Nytt elnät i Stockholm ger plats för bostäder

2008-02-04 15:37  

Färre luftledningar och fler nedgrävda elkablar kan ge plats för fler bostäder i Storstockholm. Projektet har fått namnet Stockholms Ström. Förslaget presenterades för regeringen i dag måndag. Ny Teknik har alla uppgifter område för område.

Stockholmarna blir fler och fler och förbrukar allt mer el. Nu ska regionens elnät byggas om för att bli säkrare, använda mindre mark och klara ökad belastning.

Det innebär bland annat att det skapas en ring med 400 kV ledningar runt regionen, att cirka femton mil luftledningar rivs och att en stor del av de nya ledningarna grävs ner i marken.

När luftledningarna blir färre, blir det mer mark över till bostadsbyggande.

Det innebär också att omkring 60 000 stockholmare slipper bo granne med en kraftledning.

Kostar 4,5 miljarder kronor
Förnyelsen och utbyggnaden av elnätet runt Stockholm är ett jätteprojekt med en beräknad budget på drygt fyra och en halv miljard kronor.

Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät - som sköter det svenska stamnätet för elkraft – har i fyra års tid utrett hur det ska byggas och vem som ska betala vad.

Nu har utredarna kommit fram till att den bästa tekniska lösningen är att bygga ett kraftfullt ringnät runt stockholmsregionen och sedan mata el från flera håll till stadsdelarna och kommunerna innanför ringen.

Hästskon ska bli en ring
Redan i dag finns 400 kV ledningar i en hästsko runt Stockholm. För att knyta samman dem till en ring vill Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum bygga City Link mellan Upplands Väsby och Haninge.

Totalt omfattar projektet Stockholms Ström ett femtiotal större och mindre stations- och ledningsbyggen.

Men om hela projektet ska bli verklighet krävs att kommunerna är beredda att ställa upp med cirka två tredjedelar av finansieringen.

Frigör dyrbar mark
Lockebetet är att en stor del av de nya sträckorna av nätet grävs ner i marken och därmed frigör dyrbar mark.

- Den ökade kapaciteten i nätet och frigörandet av kommersiell mark är en förutsättning för att Stockholm ska kunna expandera i framtiden, säger Sture Larsson, vikarierande generaldirektör för Svenska Kraftnät.

- Stockholms Ström innebär också ökad säkerheten i nätet.

Men nedgrävda kablar kan också leda till längre avbrott om de går sönder?

- Det är klart. Men för att kunna bygga på vissa ställen måste vi helt enkelt gräva ner kablarna, säger Sture Larsson.

Vem ska betala?
Efter att Svenska Kraftnät nu har lämnat sin tekniska slutrapport till regeringen fortsätter förhandlingarna om finansieringen.

Dessutom måste kraftbolagen söka en rad olika tillstånd för varje projekt.

- Utbyggnaden kommer att pågå fram till 2020, men tidsplanen påverkas av när vi får tillstånd för varje delprojekt, säger Svenska Kraftnäts projektledare Christer Olsson.

Så här är planerna för ditt område

Botkyrka:planer finns på att riva en 220 kV ledning på sträckan Skårdal-Hågelby-Tullinge villastad. För att förbättra elförsörjningen till rikstensområdet planeras en ny transformatorstation i närheten av Tullinge flygplats.

Danderyd:den befintliga 220 kV luftledningen från Danderyd till Bergshamra ska ersättas av en 220 kV kabel i en ny sträckning. Vidare byggs en ny 220 kV kabel i samma sträckning från Danderyd till Bergshamratunneln och därefter till Järva.

Delar av Danderyds kommun berörs av CityLink, som sluter en 400 kV ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll.

På sträckan Hagby – Danderyd planeras ledningen i den norra delen att byggas som luftledning och därefter som markkabel. Sträckan inom Rinkebyskogen utförs som 400 kV markkabel.

En ny 400/220 kV transformatorstation byggs väster om nuvarande transformatorstation vid Danderyd.

Från Danderyd mot Skanstull planeras en 400 kV kabel att läggas i en ny borrad bergtunnel.

Nuvarande 220 kV luftledning genom Enebyberg rivs. Även 70 kV ledningen genom Djursholm mot Lidingö kommer att tas bort.

Ekerö:planer finns på att riva en 220 kV luftledning Beckomberga-Bredäng, som korsar kommunen via Kärsön och Fågelön. Från Älvnäs och i riktning mot Kungens kurva planeras en ny 70kV kabel. Sträckningen är ännu inte bestämd.

