Bygg

Byggandet lika stor klimatbov som personbilarna

Byggandet i samhället påverkar klimatet lika mycket som utsläppen från alla personbilar. Det visar en ny rapport.

Publicerad

Sammanställningen, som har gjorts av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tillsammans med Sveriges Byggindustrier, visar att byggandet i Sverige varje år ger upphov till drygt tio miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär lika mycket som utsläppen från alla Sveriges personbilar.

-Vi har tittat på både klimatpåverkan från energianvändning i byggprocessen och koldioxidutsläpp som kommer från kemiska processer när man tillverkat byggmaterialen, säger Per Westlund på IVA i ett pressmeddelande.

I sammanställningen har klimatpåverkan från byggande av väg, järnväg, övriga anläggningar, småhus, lokaler och flerbostadshus tagits med. Anläggningsprojekt, inklusive vägar och järnvägar, står för ungefär 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år, medan husbyggande bidrar med cirka 4 miljoner ton.

I flerbostadshusen används allt mindre energi under driften, vilket också leder till allt mindre klimatbelastning. Anledningen är ett ökat fokus på att bygga lågenergihus och en ökad användning av förnybar energi.

Men när det gäller klimatpåverkan från själva byggandet av flerbostadshus så har utvecklingen stått stilla eller till och med ökat. Det innebär att byggandet av ett flerbostadshus kan ge lika stor klimatpåverkan som driften av en byggnad under hela dess livslängd.

Rapportförfattarna tycker att det är anmärkningsvärt, med tanke på hur dagens byggregler är utformade, med fokus på klimatpåverkan under husets drift. Martin Erlandsson från IVL Svenska miljöinstitutet har tidigare kommit fram till samma slutsats och efterfrågat krav på byggnaders klimateffektivitet under hela livscykeln.

Rapporten från IVA och Sveriges Byggindustrier kommer att presenteras vid ett seminarium i Almedalen under tisdagen.

-Vi hoppas att resultaten av denna forskning föranleder fortsatta diskussioner och en ambition om kraftfulla åtgärder från såväl byggbolag och leverantörer som beställare, säger IVA:s vd Björn O Nilsson i pressmeddelandet.

Även Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, efterfrågar åtgärder:

-Med dessa fakta på bordet behövs en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det offentliga och näringslivet måste jobba tillsammans med frågan. Det behövs allt ifrån forskning, beräkningsstandarder och offentlig upphandling till åtgärder ute på byggen, säger hon.

Fotnot: Koldioxidekvivalent är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Värdet anger hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.