Energi

Slutförvaret närmar sig domstolen

I höst tas två viktiga steg i processen mot ett svenskt slutförvar. Men det är långt kvar innan frågan är avgjord.

Publicerad

Ska Sveriges framtida slutförvar för använts kärnbränsle byggas i Forsmark – och ska metoden KBS3 användas? Det är två av frågorna som Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska ta ställning till. Svensk kärnbränslehantering lämnade in sin ansökan 2011 och i september ska huvudförhandling ske, enligt ett besked från domstolen nyligen.

– Det är ett omfattande mål. Men om man ser till hela processen är det fortfarande i ett ganska tidigt skede, säger Anders Lillienau, rådman vid mark- och miljödomstolen.

Eftersom målet är så stort överväger domstolen att ha sex i stället för fyra ledamöter som ska ta beslut. Planen är att starta i början av september, och att förhandlingen ska pågå under två månader. Om det går som planerat ska domstolen före jul lämna besked till regeringen om ansökan bedöms tillåtlig med hänsyn till miljöbalken.

Miljöbalken tar fasta på utsläpp, buller, naturmiljö, artskydd men också sådant som är specifikt för en kärnteknisk anläggning.

– Även frågor om utsläpp av radioaktiva ämnen omfattas av miljöprövningen, säger Anders Lillienau.

Läs mer:

Ärendet är komplext. Slutförvaret måste fungera i 100 000 år framåt. Det motsvarar omkring 4 000 generationer människor. Metoden måste bland annat kunna klara en kommande istid.

KBS3-metoden går ut på att det utbrända kärnbränslet förvaras i kopparkapslar som sänks ned i tunnelsystem 500 meter under jord. Kopparkapslarna bäddas in i bentonitlera. När allt använt kärnbränsle har transporterats ned ska slutförvaret förslutas helt.

Olika myndigheter och forskare kommer fram till skilda ställningstaganden om KBS3, en oenighet som kvarstår.

Fyra korrosions- och metallurgiforskare från Kungliga tekniska högskolan som flera gånger tidigare har varnat för metoden skriver i sitt senaste yttrande till domstolen att ”kopparkapslarna kommer att kollapsa inom 1 000 år”.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning lyfter i sitt senaste yttrande fram kritik av kunskapsläget egentligen ser ut när det gäller risken för korrosion i kopparkapslarna.

Läs mer:

Ett av de tyngsta yttrandena till domstolen kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som efter fem års granskning i somras gav klartecken för både metod och val av plats för slutförvaret.

SSM gör också parallellt med miljödomstolen en egen prövning av SKB:s ansökan – om slutförvaret kan godkännas enligt kärntekniklagen. Den prövningen är i princip klar, men man inväntar domstolsförhandlingen innan rapporten lämnas till regeringen.

Ansi Gerhardsson, Strålsäkerhetsmyndigheten. Foto: Kjell Nyholm
Ansi Gerhardsson, Strålsäkerhetsmyndigheten. Foto: Kjell Nyholm

– Som vi ser det i dag blir det ingen stor skillnad mellan yttrandena. Vi får se om det dyker upp saker under domstolsförhandlingen som vi behöver förtydliga, eller om det kommer nya rön, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM.

Om regeringen ger tillstånd ska hela miljöbalksärendet sedan tillbaka till mark- och miljödomstolen bland annat för att slå fast villkorsfrågor. Hos Strålsäkerhetsmyndigheten startar en stegvis process för att godkänna olika skeden för byggande och drift av slutförvaret.

Långa tidsperspektiv

Svensk kärnbränslehantering, SKB, har ansökt om att få bygga ett slutförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamn. Båda anläggningarna hanteras i samma ärende.

SKB har också ansökt om att få bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Det hanteras i ett eget ärende, och det är oklart när ansökan tas upp i mark- och miljödomstolen.

2017 Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar sina yttranden till regeringen under hösten.

2018 Östhammars kommun planerar en folkomröstning om slutförvaret.

2019 Beslut tas av regeringen.

2020 Ett slutförvar kan börja byggas i början av 2020-talet, om ansökan får godkänt.

2030 Slutförvaret är färdigt att tas i drift efter tio år.

2080 Förvaret är färdigutbyggt och drygt 6 000 kapslar har deponerats. Förvaret stängs igen helt.