Energi

PCB-larm i insjöfisk

Abborre och gädda från Oxundasjön innehåller mycket höga halter av miljögifterna PCB och PFOS. Kommunerna i området avråder därför från att äta fisken.

Publicerad

IVL Svenska miljöinstitutet har undersökt förekomst av PCB, polyklorerade bifenyler, och PFOS, perfluoroktansulfonat, i fisk fångad i Oxundasjön, norr om Upplands Väsby. Studien visar att både abborre och gädda innehåller mycket höga halter.

I gädda har halter upp till 890 mikrogram PCB per kilo uppmätts. Det kan jämföras med ett preliminärt beräknat högsta tolerabla intag på 10 nanogram (per kilo kroppsvikt och dag) som en del livsmedelsmyndigheter i Europa har tagit fram. Värdet innebär att en person på 70 kilo kan få i sig 0,7 mikrogram PCB per dag utan att bli sjuk.

För PFOS låg halterna i abborre på cirka 20 mikrogram per kilo. Det högsta tolerabla intaget ligger på 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag, vilket innebär att en person på 70 kilo maximalt ska få i sig 10,5 mikrogram PFOS per dag.

-PFOS-halterna i Oxundasjön är förhöjda jämfört med bakgrundsvärdet, men de är inte påtagligt höga jämfört med andra områden i Stockholmstrakten. Däremot sticker ju PCB-värdena ut, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL.

Att PCB och PFOS fanns i höga halter i sjön har kommunerna i området, Upplands Väsby och Sigtuna, känt till sedan tidigare, men den nya studien har bekräftat resultaten.

-Med så här höga halter kan vi misstänka att något har dumpats till exempel. Men PCB kan också komma från äldre transformatorstationer och en möjlig källa till PFOS kan vara brandövningsplatsen i Rosersberg, säger Anna Evertson, miljöplanerare i Upplands Väsby kommun.

Kommunerna har redan beställt en ytterligare utredning av IVL för att försöka ta reda på hur spridda miljögifterna är och vilka de möjliga källorna kan vara. Sedimentprover ska tas från södra Fysingen, Oxundasjön och Skarven och fisk ska fångas i Rosersbergsviken.

-Men jag tror inte att det kommer att räcka. Vi ska förmodligen scanna botten också. Det här är inget man gör halvdant, vi måste veta vad vi har att göra med här. Nästa steg blir att se om vi kan åtgärda allt som är förorenat, säger Anna Evertson.

PCB är ett samlingsnamn på drygt 200 ämnen som har använts som industrikemikalier. Tidigare användes PCB i transformatorer, kondensatorer, färger och fogmassor.

PCB:er misstänks kunna påverka immunförsvar, fortplantning och leda till cancer. Sedan 1970-talet är PCB förbjudet i Sverige men förekommer fortfarande i miljön på grund av deras svårnedbrytbara egenskaper.

PFOS är ett reproduktionsstörande ämne som inte bryts ned i naturen. Det har tidigare använts i brandskum men är sedan 2008 förbjudet att använda inom EU, med vissa undantag.