Opinion

Tänk på spillvärmen från kärnkraften

Spillvärmen från kärnkraftverken medverkar till både global uppvärmning och algblomning. Detta måste tas med då fortsatt kärnkraftsutbyggnad diskuteras, skriver två forskare i vattenrening vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Det pågår en debatt om att Sverige bör bygga ut kärnkraften för att trygga framtida elbehov utan att medverka till klimatförändringar. Detta antagande är felaktigt, då kärnkraftverken, via sina kylvattenutsläpp, i allra högsta grad bidrar till den globala uppvärmningen genom de stora värmemängder som dumpas i Östersjön. Dessa höjer vattentemperaturen, särskilt i de områden som oftast drabbas av algblomning.

Svensk kärnkraft producerar årligen cirka 70 TWh el. Den spillvärme som bildas i processen uppgår till 140 TWh, vilket kan jämföras med att den årliga uppvärmningen av alla svenska byggnader kräver 100 TWh.

Enligt Vattenfalls kärnkraftsinformation tas kylvatten in från havet för att återföras 10 grader varmare. Detta innebär att 12 kubikkilometer vatten varje år värms 10 grader av de svenska kärnkraftverken innan det återförs till havet. Eftersom spillvärmen är lättare än det kallare havsvattnet höjs havsytans vattentemperatur över stora områden.

Inte bara svenska kärnkraftverk, utan även de finska verken i Olkiluoto och Lovisa samt ryska Sosnovyi Bor, använder Östersjön för att kyla bort sin spillvärme.

Under senare år har fritidsfolk och fiskare drabbats av kraftig algblomning. Frånsett algernas motbjudande utseende bildar algerna gifter som är skadliga för djur och människor.

För att algblomning ska uppkomma krävs hög vattentemperatur samt god tillgång på näringsämnen. Överflödet av näringsämnen i havsvattnet anses bero på industriutsläpp och läckage från jordbruksmark. Algblomningen sker under sommaren, då vattnet är som varmast. Genom den globala uppvärmningen har vattentemperaturen blivit ännu något högre, vilket gynnar algblomningen.

Eftersom kärnkraftverkens stora värmeutsläpp värmer havsvattnet finns anledning att undersöka eventuella samband mellan algblomning och dessa värmeutsläpp.

Tidningsartiklar i länderna runt Östersjön visar med tydlighet att algblomning regelbundet uppträder i vattnen utanför kärnkraftverken. Detta gäller såväl Östersjön som Södra Bottenhavet, Finska viken, och vattnet utanför Hallandskusten.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

SMHI följer den ytliga algblomningens utbredning under sommarhalvåret. Man kan till exempel se hur algblomningen börjar utanför Forsmark och sprids i nordostlig riktning den 23-25 augusti 2008. Samma mönster upprepas flera gånger varje sommar. Algblomning uppkommer och försvinner snabbt beroende på väder och vind. Trots detta visar SMHIs kartor med tydlighet sambandet mellan värmeutsläpp och algblomning.

Det är förståeligt om politikerna inte har en aning om att kärnkraften bidrar till den globala uppvärmningen. Däremot torde kärnkraftsindustrin sedan lång tid ha insett sambandet mellan kärnkraftens spillvärme, det varmare havsvattnet och ökande algblomning.

Det är uppenbart att spillvärmens medverkan till global uppvärmning och algblomning måste tas med bland kärnkraftens negativa miljöeffekter då fortsatt kärnkraftsutbyggnad diskuteras.

Bo Nordell, professor i vattenteknik Luleå tekniska universitet.

Elham Samari är student vid samma institution.