Opinion

”Sänkt FoU-skatt - ett slag i luften”

STOCKHOLM 2011-11-25 Forskning på KI. Foto Therese Jahnson/Scanpix
STOCKHOLM 2011-11-25 Forskning på KI. Foto Therese Jahnson/Scanpix

DEBATT. Satsa på rätt kompetens hellre än att sänka skatten. Enligt FoU-cheferna är kompetens den absolut viktigaste faktorn när företagen beslutar om FoU-investeringar, skriver Cecilia Fahlberg på Unionen

Unionen ser mycket positivt på regeringspartiernas ambition att ytterligare stimulera investeringar i FoU inför höstens budgetförhandlingar. Företagens investeringar i FoU handlar om fler och bättre jobb i Sverige.

Men förslaget på sänkt arbetsgivaravgift för personer som jobbar med FoU som regeringen presenterade innan sommaren, riskerar dock bli ett slag i luften.

Ett skatteavdrag för FoU kan vid en första anblick verka bra. När Unionen frågade 300 FoU-chefer vad som är avgörande när beslut fattas om FoU svarade fyra av tio FoU-chefer att sänkta arbetsgivaravgifter för FoU-personal skulle bidra till ökade investeringar i Sverige.

FoU-cheferna tog dock endast ställning till detta påstående, utan att känna till detaljerna i det förslag som regeringen nu lagt fram.

En stor del av statens kostnad för avdraget går till FoU som ändå skulle ha genomförts. På grund av det föreslagna taket på 37 500 kronor blir skatteminskningen för många företag så låg att det är högst osäkert om den bidrar till att locka investeringar till Sverige. En stor del av den tjänsteutveckling som sker i industri- och tjänsteföretag omfattas inte eftersom åtgärden riktar sig mot traditionellt FoU-arbete.

Till detta ska också läggas att kostnaden för ett skatteavdrag är relativt hög. Åtgärden beräknas kosta staten nästan lika mycket som Industriforskningsinstitutens årliga anslag.

Statliga initiativ för att främja FoU måste bygga på kunskap om hur utveckling sker i företagen och vad som påverkar investeringsbesluten. FoU-cheferna i vår undersökning uppgav att tillgång till kompetens är den absolut viktigaste faktorn när företagen beslutar om FoU-investeringar. Det handlar om möjlighet att hitta och locka rätt personer till företaget men också att samverka med andra företag, akademi, forskningsinstitut och myndigheter.

Att sänka företagens kostnad för en handfull FoU-anställda kommer inte att spela någon roll om den rätta kompetensen och intressanta FoU-miljöer saknas.

Regeringen bör därför styra om den planerade FoU-satsningen till att förstärka tillgången till efterfrågad kompetens i Sverige. Utbildningssystemet kan bättre och mer långsiktigt möta företagens behov genom en särskild peng för utbildningssamverkan.

Satsningar för att stimulera FoU i små företag, exempelvis via Vinnova och Industriforskningsinstituten, bör ytterligare prioriteras och utvecklas. Genom att koppla ihop mindre företags FoU med det omgivande samhället kan företaget dra nytta av redan framtagen kunskap och därmed nå längre.

Den här typen av åtgärder bidrar till att rota företagens FoU i Sverige. Det är mer långsiktigt att förankra och förstärka företagens FoU i Sverige genom kompetens, attraktiva FoU-miljöer och samarbeten än genom skattelättnader som enkelt kan kopieras av konkurrerande länder.

Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande Unionen