Dammen revs för att rädda ålen

2014-05-12 05:30  

Falkenberg Energi sprängde och rev ut dammen till sitt enda vattenkraftverk. Energiproduktionen minskar från 13 till 8 GWh per år. Men ett dramatiskt bättre laxfiske kan dra in de pengar som går förlorade i miljöanpassningen.

År 1944 stängdes det fritt flödande vattnet i Ätran in i en damm. Därmed torrlades åfåran vid Hertings kraftverk i utkanten av Falkenbergs tätort. Sedan dess har fallhöjden och vattenflödet till turbinerna varit reglerade.

Men nu har dammen rivits. Den 1 april återinvigdes forsen av kung Carl Gustaf.

Vattennivån och fallhöjden uppströms kraftverket sänks med 60 centimeter. Minst elva kubikmeter vatten ska alltid rinna fritt genom åfåran innan kraftverket får börja ta vatten till turbinerna. Vissa tider på året blir det därför ingen produktion alls i kraftverket.

Den ovanliga åtgärden har genomförts av kommunägda Falkenberg Energi, efter ett politiskt beslut av ett enhälligt kommunfullmäktige.

Vattenkraften i Sverige kommer att underkastas strängare krav på miljöanpassning, något som många kraftproducenter befarar ska öka kostnaderna och minska produktionen. Men Falkenberg Energi har nu föregripit de nya kraven och gjort en frivillig miljöanpassning.

Produktionen i kraftverket kommer att minska från 13 till 8 GWh.

– Vi förlorar i fallhöjd och i vattenvolymer. Men vi passar samtidigt på att genomföra tekniska förbättringar för att minska förlusterna, säger Karl-Göran Olofsson, driftchef vid Falkenberg Energi.

Dessa åtgärder kan ge tillbaka cirka 1,5 GWh eller nära en tredjedel av förlusterna efter dammrivningen.

• Den ena av de två turbinerna byts ut mot en ny fullkaplanturbin (turbinen sitter i ett rör och är formad som en propeller), samt en ny generator med bättre verkningsgrad.

• Den andra turbinen renoveras med ett nytt löphjul (själva ”propellern”).

• Utsuget från turbinen, hälsugröret, moderniseras så att vattnet evakueras lättare.

• Ett nytt styrsystem ska manövrera löphjul och ledkrans så att turbinen i varje ögonblick arbetar med optimal frekvens och uteffekt.

Framför turbinintaget placeras ett nytt galler, det första i sitt slag i Sverige. Det är miljöanpassat och minskar dödligheten hos vandrande fiskar, utan att minska kraftverkets effekt (se faktaruta).

Kommunekolog Ingemar Alenäs i Falkenberg har räknat ut att för att en enda ål ska överleva alla kraftverk i Ätra­n så måste 5 000 ålar påbörja utvandringen från källsjöarna.

– Vi kombinerar ny teknik och en rehabilitering av kraftverket med de miljöanpassningar ägaren, kommunen, har valt, säger Karl-Göran Olofsson.

Han säger att han gillar läget, trots att hans primära uppgift är att producera kraft.

– Det kanske inte är alla kraftverksägare som är så förtjusta i det de ser, men i övrigt har vi bara fått positiva reaktioner. Kungen önskade att fler skulle följa vårt exempel.

Rivningen av dammen har kostat drygt 32 miljoner. Av detta bidrog EU:s fiskerifond med åtta miljoner. Ytterligare 19 miljoner är svenska skattemedel ur havs- och vattenmiljöanslaget. Falkenbergs kommun betalade själv fem miljoner med kommunala medel, samtidigt som kommunens intäkter från kraftproduktionen minskar med ungefä­r två miljoner kronor om året.

Kommunen tänker sig att kostnaderna ska kompenseras genom att turismen och fisket ska förbättras och locka fler.

– Laxfisket i Falkenberg beräknas vara värt runt fem miljoner kronor om året i sammanlagda intäkter för näringslivet, säger kommunekolog Ingemar Alenäs. Om den summan kan fördubblas tack vare ökad fiskproduktion och fler turister så har kommunen vunnit på affären.

Ovanför Herting ligger ytterligare cirka 20 kraftverk i Ätrans vattensystem. De största ägs av EON.

– Några konkreta signaler om liknande anpassningar vid de övriga kraftverken har vi ännu inte fått, säger Ingemar Alenäs.

2 000 kraftverk ska miljöanpassas

  • Över 2 000 vattenkraftverk i Sverige ska miljöanpassas till EU:s ramdirektiv för vatten och till miljöbalken. Vattenverksamhetsutredningen föreslår att kraftverk och andra anläggningar ska prövas på nytt oberoende av gamla vattendomar.
  • Exempel på kommande krav kan vara att bygga faunapassager eller släppa miniflöden förbi kraftverken.
  • Kraftbolagens företrädare har kritiserat vatten­verksamhetsutredningens förslag för att det kan medföra alltför stora in­grepp och hota produktionen.

Anders Thoresson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt