Opinion

”Behandla inte el som en oändlig resurs”

Linda Burenius, ordförande 100% Förnybart. Foto: Patrik Miller
Linda Burenius, ordförande 100% Förnybart. Foto: Patrik Miller

DEBATT. Genom att effektivisera kan vi minska energianvändningen med närmare 40 procent. Ändå är styrmedlen i princip obefintliga, skriver Linda Burenius på 100% Förnybart.

Elektrifiering av transportsektorn och industrin är avgörande för att vi i Sverige ska kunna nå våra klimatmål. Därför är det välkommet att såväl regeringen som oppositionen vill formulera en elektrifieringsstrategi.

För att minimera både kostnader och miljöpåverkan är det centralt att grundpelaren i strategin utgörs av energieffektivisering.

Elektrifiering är fantastiskt för att fasa ut fossila bränslen, men det finns ingen anledning till oansvarig användning av el. El behandlas ofta som en oändlig resurs och trots den stora potentialen i energieffektiviseringen har den i åratal behandlats styvmoderligt.

Genom effektivisering kan vi öka den ekonomiska tillväxten, minska utsläpp av växthusgaser, möjliggöra energiomställningen och uppnå flera andra samhällsnyttor. Trots detta utgörs styrmedel för effektivisering huvudsakligen av information och kunskapshöjande insatser som inte ger de resultat vi behöver.

Energieffektivisering leder i de flesta fall även till lägre effektuttag under effekttoppar, vilket är gynnsamt inte minst i områden med kapacitetsbrist i elnäten. På området effekt-effektivisering och efterfrågeflexibilitet är styrmedlen i dag i princip obefintliga.

Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet är därför helt nödvändiga inslag i en elektrifieringsstrategi.

Eftersom efterfrågan på el kommer att öka kraftigt när transportsektorn och industrin elektrifieras, är det avgörande att tillvarata potentialen i energieffektivisering inom exempelvis bostäder och service.

Naturskyddsföreningen visar i en rapport att vi kan effektivisera bort nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Gör vi det kommer vi att ha lättare att ställa om till ett hållbart energisystem. Det gynnar samtidigt Sveriges ekonomi och företag genom lägre elkostnader och bättre inomhusmiljö.

Dessutom innebär energieffektivisering dubbel klimatnytta: det fossila inom svensk industri och transportsektor fasas ut samtidigt som ökad eller bibehållen nettoexport av el möjliggörs, vilket tränger undan fossil energianvändning i våra grannländer.

Sverige behöver nu öka energieffektiviseringstakten, och följande punkter anser vi är nödvändiga i en nationell elektrifieringsstrategi:

  1. ”Energieffektivisering först” är en strategi som borde genomsyra allt omställningsarbete. Oavsett om det handlar om stadsplanering, renovering, transporter eller klimatomställning av industrier och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs. Detta måste naturligtvis även genomsyra elektrifieringsstrategin.
  2. Ett nytt mål för energieffektivisering. Sveriges nuvarande mål har inte någon reell styreffekt, eftersom målet är satt som tillförd energi i relation till BNP. Målet bör i stället uttryckas i mer absoluta mått. Med tanke på att elektrifieringen av transportsektorn i sig kommer att medföra en betydande energieffektivisering är detta ett bra tillfälle att införa ett absolut mått för minskad energianvändning i Sverige.
  3. Inför ett kraftfullt styrmedelför effekt- respektive energieffektivisering. Det finns en betydande potential inom samtliga samhällssektorer. Trots att effektivisering ofta är lönsamt uteblir ofta investeringarna. För att realisera potentialen krävs därför direkta styrmedel med krav på genomförande av åtgärder.

Elnätstarifferna måste ändras så att de styr mot ett effektivt nätutnyttjande, och samhället behöver underlätta effekt-effektivisering.

En utmaning redan i dag är kapacitetsbristen i elnäten, framför allt i storstadsregionerna. När transportsektorn elektrifieras riskerar situationen att förvärras om inte styrsignaler för smart laddning införs.

Klimathotet skär genom alla samhällets sektorer och elektrifiering är en nyckel för att hantera det. Tekniken för att lyckas finns redan. Men elektrifieringsstrategin behöver vara effektiv och skapa rätt förutsättningar på marknaden för att omställningen ska lyckas och genomföras på ett resurssmart sätt.

Arbetet med elektrifieringsstrategin är ett gyllene tillfälle att ta utgångspunkt i hur vi gör elsystemet och omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle så effektivt som möjligt.

Linda Burenius,

ordförande 100% Förnybart

Bakgrund: Elektrifieringsstrategier

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan från december 2019 anges i punkt 43: En nationell strategi för elektrifiering kommer att tas fram, där elektrifieringens betydelse för att nå fossiloberoende i transportsystemet kommer att vara en viktig del.

Moderaterna föreslog i sin budget i höstas en elektrifieringsstrategi för att säkra eltillgång, elektrifiera transporter och uppmuntra elektrifiering av industriprocesser.