Opinion

Målet: 10 miljarder energieffektiva lampor

Olika exempel på led-belysning från Ikea. Foto: Ikea
Olika exempel på led-belysning från Ikea. Foto: Ikea
Ibrahim Baylan.
Ibrahim Baylan.

DEBATT. Genom Global Lighting Challenge ska vi påskynda spridningen av energieffektiv belysning i världen. Målet är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren, skriver Ibrahim Baylan, energiminister och Håkan Svedman, sverigechef på IKEA.

Sverige och IKEA lanserar i dag det globala initiativet Global Lighting Challenge. Genom Global Lighting Challenge ska vi påskynda utvecklingen och spridningen av energieffektiv belysning i världen med mål om att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. Globalt sett står belysning för 15 procent av den totala elanvändningen.

En övergång till den senaste tekniken inom belysning skulle innebära ett minskat elbehov i nivå med vad 250 kolkraftverk producerar. Satsningen är ett internationellt samarbete som görs för att möta klimatutmaningen och där Parisförhandlingarna är startskottet för framtiden.

Energisektorn står i dag för ungefär två tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser. Därför måste många tekniska framsteg göras inom just energisektorn för att nå målet om att den globala temperaturökningen ska hållas så långt under två grader som möjligt.

Det finns dock fler än en väg framåt för hur utsläppen av växthusgaser från energisektorn ska minska. Det krävs att vi arbetar parallellt på många områden för att komma framåt. Vi behöver bland annat finna former för ett mer effektivt samarbete mellan politiken och dess tillhörande myndigheter, näringslivet, forskningsvärlden och civilsamhället.

I samband med klimatmötet i Paris kommer ett stort antal samarbeten att uppmärksammas. Det är samarbeten där den gemensamma nämnaren är viljan från länder, organisationer och företag att bidra till en koldioxidneutral framtid. Vi ser klimatmötet som startpunkten för detta fortsatta gemensamma arbete.

Energieffektivisering är ett område där det finns särskilt stor potential för utsläppsminskningar; i industriella system, i våra bostäder och för våra transportmedel. För att minska energianvändningen väljer både Sverige och IKEA att satsa på energieffektiv belysning.

Utfasningen av glödlampan runt om i världen har lett till en teknisk revolution där vi ser stora möjligheter att kraftigt minska elanvändningen. Med energieffektiv belysning minskar också behovet av ny elproduktion i länder där vi kan vänta oss en stark efterfrågan på mer belysning de kommande åren.

Dagens lysdiodlampor (LED-lampor) är 10 gånger effektivare än gårdagens, de förbrukar upp till 85 procent mindre energi än glödlampor och varar 20 gånger längre än glödlampor. Vi har också sett att priset på LED har sjunkit kraftigt på senare år allteftersom den här tekniken har tagit större marknadsandelar.

Användning av effektivare belysning sparar inte enbart energi utan minskar även hushållens elkostnader över tid. Hållbarhet är inte en lyx, utan alla människor ska ha råd att göra världen lite bättre.

Men löser vi verkligen klimatfrågan bara genom att byta lampor hemma? Det är givetvis inte hela lösningen men en viktig del av den. Belysning drar mer energi är vad många tror. Beräkningar visar att 15 procent av den totala globala elanvändningen går åt till belysning av städer, hushåll, industrier och kontorslokaler och att den står för ungefär 5 procent av de globala utsläppen.

Mycket av den här belysningen kan bytas mot moderna lösningar, som redan finns på marknaden. Om vi skulle gå över till att använda den senaste tekniken skulle det innebära ett minskat elbehov som motsvarar 250 kolkraftverk. Det skulle också få väldigt positiva klimateffekter då en sådan övergång skulle resultera i utsläppsminskningar som motsvarar Tysklands totala växthusgasutsläpp.

Besparingspotentialen i Sverige är även den stor. År 2010 (senare siffror saknas) uppskattades att ungefär 14 TWh, cirka 10 procent av den svenska elanvändningen, användes till att lysa upp städer, kontor och bostäder. Av detta beräknades att det skulle gå att spara ungefär 6-7 TWh om vi övergår till de senaste lösningarna.

Den utveckling som sker på belysningsområdet och inom andra energiteknikområden som vind- och solenergi är mycket uppmuntrande. De senaste rapporterna från IEA (Internationella Energibyrån) visar att tack vare dagens teknikutvecklingstakt inom dessa områden finns det en chans att vi kan klara av att hålla den globala temperaturökningen under två grader Celsius.

Därför har Sverige och USA tillsammans med ett antal andra länder, däribland Kina och Indien valt att dra igång initiativet Global Lighting Challenge. Syftet är att påskynda utvecklingstakten av modern belysning och att få ut 10 miljarder högeffektiva och högkvalitativa belysningspunkter på den globala marknaden de kommande åren.

Global Lighting Challenge lanserades igår under klimatmötet i Paris. IKEA är första företag som går med. Inom regeringen respektive IKEA åtar vi oss olika åtgärder för att bidra till initiativets mål om 10 miljarder energieffektiva lampor ut på marknaden:

Sverige ska vara ledande på det här området. Flera kommuner i Sverige har redan agerat föregångare och gått över till 100 procent LED i den lokala vägbelysningen. En investering som är både ekonomiskt och miljömässigt motiverad. Vi vill nu att dessa kommuner ansluter till GLC och att fler följer efter.

Sverige ska därtill, genom Regeringskansliet och Energimyndigheten, vara med och påverka styrmedel- och standardutveckling för högeffektiv belysning inom EU och internationellt.

Vi ska också vara med och dela erfarenheter av hur det är att utforma styrmedel för att ställa krav på apparaters energiförbrukning. Vi kommer också att arbeta vidare med stora och små företag kring Global Lighting Challenge och satsningar på smarta belysningslösningar. Allt detta för att realisera den besparingspotential som finns på området i Sverige och i världen.

På IKEA har vi beslutat att satsa stort för att tackla klimatförändringarna. Vi vill hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma. Vi har därför bytt ut hela vårt belysningssortiment till enbart LED-lampor. Det ska vara lätt för kunden att göra rätt val och det hjälper många miljoner hushåll att leva mer hållbart samtidigt som de sparar pengar. Om samtliga LED-lampor, som vi har ambitionen att sälja globalt, ersätter glödlampor, sparar det årligen lika mycket energi som alla hushåll i Paris och London använder.

Att få fram nya tekniska lösningar är avgörande för att lyckas möta klimatutmaningen. Genom att byta ut världens belysning till moderna, energieffektiva lampor kan vi alla bidra i klimatarbetet. Sverige och IKEA är med i Global Lighting Challenge. Vi uppmanar svenska och utländska företag och organisationer att göra oss sällskap i arbetet. Med en omställning av världens belysning skulle vi kunna få en klimateffekt som motsvarar utsläppsminskningar av Tysklads totala växthusgasutsläpp.

Ibrahim Baylan, energiminister

Håkan Svedman, Sverigechef IKEA