Elbilar

Försäkringsbolag: Kräv brandceller vid elbilsparkeringar

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT, IBL
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT, IBL

Boverket vill införa nya krav på laddinfrastruktur vid nybyggnad. Nu kommer kritik från försäkringsbolagens branschorganisation – den vill se brandceller runt alla p-platser för elbilar.

Publicerad

EU:s direktiv kring att uppföra laddinfrastruktur för elfordon, bland annat vid nybyggnation, introducerades för två år sedan – och under 2018-2019 utredde Boverket hur reglerna skulle kunna införas i svensk bygglagstiftning. I februari 2020 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att nya krav skulle införas i plan- och bygglagen.

Styrningen handlar om antal laddpunkter per fastighet och de förberedelser av infrastruktur i form av ledningar som bör göras för att hantera en vidare utbyggnad inom en nära framtid.

Nu kommer ett kritiskt remissvar från Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation. Organisationen anser att kravet på laddplatser kommer att bli betydligt större än vad Boverkets kalkyl täcker.

Försäkringsbolaget efterlyser också skadeförebyggande åtgärder. Organisationen vill att det införs krav på att fastigheter ska installera en säker laddinfrastruktur, för att få bort de 220 volts-kablar som i sig ökar risken för brand.

Fler åldrade elbilar

Svensk Försäkring påpekar att en växande flotta också kommer att innebära ett allt större antal åldrade elbilar, vilket ger en påtagligt förhöjd risk.

Problemet är att en brand i en elbil kan nå 3 000 grader Celsius, att jämföra med cirka tusen grader för en bensinbil. Den typen av värmeutveckling kan skada intilliggande byggnader på mer omfattande sätt, till och med betongstrukturer.

Enligt Svensk Försäkring innebär hotet att man dels måste ställa nya krav på avstånd till byggnader men även på deras konstruktion.

Till detta är bränder i elbilar mer svårsläckta, och en annan faktor som tillkommer är giftiga gaser, bland annat i form av vätefluorid. Bolaget frågar sig hur det exempelvis kommer att bli i garage under höga trähus?

Närmast in- och utfarter

Svensk Försäkring anser därför att brandceller bör byggas runt elbilsparkeringar, det vill säga utrymmen som är byggda för att begränsa spridning av brand.

Organisationen vill också se att laddplatserna får separata ventilationssystem och golvbrunnar som kan hantera gaser, samt automatlarm och sprinklersystem.

En annan åtgärd är att laddplatser i garage i första hand ska anläggas närmast in- och utfarter så att räddningstjänsten enkelt kan dra ut en brinnande elbil.