Haninge:kommer att beröras av två ledningsprojekt. För att förstärka matningen till Södertörn planeras en ny 220 kV luftledning från Nacka till befintlig station Solberga i Haninge kommun, i samma sträckning som befintlig 70 kV ledning.

Dessutom planeras på längre sikt en ny 70 kV luftledning från Handen till Dalarö.

Den befintliga stationen vid Dalarö kompletteras med en 70/20 kV transformator.

Huddinge:en befintlig dubbel 220 kV luftledning med sträckningen Ekudden – Högdalen kommer att byggas om till en 400 kV ledning.

På sträckan Södertälje – Högdalen kommer en 220 kV luftledning att rivas på en cirka 9 kilometer lång sträcka mellan Tullinge villastad och Högdalen via Flemingsberg.

En 70 kV luftledning ska ersättas med kabel i mark på en cirka 3 kilometer lång sträcka i Flemingsberg och en förstärkning av 70 kV nätet sker genom en ny anslutning till stamnätsstationen vid Ekudden i Haninge kommun.

Järfälla:En 220 kV och 70 kV dubbelledning löper i nord-sydlig riktning genom Järfälla. På sträckan Kallhäll–Viksjö planeras denna ledning att rivas. Även 220 kV ledningen från Viksjö österut mot Beckomberga ska rivas.

Den 70 kV luftledning som ansluter Jakobsberg och går längs Mälarvägen i nästan två kilometer ska ersättas med markkabel. Därmed tas alla luftledningar inom kommunen bort och nya bostäder kan byggas på frilagd mark.

Nya kablar i mark planeras som förstärkning av nätet från Kallhäll via Viksjö mot Barkarby.

Lidingö: basen i kommunens elförsörjning är dagens 70 kV luftledning med sträckningen Danderyd – Lidingö – Nacka.

Luftledningen på delsträckan Sticklinge – Koltorp rivs och ersätts med en ny 220 kV kabel som kommer att läggas i en ny sträckning, från Värtan till Koltorp.

Luftledningen Koltorp– Högberga ersätts med en kompakt 220 kV luftledning i befintlig sträckning.

Från Högberga läggs en ny 220 kV kabel. Den nya kabeln från Värtan kommer att ingå i en 220 kV förbindelse med sträckningen Värtan –Lidingö – Värmdö – Nacka.

Delsträckan Koltorp – Värmdö planeras på längre sikt.

Nacka: en ny 220 kV ledning mellan Nacka (Fisksätra) och Gustavsberg planeras.

På större delen av sträckan läggs ledningen som sjökabel. Ledningen behövs dels för att förstärka matningen till Värmdö och dels för att skapa ytterligare en matning så att svåra fel inte leder till att elen uteblir.

Ledningen kommer att ingå i en 220 kV förbindelse med sträckningen Värtan – Lidingö –Värmdö – Nacka.

Delsträckan Lidingö (Koltorp) – Värmdö planeras på längre sikt.

Vid Tollare planeras en ny 70 kV station med anslutning till nuvarande ledningar. På sikt behöver även Södertörns elförsörjning förstärkas med en ny 220 kV ledning från Nacka till transformatorstationen Solberga i Haninge kommun.

Norrtälje:för att förstärka elförsörjningen planeras en ny 70 kV luftledning från befintlig transformatorstation på Väddö och norrut samt vidare västerut till Hallstavik. Sträckningen är inte bestämd än.

Salem:en 220 kV luftledning genom Salem rivs och en ny 70 kV station planeras för matning av el till Rönninge.

Sigtuna: mellan Uppsala och Arlanda går två 220 kV luftledningar. I samband med att nätstrukturen för centrala Uppsala förändras, kan den ena ledningen tas bort på sträckan Uppsala – Arlanda.

Sollentuna:kommunen kommer att beröras av CityLink, en ny förbindelse som sluter en 400 kV ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll. Inom Sollentuna, öster om Rösjön, planeras förbindelsen som luftledning, alternativt kabel i mark eller tunnel.

Sollentuna genomkorsas av en dubbel 220 kV luftledning, Hagby – Järva. Den är på vissa sträckor sambyggd med en eller flera 70 kV ledningar.

Dubbelledningen (220 kV) rivs på hela sträckan Hagby– Järva och de sambyggda 70 kV ledningarna ersätts på sträckan Törnskogen– Tureberg med kablar i mark.

Även 70 kV ledningen på sträckan Hagby –Törnskogen rivs. Då finns goda möjligheter att bygga nya bostäder.

