Karriär

Så får du idéerna att blomstra på jobbet

Forskaren Izabelle Bäckström har under fem år följt ett globalt it-bolag som satsat på medarbetardriven innovation. Hennes avhandling visar att modellen kan få idéer att blomstra, men för att medarbetare ska bli engagerade gäller det att cheferna är aktiva, uppmuntrar till kreativt arbete och ger feedback.

Publicerad

Mycket innovationsarbete på företag är idag koncentrerat till tydliga roller inom forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Tanken bakom medarbetardriven innovation är istället att bjuda in samtliga anställda, exempelvis även administrativ personal och konsulter, att lämna idéer eller vidareutveckla koncept.

− Det gör att man kan fånga upp idéer som annars inte synliggörs. Medarbetare utan en uttalad innovationsroll har en expertis som vi kan gå miste om när deras röster inte bli hörda i ett innovationssammanhang, säger Izabelle Bäckström, forskare i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola.

Bytte till digitalt idéhanteringssystem

För att studera hur demokratisk den här processen är, och i vilken utsträckning medarbetare känner sig inkluderade, har Izabelle Bäckström i en avhandling följt ett internationellt it-företag med verksamhet på flera platser i Sverige. Företaget har bytt ut den klassiska idélådan mot ett digitalt idéhanteringssystem, där alla medarbetare under en viss tidsperiod kan lämna in sina idéer kring produktutveckling eller förbättrade processer i organisationen.

En slutsats är att kommunikation och öppenhet är viktigt i alla steg av det här systemet. Medarbetarna behöver feedback för att förstå varför en idé går vidare till konceptutveckling, men framför allt behövs återkoppling kring varför idéer väljs bort.

− Hur idéerna hanteras av ledningen är väldigt viktigt. Från företaget sida vill man förstås att anställda ska vilja lämna en idé även nästa gång. Om medarbetare då inte får återkoppling och blir besvikna kan innovationsaktiviteten få motsatt effekt.

Mellanchefer viktiga

Det visade sig också att mellanchefer har en avgörande roll för viljan och möjligheten att delta i innovationsarbetet. Detta blev tydligt vid en jämförelse av två olika kontor på it-bolaget. På ett kontor uppmuntrade cheferna medarbetarna att relatera sina pågående projekt till innovation.

− Där kunde jag tydligt se att mellanchefernas roll var avgörande. När idésystemet var integrerat i den dagliga verksamheten fanns ett tydligt syfte för medarbetarna att hitta samband mellan pågående projekt och att generera nya idéer. 

På det andra kontoret var arbetet med innovationer inte lika prioriterat. Fokus låg istället på dagliga sysslor.

− Det fick konsekvenser för hur medarbetarna såg på innovation och hur de såg på möjligt deltagande. De hade en högre tröskel och idéerna blev färre.

Myter om innovation hindrar

Avhandlingen lyfter också fram vikten av samtal kring vad en innovatör egentligen är. Synen på innovationer präglas ofta av myten om det kreativa geniet, den idésprutande intraprenören som driver sitt projekt oavsett förutsättningar och även ägnar fritiden åt att utveckla nya koncept.

Den här bilden är svår att identifiera sig med för de flesta medarbetare, menar Izabelle Bäckström. Det är därför viktigt att även belysa mångfald och lyfta kollektivets betydelse.

− Det finns otroligt viktiga personer i bakgrunden som hjälper till med idégenerering och feedback till kollegor. De analytiska bollplanken är minst lika viktiga i innovationsprocessen som den enskilda individen, som sedan lägger in idén i hanteringssystemet och jobbar vidare med den.

Avhandlingen

Izabell Bäckströms avhandling heter Mirror, mirror on the wall, who’s the innovator after all. Du hittar den här!