Opinion

”Mer riskkapital åt ny hållbar teknik”

DEBATT. Det behövs mer riskkapital till teknikintensiva bolag med hållbara innovationer. Därför etablerar vi en grön investeringsfond som kan ge stöd i den tidiga fasen av utvecklingen, skriver Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Per Bolund, finansmarknadsminister.

Sverige ska ha höga ambitioner och vara ledande i omställningen till en klimatsmart ekonomi – regeringen har därför etablerat en grön investeringsfond för att accelerera omställningen till en hållbar ekonomi. Detta gör vi för att Sverige ska behålla sin ledande position inom miljöteknik även i framtiden.

Parisavtalet har satt ambitionsnivån. Den globala temperaturökningen ska hållas så långt under två grader som möjligt. När världens alla länder nu på kort tid ska ställa om från fossila bränslen till förnyelsebart krävs nya tekniska lösningar som ännu inte är uppfunna.

Miljöteknikutvecklingen går idag mycket snabbt. Nya innovationer som minskar energiförbrukning kombinerat med stora framsteg inom förnyelsebar energi håller på att konkurrera ut fossila bränslen på många marknader. Många nya företag står redo inför ytterligare tekniksprång och därmed kunna leverera morgondagens lösningar för en omställning i energisektorn.

Teknikintensiva företag skiljer dock ut sig mot andra företag på så sätt att det kräver en annan typ av långsiktighet, vilket gör att det privata kapitalet många gånger drar sig för att investera i viktig teknologi för hållbara lösningar som kan lösa klimatutmaningarna.

I höstbudgeten presenterade regeringen nyligen den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia. Genom Klimatklivet och många andra satsningar har takten ökat väsentligt i Sveriges arbete för en grönare ekonomi. Exempelvis stiger biogasproduktionen kraftigt och antalet laddstolpar har fördubblats på två år, nu finns nästan 4 000 laddpunkter runtom i Sverige.

Under programperioden 2014-2020 ska dessutom betydande insatser inom EU:s program för investeringar i tillväxt och sysselsättning gå till att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Regeringen har därför beslutat att i det nationella regionalfondsprogrammet etablera en grön investeringsfond med en total kapitalbas på ca 650 miljoner kronor.

Fonden finansieras till hälften av EU och till hälften av nationella offentliga medel. Utöver detta tillkommer även privat finansiering. Tillväxtverket, som är förvaltande myndighet för EU:s regionala utvecklingsfond, har beslutat att ge Almi Invest uppdraget att förvalta den gröna investeringsfonden.

Med fokus på investeringar i tidiga faser kan fonden fylla den kapitalbrist som uppstår mellan den fas där forsknings- och demonstrationsstöd tar slut och den fas där privata riskkapitalaktörer eller industriella aktörer kan ta över eller annan finansiering kan ske. Investeringarna ska vara långsiktigt lönsamma och fonden har en mycket lång investeringshorisont, längre än de traditionella 3-7 åren.

Den övergripande målsättningen är att bidra till att utbudet av privat och offentligt riskkapital i tidiga faser stärks. Särskilt inom områden relaterade till klimat, förnybar energi, energieffektivisering och framväxten av en koldioxidsnål ekonomi.

Fondens verksamhet ska därför

  • förstärka möjligheten för en framgångsrik marknadsetablering av produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan.
  • vara inriktad på direktinvesteringar i svenska små- och medelstora bolag i tidig fas, med produkter och tjänster som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.
  • investera i företag som har stor tillväxtpotential och som arbetar med innovationer som har en direkt eller indirekt påverkan på utsläpp av växthusgaser.

Klimatutmaningen är vår tid stora ödesfråga. Genom den gröna investeringsfonden höjer vi de svenska klimatambitionerna. Vi främjar övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom ökad spridning och användning av hållbara tjänster och tekniker. Det kommer att skapa fler gröna jobb och en hållbar tillväxt.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S)

Per Bolund, finansmarknadsminister (MP)