Solna:en ny 220 kV kabel kommer att läggas i befintlig tunnel genom Bergshamra och därefter vidare till Järva.

En 220 kV dubbelledning mellan Hagby och Järva rivs. Det skapar utrymme för ytterligare bebyggelse i Västerjärva.

Stockholm (västra delen):I kommunen kan cirka 37 kilometer kraftledningsgata frigöras till bland annat bostäder.

Hela 220 kV luftledningen Beckomberga – Bredäng och hela 220 kV luftledningen från Enköping till Beckomberga rivs, vilket bland annat berör mark i Västerort.

På sträckorna Hägerstalund – Rissne, Järva – Rissne och Rissne – Beckomberga rivs samtliga 220 kV luftledningar.

Inom Norra Djurgården kan den dubbla 220 kV ledningen mellan Ekhagen och Fisksjöäng rivas och ersättas med kablar i ungefär samma sträckning. Ledningen går inom Nationalstadsparken från Frescati till Stora Skuggan och vidare till Hjorthagen.

För att förbättra leverenssäkerheten i centrala och västra Stockholm förläggs nya 110 kV kablar mellan Bromma och Kungsholmen.

Stockholm (östra delen)

Ledningarna (220 kV) över Årstafältet kommer att läggas i tunnlar.

Fortsättningen mellan Solberga och Bredäng planeras på sikt att ersättas med kabel.

Stockholms kommun berörs också av CityLink, förbindelsen som sluter en 400 kV ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll. CityLink kommer till största delen förläggas i en tunnel.

Från Värtan byggs en 220 kV kabel till Koltorp på Lidingö. Den ledningen kommer att ingå i en 220 kV förbindelse med sträckningen Värtan – Lidingö–Värmdö – Nacka.

Delsträckan Lidingö – Värmdö planeras på längre sikt.

Sundbyberg:området mellan Rissne och Hallonbergen ska detaljplaneras i samband med att E18 får en ny anslutning till E4 via Kymlingelänken.

En cirka 3 km lång markkabel planeras gå utefter Enköpingsvägen, nuvarande E18, när den sträckan har blivit lokal huvudgata och ersätter en del av luftledningen mellan Järva och Beckomberga.

Täby: den befintliga 220 kV luftledningen Hagby – Danderyd kommer att ersättas av en ny 400 kV ledning i ny sträckning. Den nya ledningen planeras dels som luftledning och dels som kabel i mark. Ledningen kommer att gå öster om sjön Fjäturen och blir en del av CityLink, som sluter en 400 kV ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll.

När CityLink är byggd kan den befintliga 220 kV ledningen rivas.

Upplands Bro:en 220 kV luftledning, huvudsakligen genom militärt område i kommunens norra del, rivs. Matningen till Bro förstärks genom en ny 70 kV luftledning och en ny station.

Upplands Väsby:den befintliga 220 kV luftledningen Hagby – Danderyd kommer att ersättas av en ny 400 kV ledning i ny sträckning.

Inom Upplands Väsby planeras ledningen som luftledning. Den blir en del av CityLink, som sluter en 400 kV ring runt regionen och gör att elen kan matas från flera håll.

När CityLink är byggd kan hela 220 kV luftledningen mellan Hagby och Järva tas bort. En förändring av Vattenfalls 70 kV nät diskuteras.

Vaxholm:en helt ny 70 kV ledning planeras på sikt att byggas från Åkersberga till Vaxholm. Större delen av sträckan blir en luftledning. Närmast Vaxholms tätort övergår luftledningen till en markkabel.

En ny 70 kV station byggs vid den befintliga 20 kV stationen.

Värmdö:Gustavsberg och andra delar av kommunen har de senaste åren haft en kraftig expansion när det gäller bostäder och företag. Många har också börjat bosätta sig permanent i sina fritidshus. Elnätet är inte anpassat för detta.

Värmdö försörjs idag med el genom två 70 kV ledningar från Nacka. Kommunens elnät planeras bli förstärkt med en 220 kV förbindelse från Nacka till en ny transformatorstation väster om Gustavsberg. Större delen av förbindelsen blir sjökabel.

Den nya ledningen kommer att ingå i en 220 kV förbindelse med sträckningen Värtan – Lidingö – Värmdö – Nacka.

Delsträckan Lidingö (Koltorp) –Värmdö planeras på längre sikt.

Österåker:kommunen berörs av en ny 70 kV luftledning som planeras från Åkersberga till Vaxholm samt två nya stationer vid befintliga ledningar. En vid Rosenkälla och en vid Östanå i närheten av Roslags-Kulla.

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt