KARRIÄR

Larm: Pressade chefer gör medarbetare sjuka

Dagens chefer är så stressade att de anställda blir sjuka. – Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas mer, säger Anki Udd på Ledarna.

FAKTA

Så bör chefernas arbetsmiljö förbättras

Ledarskapsexperten Anki Udds råd om vad cheferna behöver:

  • Bättre förutsättningar att sköta sitt arbetsmiljöansvar. Många chefer har varken tid eller mandat att göra det som behövs.
  • Tydligare information om vad arbetsmiljöansvaret innebär. Ofta går man bara igenom det när chefen anställs, men det behövs kontinuerlig information. Chefer bör stämma av med sina överordnade om vilka förväntningar som finns, även när det gäller psykosocial arbetsmiljö.
  • Mindre personalgrupper. Särskilt inom kvinnodominerade yrken är personalgrupperna för stora.
  • Mindre administrativt arbete. Många chefer upplever att administration har blivit en mycket betungande arbetsuppgift. Det finns andra som kan sköta det bättre.

Chefers arbetsuppgifter är för många och arbetsmängden är för stor. Det visar en undersökning av arbetsmiljön i hemtjänsten och i teknisk verksamhet som Arbetsmiljöverket har gjort.

FAKTA

Kvinnor särskilt utsatta

För höga krav

Bland chefer i hemtjänsten och i teknisk verksamhet var de största bristerna i arbetsmiljön kopplade till:

  • Arbetskrav och arbetsbelastning. För många arbetsuppgifter och för stor arbetsmängd i förhållande till personalresurserna.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Undersökningar av arbetsförhållandena och riskbedömningar genomfördes inte eller hade brister.

Källa: Arbetsmiljöverkets projektrapport om kvinnors arbetsmiljö, 2014:3.

 

Arbetssjukdomarna ökar

Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat de senaste fyra åren. Organisatoriska eller sociala faktorer är en allt vanligare orsak till arbetssjukdomar, och ligger nu bakom var fjärde anmälan. Bland kvinnor anges det som skäl i var tredje anmälan, nästan lika många som belastningsfaktorer. 95 procent av arbetssjukdomarna som beror på sociala eller organisatoriska faktorer leder till psykosociala besvär.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013.

På flera arbetsplatser leder det till att riskbedömningar och undersökningar av arbetsförhållandena inte genomförs, vilket drabbar personalen.

– Chefer som har för mycket att göra hinner inte med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns ingen tid, säger Mats Ryderheim, programkoordinator för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att särskilt lyfta kvinnors arbetsmiljö under en treårsperiod, som avslutas i slutet av året. Jämförelsen av arbetsmiljön i hemtjänsten och i teknisk verksamhet är en del av det uppdraget.

Men de stora bristerna i chefernas arbetsmiljö var gemensam för de båda branscherna. Resultatet förvånar inte Anki Udd, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna.

– Vi känner igen det här, tyvärr. Chefer har allt större ansvarsområden, men förutsättningarna har inte ändrats. Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Inom kvinnodominerade yrken är stora personalgrupper ett av problemen. I hemtjänsten har cheferna i snitt 30–40 medarbetare under sig. I vissa fall så många som 80.

– Det förstår ju alla att det är helt omöjligt att hinna med arbetsmiljöarbetet då. Hur ska man kunna ha utvecklingssamtal med alla, eller vara ute hos brukare och titta på hur arbetsmiljön ser ut för enskilda medarbetare? säger Mats Ryderheim.

Det finns i dag inga gränser för hur många medarbetare en chef får ha ansvar för. Ledarna vill inte heller se någon sådan gräns, men samtidigt tycker Anki Udd att personalgrupperna inom till exempel hemtjänsten är för stora.

– Som chef ska du ha möjlighet att ha en relation till var och en av dina medarbetare, och då måste du ha en kontinuerlig kontakt med alla. Jag är tveksam till att man kan ha det med 70 medarbetare under sig.

Det är framför allt den psykosociala arbetsmiljön som drabbas när cheferna inte hinner med arbetsmiljöarbetet, enligt Anki Udd.

Det syns också i antalet anmälda arbetssjukdomar. Allt fler arbetssjukdomar orsakas av sociala eller organisatoriska faktorer, som stress och problem i relationer mellan chefer och medarbetare. Den typen av anmälningar har ökat med 50 procent de senaste fyra åren, och bland kvinnor är det nu nästan lika vanligt som belastningssjukdomar.

– Ett närvarande ledarskap är en nyckelfaktor för att förebygga psykosociala sjukdomar. Men det är svårt att uppnå om man har väldigt höga krav på sig som chef och ska göra mycket administrativt arbete, säger Anki Udd.

 

Text: Anna de Lima Fagerlind