ANNONS FRÅN FESTO

Miljö, ekonomi och lönsamhet

Trots stort fokus sedan många år tillbaka inom industrin på miljö, ekonomi och lönsamhet, ser vi dagligen exempel på att det finns mycket mer att göra, som utan tvekan gynnar samtliga områden.

Publicerad Uppdaterad

Som leverantör av automationslösningar upplever vi att våra kunders inledande fokus sällan ligger på energiförbrukning och driftskostnad, utan mer på teknisk prestanda och inköpskostnad. Vår erfarenhet säger dock, att genom att lägga mer tid under konstruktions- och dimensioneringsfasen på lösning och komponentval, erhålls en långsiktigt bättre totalekonomi och lägre energiförbrukning.

Vad konkret ska man då tänka på?

Första valet brukar vara vilken där i teknik som ska användas. I många fall står valet mellan pneumatik eller elektriska rörelser. Vad ska man välja?

Dessvärre går det inte att generellt svara på vilken teknik som är mest energieffektiv, utan det är applikationen i sig som avgör vilken teknologi som är bäst lämpad. Faktorer som påverkar är om driften har fler uppgifter än att klämma och låsa fast ett objekt, möjlighet att positionera fritt och flexibelt, eller långa slag, hög hastighet och korta cykeltider. Vår erfarenhet säger oss att en kombination av elektriska och pneumatiska rörelser oftast är det optimala valet. En central fråga är också att dimensionera de elektriska och de pneumatiska rörelserna korrekt. Besparingar på upp till 35% av tryckluftförbrukningen kan uppnås om man går ner en cylinderstorlek

Vad kan då göras med befintliga utrustningar och installationer i produktionen?

Ett enkelt sätt är att börja göra en detaljerad kartläggning av tryckluft enligt ISO 11011. Vi på Festo kan erbjuda en certifierad ”Pre Audit” enligt ISO 11011. En ”Pre Audit” tar vanligtvis en dag på plats hos kunden att genomföra. Under denna dag granskas genereringen av tryckluft, distributions-nätverk, förbrukning och luftkvalité. Resultatet av denna analys sammanställs och dokumenteras enligt ISO11011, och rapporten presenteras både skriftligen och muntligen på plats hos beställaren.

Vår erfarenhet är att slutrapporten visar ett antal enkla åtgärder som snabbt bidrar till lägre energiförbrukning och därmed kostnadsbesparingar.

Tyvärr slutar det ofta med denna rapport och planerade åtgärder nedprioriteras. För att undvika detta, ska en tydlig projektledare utses och arbetet bör förankras på ledningsnivå.

Kraven på en energi-, miljö- och kostnadsmedveten produktion kommer inte att minska i framtiden och det är därför viktigt att redan idag börja arbeta med dessa frågor. Festo är övertygade om att de företag som har tagit dessa frågor på allvar tidigt, och anpassat sin produktion, kommer att ha en klar konkurrensfördel mot konkurrenter som inte har gjort det.

För mer information: www.festo.com