Opinion

”Lagändring krävs för att inte 5g-utbyggnaden ska hotas”

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Olof Holdar
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Olof Holdar
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta

DEBATT. En ny dom från Högsta domstolen hotar utbyggnaden av 5g-mobilnätet. Nu måste den så kallade ledningsrättslagen ändras, skriver företrädare för Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Den 24 november meddelade Högsta domstolen sitt beslut i ett mål  som kommer få stor betydelse för den fortsatta utbyggnaden av det nya 5g-nätet för mobiltelefoni.

Domen innebär att en teleoperatör med basstationer för mobiltelefoni på sex fastigheter i Luleå får ersätta sina befintliga lokalhyresavtal med fastighetsägaren med en mycket långtgående ledningsrätt.

Ledningsrätten innebär att den som äger ledningen genom ett lantmäteribeslut får rätt att på obegränsad tid få tillgång till utrymmen i eller på en fastighet för ledningsdragning, uppsättning av antenner och övrig utrustning, medan fastighetsägarens äganderätt och möjligheter att ändra en befintlig byggnad eller bygga nytt kraftigt begränsas.

Skillnaden mellan ett hyresavtal och ledningsrätt kan tyckas vara liten eftersom det gäller redan befintliga master, men domen riskerar att få stora följder både för 5g-utbyggnaden och för fastighetsägarnas möjlighet att bygga nya bostäder och utveckla attraktiva affärs- och kontorslokaler.

Till skillnad från ett hyresavtal innebär ledningsrätt stora nackdelar för fastighetsägare. Ersättningen för ledningsrätt betalas ut som engångssumma och är väsentligt lägre i jämförelse med hyran för basstationer. Men det stannar inte vid betydligt lägre intäkter. Värre är att ledningsrätten är evig och kvarstår om byggnaden byter ägare, om byggnaden rivs eller till och med brinner ned.

Processen med att bygga ut mobilnätet kan bromsas och kraftigt försenas.

En fastighetsägare med nedbrunnet hus är nämligen skyldig att bygga upp ett nytt för att garantera mobilsändning. En fastighetsägare som vill göra ändringar på en byggnad, exempelvis bygga på några våningar med bostäder måste själv ansöka om så kallad förrättning och bekosta denna. Kostnader som inte sällan uppgår till stora belopp, och långa och osäkra processer.

En uppenbar följd av domen är att fastighetsägare kommer bli betydligt mer återhållsamma med att teckna hyresavtal för mobiltelefoni när det finns en betydande risk att operatören i ett senare skede ansöker om den mer förmånliga ledningsrätten.

För operatörerna riskerar domen att fördyra utbyggnaden av 5g-nätet, när de inte kan utnyttja platser i befintliga byggnader. Processen med att bygga ut mobilnätet kan bromsas och kraftigt försenas.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ändra i ledningsrättslagen.

Med ett allt större behov av mobil internetuppkoppling är en fortsatt smidig process för utbyggnad av 5g-nätet kritisk. Men ansvaret för att garantera mobiltelefoninätet kan inte läggas på enskilda fastighetsägare. De har redan bidragit till utbyggnaden genom att upplåta plats för master och det är orimligt att de ska riskera att få sitt hyresavtal ersatt med en evig ledningsrätt.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ändra i ledningsrättslagen så att fastighetsägarens rätt till sina egna fastigheter upprätthålls. Om fastighetsägaren upplåter rättigheter på ett hyres- eller arrendeavtal på marknadsmässiga villkor ska det inte vara möjligt för ledningsägaren att kunna kräva en så ingripande åtgärd som ledningsrätt. Det är en förutsättning för att 5g-utbyggnaden ska kunna fortsätta och att den nödvändiga utvecklingen av våra städer med nya bostäder och lokaler kan tillgodoses.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta