Opinion

Smarta elsystem kräver kunskap

Elsäkerhet, störningar på nätet och tillförlitlighet är områden som utmanar alla som jobbar med elsystemet, skriver tre toppar i Energisverige.

Publicerad

Framtidens smarta elsystem för förnybar energi och effektiv energianvändning behövs i arbetet för att nå regeringens klimat- och energimål. Kunskap är central för att klara de utmaningar vi står inför och vi behöver bli fler som verkar inom detta framtidsområde.

Regeringen presenterade nyligen klimat- och energimål där halva energianvändningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Dessutom ska Sverige redan år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi. Vi står inför en omfattande utbyggnad av förnybar elenergi där målet enbart för vindkraften är en ökning från dagens 2 TWh per år till 30 TWh per år 2020. Det motsvarar en installerad effekt av 12?000 MW som kan jämföras med kärnkraftens nuvarande 9?000 MW. Planerad utbyggnad av vindkraft i fjällen och till havs innebär särskilda krav på kraftöverföring med storskalig påverkan på elsystemet.

Sol- och vindel byggs även småskaligt. Bostäder, offentliga lokaler och industrier utrustas alltmer med förnybar elproduktion som ansluts till elnäten. Samtidigt utvecklas nästa generations laddbara bilar. Bilar som kan laddas med billig vindel när det blåser och med solel vid vackert väder. Omvänt kan elbilar leverera elektrisk energi tillbaka till elnätet när elpriset är högt. Med smart teknik i elsystemet kan flera miljömål förenas på ett verkningsfullt sätt.

Kunskap behövs för att bygga framtidens smarta elsystem. Smarta elsystem handlar mycket om att styra elektrisk energi på ett klokt sätt. Elektronik och kraftelektronik ger ökad styrbarhet. Den elektriska energin passerar allt oftare genom kraftelektronik och styrs elektroniskt. Varvtalsstyrda elmotorer är ett exempel och ett annat är efterföljarna till glödlampan som Europeiska Unionen har beslutat att fasa ut. Elsystemet blir mer komplext då elenergin förädlas på sin väg från generering till användning. Elen har fördelen av att vara mycket styrbar och vi kan därför med rätta påstå att el är ett smart sätt att se till att energin kan användas rationellt.

Förnybar energi och effektiv användning av el är nödvändiga steg för att nå de övergripande målen. Ny kunskap behövs i alla led i elsystemet. Frågor som elsäkerhet, störningar, tillförlitlighet, mätning, styrning och reglering är några områden med särskilda utmaningar.

I elektrifieringens barndom utvecklade Sverige elkraftteknik i världsklass. Nu är det tid att återigen visa på innovations- och initiativkraft. Det kan ske genom att fler unga människor lockas till studier och arbete med det nya smarta elsystemet. Antalet nya studenter på högskoleingenjörsutbildningar i elektroteknik har minskat till en tiondel av tidigare nivåer under de senaste tio åren. Lägg därtill hög medelålder i branschen tillsammans med behovet av smarta elsystem för att nå klimat- och energimålen så inses behovet.

Branschen har en viktig uppgift att tillsammans med myndigheter och utbildningsansvariga presentera de möjligheter och intressanta utmaningar som finns i de smarta elsystemen. Det behövs för att vi ska klara klimat- och energimålen.

Magnus Olofsson, Generaldirektör Elsäkerhetsverket

Mikael Odenberg, Generaldirektör Affärsverket svenska kraftnät

Kjell Jansson, vd Svensk Energi