Opinion

”Moderaterna vill finansiera nytt cyberförvarscampus”

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Pål Jonson. Foto: Axel Adolfsson
Moderaternas försvarspolitiska talesperson Pål Jonson. Foto: Axel Adolfsson

DEBATT. Moderaterna vill i praktisk handling bidra till att få ett nationellt cyberförsvarscampus på plats. Vi skjuter till 25 miljoner per år i två år, sammanlagt 50 miljoner, som startplatta och vi är sedan beredda att delfinansiera campuset när det väl är etablerat, skriver Pål Jonson (M).

En stärkt svensk cybersäkerhet är en central prioritering för Moderaterna de kommande åren. Vi går därför i dag fram med att vi vill ge finansiering till det cyberförsvarscampus som nu är under planering i Sverige. Campuset kommer att innebära en betydande förstärkning av kompetensförsörjningen av cybersäkerhetsexperter. Det är en helt nödvändig förutsättning möta den efterfrågan som finns i både civil och militär verksamhet.

Idén om ett svenskt cyberförsvarscampus presenterades för cirka ett år sedan av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Försvarsmakten och det statliga forskningsinstitutet Rise. Mycket har hänt sedan dess och arbetet har kommit en bra bit på vägen. En planeringsgrupp med sju aktörer från både offentlig och privat sektor har bildats och en förstudie kring hur ett cyberförsvarscampus skulle kunna vara organiserat och finansieras håller på att tas fram.

Planeringsgruppen utgår ifrån tanken att det ska finnas en central institution som ska kunna ha filialer med utbildning på universitet och högskolor runt om i landet. Därför ingår Karlstads universitet i planeringsgruppen. Förslaget har också presenterats för regeringen.

Det är mycket positivt att det finns ett stort intresse från flera delar av samhället för att utbilda fler cybersäkerhetsexperter. I dag är Sverige ett av världens mest digitaliserade länder, men vi ligger betydligt sämre till när det gäller cybersäkerhet. På Global Cyber Security Index återfinns Sverige först på plats 42.

En viktig förklaring till detta handlar om att det saknas kompetent personal. Problemet är särskilt uttalat i offentlig sektor som inte fullt ut kan konkurrera med privata företag om den expertis som finns. Behovet växer ständigt i takt med ökade möjligheter i digitaliseringen, men inte minst på grund av det växande hot som cyberattacker och cyberspionage utgör. 

Den socialdemokratiska regeringen har hittills förhållit sig avvaktande när det gäller förslaget om ett cyberförsvarscampus. De har även varit ovilliga att bejaka de fördelar som skulle finnas i att samordna civil cybersäkerhet och militärt cyberförsvar. Riksrevisionen har också riktat kritik mot regeringen. Myndigheten konstaterar att trots att det är fem år sedan regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet sjösattes kvarstår brister inom strategins samtliga områden.

Vi moderater har lyft förslaget att skapa ett nationellt cyberförsvarscampus, med egna utbildnings- och forskningsresurser i vår reformagenda mot hybridhot. Tanken är att den utbildning och forskning som bedrivs ska komma såväl civil som militär verksamhet till del. Liknande institutioner finns redan i bland annat Norge, Schweiz, Tyskland och Frankrike.

Nu vill Moderaterna i praktisk handling bidra till att få ett nationellt cyberförsvarscampus på plats. Vi skjuter i ett första läge till 25 miljoner per år i två år, sammanlagt 50 miljoner, som startplatta och vi är sedan beredda att delfinansiera campuset när det väl är etablerat från statens utgiftsområde 6 – försvar och samhällets krisberedskap.

En moderatledd regering efter valet öppnar också för att öka resurstilldelningen till det nationella cybersäkerhetscentrat som etablerades 2020. Centrat har en viktig och växande uppgift i att operativt stödja såväl myndigheter och organisationer som näringsliv när det gäller cybersäkerhet.

Vital infrastruktur måste värnas, Sverige ska vara en säker marknadsplats för såväl svenska som utländska företag och Sveriges cyberförsvar måste stärkas. Tillgång till kompetent cybersäkerhetsexpertis är en nyckelkomponent i det arbetet. Därför går Moderaterna nu fram med konkreta förslag som möjliggör etablerandet av ett nationellt cyberförsvarscampus.

Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson