Opinion

”Lär av Floridas digitala prov i skolan”

REPLIK. Svenska skolan är på efterkälken när det gäller digitala undervisningsmetoder. Ett av tipsen från Per Hammar till Lena Hallengren (S) och Utbildningsutskottet är att spana västerut innan beslut om digitala testmetoder fattas.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) svarar på kritiken att de blivande lärarna på landets högskolor inte får de digitala verktygen med sig från lärarutbildningen. Jag anser att Lena Hallengren och utbildningsutskottet har goda möjligheter att påverka situationen.

Utskottet kan utarbeta förslag som medför att lärarna får nära bekantskap med digitala prov och digitala provplattformar redan under sin lärarutbildning. För att Lena Hallengren och utbildningsutskottet ska få ökad förståelse för olika funktionsområden i digitala provplattformar föreslås en studieresa till Florida respektive California Department of Education.

I dessa två stater har digitala prov (diagnostiska och summativa) använts storskaligt under minst tre år. Utskottet kan ta till sig många dyrköpta erfarenheter, och bör göra det före höstens proposition om digitala prov.

Lena Hallengren skriver: ”Samtliga studenter på lärarutbildningar ska använda sig av digitala verktyg.”

Kommentar:

• Utbildningsutskottet kan föreslå att den tilltänkta digitala provplattformen för grundskola och gymnasium också ska användas på lärarhögskolorna.

• Om blivande lärare under utbildning på högskolorna själva skulle utsättas för olika slags digitala prov så skulle detta bidra till att öka lärarnas digitala kompetens, och dessutom förbereda dem för användning av digitala provplattformar ute i skolorna.

Vissa digitala provplattformar innehåller ”videoarkiv” där videos och dokument med instruktioner placeras. Lärare kan där söka material utifrån årskurs, ämne, ämnesblock och andra parametrar. Grundtanken är att läraren först ska titta på rapporter över elevens kunskapsutveckling och kunskapsnivåer, sedan vid behov ta del av instruktionsvideor för hur utlärning och inlärning kan förbättras hos den aktuella elevgruppen.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

• Jag föreslår att lärosätena påbörjar produktion av instruktionsvideor, med sikte på att de senare görs tillgängliga i arkivet i den kommande digitala provplattformen. Dessa videor blir en digital resurs under lärarutbildningen - men också för lärarnas löpande fortbildning ute på skolorna.

Lena Hallengren: ”På nationell nivå behöver vi se till att nyutbildade får med sig rätt kunskaper från sin lärarutbildning, samtidigt som vi stärker fortbildning och kompetensutveckling för verksamma lärare”.

Kommentar:

• Mina förslag ovan medför att högskolornas lärarutbildningar får bättre möjligheter att följa upp att lärarna får rätt kunskaper. Digitala provplattformar möjliggör detaljerad uppföljning av kunskapsnivåer, att lärarnas digitala kompetens stärks, att digitala resurser används som ett komplement under utbildningen, och att samma typ av digitala resurser kan användas för lärarnas fortbildning.

Lena Hallengren: ”Samtliga lärarutbildningar ska säkerställa att studenterna efter avslutad utbildning kan använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten”.

Kommentar:

• Förslagen ovan medför att lärare under utbildning kan tränas i bedömning och kunskapsanalys med en digital provplattform.

• Videor kan presentera hur den pedagogiska verksamheten kan dra nytta av digitala verktyg.

Lena Hallengren: ”Politiken behöver ge rätt förutsättningar så att universitet och högskolor kan leva upp till examensmålen och fortsätta utveckla och modernisera högre utbildning i takt med att samhället och tekniken förändras.”

Kommentar:

• Flytta ansvaret för att specificera och upphandla en digital provplattform från Skolverket till provkonstruktörerna på lärosätena.

• Låt en it-enhet inom högskolorna få ansvaret för att tillgängliggöra den upphandlade provplattformen.

• Använd samma provplattform för grundskola, gymnasium, och lärarutbildningar på landets högskolor.

• Utsätt lärare under utbildning för digitala prov. Låt dem också träna på bedömning, analys av elevresultat, och användning av videoarkivet.

Per Hammar, tidigare utredare på Skolverket

Från provutveckling till betygsättning

Så här fungerar ett digitalt prov i Florida respektive Kalifornien.

Klicka på ”Sign in” och logga in som guest (default).

Välj därefter din nivå under ”grade” och klicka vidare genom diverse settings fram till provet.

Några av de logiska komponenter som kan ingå i en digital provplattform:

 • Utvecklingsmiljö för att skapa enskild provuppgift, bank av färdiga och kvalitetssäkrade provuppgifter och provspecifikationer
 • Formativa prov, diagnostiska prov, eller summativa prov.
 • Komponent som ”packar ihop” alla innehållsdelar som ingår i provet
 • Komponent som registrerar provtillfället, vilka elever som ska delta, anger vilket prov som ska genomföras mm
 • Adaptiv motor - om provuppgifterna ska levereras adaptivt
 • Webbplattform som presenterar provuppgifterna för eleverna, och som erbjuder övervakning för en provkontrollant. Ett vanligt krav är att det ska finnas långtgående anpassningar för funktionshindrade.
 • Automatisk bedömning av lämnade svar, manuell bedömning av svar som inte kan bedömas automatiskt
 • Sammanfogning av automatisk bedömning och manuell bedömning
 • Betygssättning
 • Data warehouse
 • Reporting. Uppföljning av diagnostiska prov, av elevens kunskapsnivå och progression inom olika ämnesblock samt uppföljning av nationella prov på olika nivåer.
 • Bibliotek med sökbara instruktionsmaterial (videor och dokument) för utlärning, och för lärarens egen utveckling
 • Gemensam portal för alla användare, elever, föräldrar, skoladministratörer, provvakter, lärare etc
 • Single sign on och autentisering, auktorisation
 • Systemövervakning