättade PTS om sitt ställningstagande för ledamöterna i utskottet. Efteråt ville politikerna ta del av PTS skriftliga promemoria. Men PTS hemlighöll den.

Den 23 maj skickar PTS generaldirektör Göran Marby ett brev till Justitieutskottets kanslichef Thomas Lindstam.

Där skriver Marby att PTS kommit fram till att det är "olämpligt" att skicka över promemorian eftersom den då skulle bli expedierad och därmed bli en allmän handling. Ett annat skäl är att Sten Heckscher inte är klar med sin utredning.

Göran Marby skriver:

"Med hänsyn till att frågan om de svenska reglernas tillämplighet nu är föremål för analys genom den utredning som regeringen har tillsatt, samt att det ännu inte föreligger en slutlig bedömning från PTS sida i de enskilda ärendena som finns, har vi dock kommit fram till att det t dagsläget vore olämpligt att expediera promemorian."

Istället väljer han att redogöra för huvudresonemangen i promemorian till Justitieutskottet. Ingen av myndigheterna har diariefört brevet.

Ny Teknik kan nu avslöja dess innehåll. PTS konstaterar i brevet att delar av de svenska reglerna inte lever upp till skyddet för grundläggande rättigheter i EU.

Göran Marby skriver att "den svenska lagstiftningen om datalagring innehåller flera av de element som EU-domstolen lagt till grund för bedömningen att datalagringsdirektivet inte lever upp till vad som krävs då intrång i rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter görs."

Journalisten Nils Funcke, ombud för operatören Bahnhof när det gäller utlämnande av promemorian, anser att PTS:s agerande äventyrar rättssäkerheten.

- Det är oerhört central för enskilda juridiska personer och fysiska personer att man kan följa hur en myndighet kommer fram till ett beslut. Om inte, kan de inte till fullo tillvarata sina rättigheter, säger han.

Ny Teknik har inte lyckats nå Göran Marby, som befinner sig i Sydkorea, för en kommentar.

Men Staffan Lindmark som är jurist på PTS säger:

- Vi anser att om den här handlingen skulle expedieras och spridas så är vi rädda att det ska tolkas som PTS slutliga inställning i frågan.

Men den låg till grund för att ni inte utövade tillsyn av operatörernas datalagring under två månader?

- Ja, det gjorde den ja. Den låg till grund för ett internt beslut att i det läget avvakta med tillsynsåtgärder, säger Lindmark.

Han vill inte närmare kommentera varför brevet inte diariefördes hos myndigheten. Det har förvarats ordnat, uppger han.

- Vi har inte underlåtit att diareföra brevet i syfte att det inte skulle komma allmänheten till känna, säger han.

Gilla Ny Teknik på Facebook