Opinion

”Kravet på snabbhet gör e-handeln problematisk”

Foto: TT
Foto: TT
Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys
Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys

DEBATT. Att handla på nätet skulle kunna minska transporterna i samhället. Men krav på snabba leveranser, onödigt stora förpackningar och många returer gör att transporterna i stället riskerar öka, skriver Mattias Viklund på Trafikanalys.

Det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor bland såväl bransch som konsumenter – så i tider av ”Black Friday” och julhandel – låt oss uppmärksamma hur vi på bästa sätt tillvaratar e-handelns fördelar och potential att skapa både ekonomisk nytta och miljövinster.

E-handel till konsumenter startade i mitten på 90-talet och därefter har utvecklingen varit explosionsartad. FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) uppskattar att den globala e-handeln mellan företag och konsumenter 2017 uppgick till 3,9 biljoner dollar, motsvarande cirka 35 biljoner kronor.

I Sverige e-handlades det 2018 för nära 77 miljarder kronor, exklusive e-handel från utlandet. Därmed utgör e-handeln 10 procent av den totala detaljhandeln. Traditionell detaljhandel följer sedan 2003 utvecklingen för BNP, med en ökning på cirka 50 procent, medan e-handelns ökning under samma period är drygt 1 200 procent.

Lätt att jämföra

Det är lätt att förstå e-handelns lockelse på konsumenter. Prisjämförelser blir enkla, och inköp via nätet kan vara bekvämt, enkelt och tidsbesparande. Konsumenter kan också få tillgång till ett utbud av produkter som de annars inte skulle kunna köpa.

Ur samhällets perspektiv är det förstås intressant att e-handeln har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, givet att inköpsresor med bil ersätts av mer effektiva godstransporter. På längre sikt skulle e-handel kunna vara en viktig pusselbit för att möjliggöra ett minskat bilberoende.

Många faktorer

Det finns dock en mängd faktorer som påverkar om den potentialen realiseras. Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att belysa frågan hur e-handeln påverkar transportmönstren. En grundläggande fråga är om e-handelns utveckling är i linje med svenska transportpolitiska ambitioner och bidrar till ett hållbart och effektivt transportsystem.

Redan i dagarna lämnar vi en delredovisning till regeringen och beskriver här att det inte är entydigt att e-handel per automatik bidrar till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning.

Något som påverkar möjligheten till miljövänliga e-handelstransporter är kundernas stora fokus på snabba leveranser. Att göra snabbhet till regel har sitt pris. Det ökar leveransfrekvenser, försämrar förutsättningar för effektiva rutter och försvårar samlastning, särskilt i transportkedjans sista led.

Onödiga förpackningar

En annan aspekt är förpackningarnas storlek. Vi ser att överstora kartonger för små produkter är alltför vanligt. En av de större distributörerna som vi talat med i uppdraget uppger att de ”transporterar minst 30 procent luft” i sin distribution av e-handlade produkter.

Vi kan också konstatera att omfattningen av returtransporter är stor och att det verkar vara ett område som en del e-handelsföretag arbetat med i begränsad uträckning. Om en retur beror på att varan inte stämmer med kundens förväntningar har köpet i någon mening resulterat i onödiga kostnader och onödiga transporter.

Vår slutsats är att effekterna av e-handeln är kontextberoende. Om ökningen av e-handel sker i ett samhälle som planerar för och styr mot hållbar mobilitet, så kan e-handeln vara ett hjälpmedel för att skapa tillgänglighet utan bilresor. Utan sådana ramar verkar e-handeln snarare leda till ökade trafikvolymer, där hemleveranser läggs till ett oförändrat (eller till och med ökat) resande.

Använd din makt

Det innebär inte att e-handel enbart är en fråga för politiker – vi tror tvärtom att det är viktigt att diskussionen om effektiva och miljöanpassade e-handelstransporter förs av alla berörda och engagerade aktörer. Som konsument kan du exempelvis använda din marknadsmakt genom att välja effektiva och miljövänliga transportalternativ i e-handeln och fråga efter dem när de inte erbjuds.

Det är inte vår roll att ge handeln råd om hur verksamheten ska utvecklas, men vi kan konstatera att e-handelsföretag som erbjuder kunder miljövänliga transportalternativ kan behöva utveckla sitt erbjudande för att ge kunderna mer kunskap om skillnaden i miljöpåverkan mellan befintliga alternativ. För en del e-handelsföretag återstår att överhuvudtaget erbjuda sådana alternativ.

Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys