Det här vet vi om coronaviruset

2020-02-26 09:07  

Antalet nya smittade och nya dödsfall i Kina minskar. Samtidigt har flera länder i Europa fått sina första coronafall.

(Texten uppdateras)

Vad är bekräftat kring spridningen av det nya coronaviruset?

Vad som är den egentliga källan till det nya coronaviruset är fortfarande inte bekräftat. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei-provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Vad som däremot är känt är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom nära kontakt mellan människor.

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset, som kallas sars-cov-2, blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att dödligheten i covid-19, den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset sars-cov-2, är 3 procent i Kina. Siffran är baserad på data från alla bekräftade fall i Kina. Detta kan jämföras med influensapandemin 1918 där dödligheten låg på 5 procent.

I dagsläget uppskattar Världshälsoorganisationen att dödligheten i det nya coronaviruset är 1–2 procent. Detta grundar sig på internationella studier.

Hur smittsamt är det nya coronaviruset?

Så många har smittats

Sedan utbrottet och fram till och med onsdag morgon har totalt 81 002 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 78 064 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter.

Hittills har totalt 30 109 återhämtat sig från sjukdomen covid-19.

Totalt 2 762 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset, framför allt i den hårdast drabbade kinesiska Hubei-provinsen.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Ett fall i Sverige

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det första, och hittills enda bekräftade fallet, där någon i Sverige har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon isolerades på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men var inte allvarligt sjuk.

Inget pekar på att hon ska ha utsatt någon annan i Sverige för smittorisk. Hon väntas också bli helt frisk.

Forskare söker svar om viruset

Den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC har granskat bekräftade och misstänkta fall av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset sars-cov-2 orsakar. Studien, som publicerats i tidskriften Chinese Journal of Epidemiology, visar att risken att dö som en följd av smittan ökar ju äldre man är. För personer som var 80 år eller äldre var risken att dö 14,8 procent.

Men majoriteten av samtliga granskade fall, 81 procent, klassades som milda. Totalt 14 procent drabbades av en allvarlig infektion, och för drygt 5 procent blev tillståndet kritiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger dödligheten nästan i nivå med en säsongsinfluensa.

Forskare har kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

En analys publicerad i The Lancet visar att vissa bekräftat smittade patienter ganska snabbt utvecklat allvarliga tillstånd, som chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock, som är förknippade med hög dödlighet. Granskningen baserar sig på 99 smittade patienter som alla lades in på sjukhus under januari månad. Samtliga patienter hade lunginflammation, flera med en infektion i båda lungorna. Omkring hälften av patienterna hade underliggande kroniska sjukdomar.

I en annan rapport publicerad i The Lancet blir forskarnas slutsats att det nya coronaviruset skiljer sig så pass mycket från det sarsvirus som spreds från Kina 2003 att det borde ses som ett helt nytt virus. Båda hör till gruppen coronavirus. Forskarnas genetisk analys av tio sekvenser av det nya coronaviruset, hämtat från nio patienter i Wuhan, visar att viruset är närmast besläktat med två sarsliknande coronavirus som har hittats i fladdermöss.

En forskningsteori är att fladdermöss är det nya coronavirusets ursprungliga smittokälla. Detta beror på att arvsmassan hos viruset är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos just fladdermöss, enligt uppgifter som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Smittan kan sedan ha spridits vidare via ett annat djur innan det började spridas till människor.

Forskare vid South China Agricultural University tror att däggdjuret myrkotten kan ha spridit det nya coronaviruset från fladdermöss till människan.

Hur stor är smittorisken?

Det är i nuläget känt att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. De allra flesta som drabbas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Inget tyder på att den här typen av virus skulle smitta via föremål som post och paket.

Låg risk för smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset i Sverige som låg, den näst lägsta nivån på en 5-gradig skala. Tidigare bedömdes risken vara mycket låg. Samtidigt bedömer myndigheten nu att risken för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige är hög, den näst högsta nivån.

Även om nya enstaka fall upptäcks här är det inte samma sak som att smittspridning pågår i landet.

Myndigheten uppmanar personer som har vistats i något av områdena nedan att vara uppmärksamma på luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber samt ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning:

  • Hubei, eller annan provins som hör till Kinas fastland där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen och hindra en spridning av smittan i samhället.

Socialstyrelsen har undersökt sjukvårdens beredskap att ta hand om personer med sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Myndighetens bedömning är att regionernas förmåga att ta hand om smittade patienter är god, förutsatt att det inte blir någon smittspridning, uppger nyhetsbyrån TT.

Hur vet man om någon är smittad?

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover och genomföra labbtester, där man undersöker prover från den aktuella patienten och jämför med den genetiska sekvensen för det nya coronaviruset.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som gör mikrobiologiska analyser för att ställa diagnos. Myndigheten förklarar att man använder etablerade metoder som metagenomik, elektronmikroskopi och virusodling.

Hittills har endast en person i Sverige bekräftats bära på smittan.

Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Oron är framför allt att viruset kan sprida sig till länder "med bräckligare hälsovårdssystem".

Klassningen innebär att åtgärder ska samordnas på internationell nivå. WHO kan till exempel utfärda tillfälliga rekommendationer globalt.

Men så här långt rör det sig inte om någon pandemi, utan om en epidemi med spridning i framför allt den kinesiska Hubei-provinsen, enligt WHO.

Vad sker i Kina för att förhindra smittospridning?

Enligt Folkhälsomyndigheten beror den snabba smittspridningen av det nya coronaviruset i Kina på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot detta.

För att förhindra att viruset sprids har invånarna i flera kinesiska städer, däribland Wuhan varit försatta i karantän. Men flera kinesiska provinser har under de senaste dagarna sänkt beredskapen sedan smittan tycks ha stannat av, åtminstone utanför den hårt drabbade Hubei-provinsen.

Baserat på data från alla bekräftade fall i Kina beräknas dödligheten i covid-19 i Kina till 3 procent. Globalt beräknas siffran ligga på omkring 1-2 procent.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot det nya coronaviruset kan vara framställt först om 1,5 år.

Den behandling som smittade får går ut på att stödja funktionen hos organ, som lungorna och njurarna.

För närvarande ska det mesta tala för att det krävs en nära kontakt mellan människor för att viruset ska kunna smitta. Munskydd skyddar inte mot smitta.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation är att tvätta händerna ofta och undvika att röra vid ansiktet och ögon. Man ska också undvika nära kontakt med sjuka människor. Den som befinner sig i Kina bör undvika marknader med levande djur.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen och avråder från alla icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao.

Varför har Sverige inte infört hälsokontroller på flygplatser?

Folkhälsomyndigheten uppger att hälsokontroller av resande med flyg bara har visat sig vara effektiv "om det går att kontrollera resande som kommer direkt från ett område där smittan sprids". Sverige har inga flyglinjer som går direkt till Wuhan, och personer som reser ut från Wuhan genomgår hälsokontroller.

I en uppdaterad information uppger Folkhälsomyndigheten att den har en fortlöpande dialog med flygplatserna och samarbetar på EU-nivå om dessa frågor. Fokus ligger på att få ut information till flygplatser om vart de ska vända sig om de hittar tecken på sjukdom.

Hur agerar företagen för att förhindra smittospridning?

Det blir ingen Mobile World Congress i år. Den stora mässan för mobiltelefonbranschen skulle ha arrangerats i Barcelona senare i februari, men har nu ställts in på grund av det nya coronaviruset.

Både Facebook och Sony har bestämt sig för att inte ha någon fysisk närvaro på årets Game Developers Conference, som ska hållas i San Francisco i mitten av mars, av oro för det nya coronaviruset, berättar Engadget. De kommer i stället att dela med sig av sina nyheter på nätet.

Flera bolag har valt att stänga sina kinesiska fabriker av oro för smittspridning, och har stoppat resor till Kina.

Vad heter det nya viruset, egentligen?

Det har rått viss förvirring över vad det nya coronaviruset faktiskt heter. Det har inte underlättats av att Världshälsoorganisationen WHO tillkännagav ett namn nästan samtidigt som International Committe on Taxonomy of Viruses, vars uppgift är att namnge nya smittor, meddelade sitt val.

Det nya coronaviruset heter severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

 

Det nya coronaviruset – en tidslinje

26 februari: Fler smittade på kryssningsfartyg

Ett tiotal passagerare som har fått lämna kryssningsfartyget Diamond Princess vid japanska Yokohama har uppvisat symptom för det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Passagerarna har tidigare testats negativt för viruset.

Sedan tidigare har över 600 personer som varit ombord fartyget bekräftats vara smittade. För ett tiotal av dem bedöms tillståndet vara allvarligt. Tre personer har dött.

Antalet nya smittade och antalet nya dödsfall i Kina minskar. På tisdagen dog 52 personer i sviterna av det nya coronaviruset i landet, den lägsta siffran på över tre veckor. Samtliga fanns i den hårt drabbade Hubeiprovinsen. I samma provins har 401 nya coronafall bekräftats. I övriga landet uppgick siffran till fem under det senaste dygnet.

Eftersom spridningsrisken nu bedöms vara mindre har tre kinesiska provinser nu sänkt sina varningsnivåer: Xinjiang, Sichuan och Inre Mongoliet.

Samtidigt ökar antalet nya smittofall i Sydkorea. Där har ytterligare 169 personer bekräftats ha blivit smittade.

Algeriet har fått sitt första smittofall.

 

25 februari:  Volvo Cars kinesiska bilfabriker har fortsatt stängt

Volvo Cars produktion vid motorfabriken i kinesiska Zhangjikou sätter i gång igen i veckan. Men bolagets tre bilfabriker i landet fortsätter att hålla stängt på grund av det nya coronaviruset, berättar nyhetsbyrån TT.

Biltillverkaren ser situationen som allvarlig och räknar med att tappa volym i Kina, både sett till produktion och försäljning, under det första kvartalet i år.

I USA begär regeringen 2,5 miljarder dollar av kongressen för att försöka bekämpa det nya coronaviruset, berättar TT. Över 1 miljard dollar är tänkta att användas för att ta fram ett vaccin.

Sedan en man på Teneriffa insjuknat har omkring 1 000 hotellgäster på ön försatts i karantän.

Svenska utbildningsföretaget Academedia har på tisdagen meddelat att man ändrar rutinerna för att ta emot hemvändande resenärer från Kina. Dessa rutiner gäller medarbetare, förskolebarn, elever såväl som vuxendeltagare. De som har varit i Kina och kommer hem får uppmaningen att stanna hemma i 14 dagar, vilket motsvarar inkubationstiden. Hemvändande medarbetare uppmanas jobba hemifrån och utföra sina ordinarie uppgifter så långt det är möjligt. Vårdnadshavare, myndiga elever och vuxendeltagare uppmanas kontakta förskolan eller skolan direkt.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för att upptäcka personer med covid-19 i Sverige vara hög, samtidigt som risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms vara låg.

Flera länder i Europa har fått sina första coronafall, däribland Schweiz, Österrike och Kroatien. Samtliga drabbade ska ha varit i Italien, där ett hundratal nya fall har upptäckts.

I USA menar smittskyddsmyndigheten att det inte längre är en fråga om ett utbrott kan ske, utan när och hur många personer som kommer att smittas. San Franciscos borgmästare har deklarerat att det råder nödläge i staden nu, på grund av det nya coronaviruset.

Bioteknikbolaget Moderna Therapeutics berättar att har skickat in en möjlig vaccinkandidat mot det nya coronaviruset till statliga forskare i USA.

24 februari: Samsung öppnar fabrik igen efter virusfall

En tredje person som har befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama har avlidit i sviterna av det nya coronaviruset.

I Sydkorea valde Samsung tillfälligt stänga en fabrik, sedan ett coronafall bekräftats där. Fabriken, som ligger i Gumi, skulle ha stängt till åtminstone den 24 februari. Efter att man desinficerat lokalen har fabriken nu öppnat igen, rapporterar Zdnet.

Sydkorea är det land som näst efter Kina har drabbats värst av det nya coronaviruset. Där har totalt 763 personer bekräftats ha smittats sedan utbrottet, fram till och med måndag morgon.

Sju personer i Sydkorea har dött i sviterna av det nya coronaviruset. Arton personer har hittills bekräftats vara återhämtade från smittan.

För att förhindra vidare smittspridning har den sydkoreanska regeringen bland annat förlängt förskole- och skollov. Dessutom ska personer som anländer från Kina omfattas av mer övervakning.

I Kina har antalet nya fall minskat. Det senaste dygnet har 409 nya fall bekräftats, att jämföra med 648 fall dygnet innan. Samtidigt har dock antalet döda stigit, till 150 fall jämfört med 97 dygnet innan.

Kina har sänkt varningsnivån i flera provinser, från den högsta varningsklassen.

Fyra länder har bekräftat sina första coronafall: Irak, Afghanistan, Kuwait och Bahrain.

Under en pressträff betonade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av det nya coronaviruset till trots, så rör det sig fortfarande inte om någon pandemi. Organisationen utesluter inte att viruset har potential att resultera i en pandemi, men utifrån den information som finns tillgänglig i dag är så inte fallet i nuläget.

 

23 februari: Över 150 bekräftat smittade i Italien

Under helgen har antalet coronasmittade i Italien ökat, från tre bekräftade fall fram till fredag morgon till över 150 fall, inklusive tre äldre personer som har dött i sviterna av det nya viruset. De tre personer som avlidit hade underliggande sjukdomar av allvarligare art.

I de elva värst drabbade italienska orterna råder reseförbud, man får alltså vare sig resa till eller från orterna. Detta innebär att över 50 000 personer är isolerade i vad som kan bli en flera veckor lång karantän, enligt Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Den som bryter mot karantänsreglerna riskerar böter och i värsta fall kortare fängelsestraff.

Karnevalen i Venedig har stoppats och flera sportevenemang har ställts in.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten uppmanar svenskar som har besökt virusdrabbade områden i Italien att genast kontakta sjukvården vid tecken på luftvägsinfektion, berättar nyhetsbyrån TT.

I Kina har Geely börjat sälja bilar på nätet som levereras direkt till kunderna, sedan det nya coronaviruset hindrat potentiella kunder från att besöka deras fysiska showrooms.

 

21 februari: Evakuerade från kryssningsfartyg testades positivt

Två personer som evakuerades från det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama och fördes till Australien har testats positivt för det nya coronaviruset, enligt ABC News.

Innan de lämnade fartyget hade de testats negativt för viruset. Nu har de isolerats och ska må relativt bra.

Totalt 164 personer som befunnit sig på Diamond Princess har evakuerats till Australien och ska nu tillbringa över två veckor vid en karantänanläggning i Howard Springs, i norra delen av landet.

Hittills har över 600 passagerare som varit ombord kryssningsfartyget bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att omkring 500 fall av coronavirus har upptäckts på flera fängelser i Kina, något som har väckt oro för nya smittohärdar.

Både Facebook och Sony har bestämt sig för att inte ha någon fysisk närvaro på årets Game Developers Conference, som ska hållas i San Francisco i mitten av mars, av oro för det nya coronaviruset, berättar Engadget. De kommer i stället att dela med sig av sina nyheter på nätet.

I Sydkorea har ytterligare en person dött i sviterna av det nya viruset, därmed har två personer i landet dött på grund av det nya coronaviruset.

Hittills har 76 727 personer smittats av det nya coronaviruset, varav 75 467 personer i Fastlandskina, enligt bekräftade uppgifter. Sydkorea är det land utanför Kina med flest bekräftade nya coronavirusfall, totalt 156 stycken.

Totalt 18 562 personer har återhämtat sig från det nya coronaviruset. Totalt 2 247 personer har dött.

 

20 februari: Två på kryssningsfartyg döda

En man och en kvinna i 80-årsåldern som varit ombord den virusdrabbade lyxkryssaren Diamond Princess har dött i sviterna av smittan. De lämnade fartyget, som har hållits isolerad i hamnen i japanska Yokohama, i förra veckan och fördes till sjukhus, där de senare avled. Mannen ska tidigare ha behandlats för angina, och haft problem med bronikalastma. Kvinnan ska inte ha haft några andra kända medicinska besvär sedan tidigare.

De är de första dödsoffren på kryssningsfartyget, där 621 personer har testats positivt för viruset.

Under det senaste dygnet har 349 nya fall av det nya coronaviruset rapporterats i den hårt drabbade provinsen Hubei i Kina. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 25 januari, rapporterar nyhetsbyrån TT. Samtidigt har kriterierna för hur viruset diagnostiserats återigen förändrats, och en typ av sjukdomsfall har helt tagits bort. Om och hur detta kan ha påverkat siffrorna är inte känt.

Fram till torsdag morgon har totalt 75 727 smittats av det nya coronaviruset, varav 74 578 i Fastlandskina, enligt bekräftade siffror.

Total 16 446 personer har återhämtat sig från smittan, 2 128 personer har dött.

 

19 februari: Passagerare får lämna virusdrabbat fartyg

Omkring 500 personer som har testats negativt för sars-cov-2 ska i dagarna få lämna sin två veckor långa isolering på det virusdrabbade kryssningsfartyget Diamond Princess i japanska Yokohama. När fartyget isolerades i hamnen i Yokohama den 3 februari fanns över 3 700 personer ombord. Totalt 542 personer ombord på fartyget har smittats och förts till sjukhus.

TTELA rapporterar att Spectra Premium i Trollhättan, som tillverkar bränsletankar till Volvos el-hybridbilar, har begärt företagsrekonstruktion på grund av likviditetsproblem. Det nya coronaviruset har stängt Volvos fabriker i Kina, vilket har stoppat Spetra Premiums leveranser. Bolaget har 100 anställda.

Fram till och med onsdag morgon har totalt 75 199 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset sars-cov-2, varav 74 186 i Fastlandskina.

Totalt 2 012 personer har dött i sviterna av den nya smittan, 14 715 har återhämtat sig.

 

18 februari: Sjukhuschef i Wuhan dog av coronaviruset

Chefen för ett av staden Wuhans största sjukhus, Liu Zhiming, har dött i sviterna av sars-cov-2, uppger kinesisk statlig tv.

Mångmiljonstaden Wuhan ligger i Hubei-provinsen, som har drabbats hårdast av den nya smittan. Det var också i Wuhan som det första bekräftade fallet av sars-cov-2 rapporterades, den 31 december 2019. Totalt 1 789 i provinsen har dött på grund av det nya coronaviruset.

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset inför Ryssland ett inreseförbud för kinesiska medborgare från den 20 februari.

Den kinesiska smittskyddsmyndigheten CCDC har granskat 72 314 bekräftade och misstänkta fall av covid-19, den sjukdom som det nya coronaviruset sars-cov-2 orsakar. Studien, som publicerats i tidskriften Chinese Journal of Epidemiology, visar att risken att dö som en följd av smittan ökar ju äldre man är. För personer som var 80 år eller äldre var risken att dö 14,8 procent.

Men majoriteten av samtliga granskade fall, 81 procent, klassades som milda. Totalt 14 procent drabbades av en allvarlig infektion, och för drygt 5 procent blev tillståndet kritiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger dödligheten nästan i nivå med en säsongsinfluensa.

Fram till och med tisdag morgon har totalt 73 335 smittats av det nya coronaviruset, varav 72 438 i Fastlandskina. Totalt 1 873 personer har dött, 12 887 har återhämtat sig från smittan.

Japan vill testa hiv-medicin för att behandla personer som har smittats av det nya coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt 520 personer i landet har smittats, en person har dött.

 

17 februari: Första fallet i Afrika och bilmässa skjuts upp

Utrikesdepartementet skärper reserekommendationerna till Kina och avråder nu från alla icke nödvändiga resor i hela landet, förutom Hong Kong och Macao. Skälet är att bland annat att det nya coronaviruset påverkar tillgängligheten till sjukvård. Departementet har sedan tidigare helt avrått från resor till den hårt virusdrabbade Hubei-provinsen.

Bilmässan i Beijing var planerad till slutet av april. Men det nya coronaviruset gör att arrangörerna skjuter på evenemanget.

Facebook skulle ha anordnat en marknadsföringskonferens i San Francisco den 9 mars för över 4 000 personer. Techjätten bestämmer sig dock för att ställa in denna på grund av "de tilltagande hälsoriskerna med coronaviruset".

På måndag morgon fanns 71 335 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav 70 552 i Fastlandskina.

De kinesiska fabriker som tillverkar Apples Iphone har öppnat igen, efter att ha varit stängda. Men det kommer att ta tid innan produktionstakten är densamma som innan stängningarna. Det kan därför uppstå en brist på mobiltelefonerna.

Alla Applebutiker i Kina hålls fortfarande stängda.

 

16 februari: Frivillig isolering över för första hemresta svenskar

I början av februari återvände elva personer till Sverige från Kina. De har under två veckor befunnit sig i frivillig isolering. På söndagen går karantäntiden ut.

Fyra personer som varit tillbaka i Sverige en vecka har en veckas karantäntid kvar.

Folkhälsomyndigheten har inte fått några oroande rapporter om dessa fall, enligt nyhetsbyrån TT.

 

15 februari: Första dödsfallet utanför Asien

En kinesisk turist har dött av coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir det första bekräftade dödsfallet som orsakats av smittan utanför Asien.

En person i Egypten utan symptom har testats positivt för det nya coronaviruset, meddelade Världshälsoorganisationen WHO 15 februari. Det är det första bekräftade fallet av smitta i Afrika.

Sveriges Radios Ekot rapporterar att det nya coronaviruset på sikt kan leda till materialbrist inom den svenska vården. Detta beror på att många medicintekniska produkter tillverkas i Kina. På grund av myndighetsbeslut kan kinesiska leverantörer inte leverera vissa typer av medicintekniska produkter.

 

14 februari: Totalt nästan 1 400 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor nu är godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

Antalet bekräftat smittade i Fastlandskina närmar sig nu 64 000 personer. Av dessa får över 55 700 vård.

Totalt har nu 1 384 personer dött i sviterna av viruset, enligt officiella siffror. Samtidigt berättar kinesiska hälsomyndigheter att 108 dödsfall har tagits bort från statistiken då de har räknats två gånger.

På fredagen meddelade Sas att alla flygningar till Peking och Shanghai är inställda till och med den 29 mars.

 

13 februari: ”Coronaviruset har minst lika stor överförbarhet som sars”

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

 

12 februari: Virus stoppar MWC

Mobile World Congress skulle hållas senare i februari. Men av oro för smittspridning meddelar arrangören att världens största telekommässa i år inte blir av.

 

11 februari: Viruset får ett namn

Det nya coronaviruset får efter viss förvirring till sist ett namn. International Committe on Taxonomy of Viruses bestämmer att det ska heta severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, vilket förkortas sars-cov-2. Covid-19 (coronavirus disease 2019) är namnet på den sjukdom som viruset orsakar.

 

3 februari: Tusentals i karantän på kryssningsfartyg

Över 3 700 personer befinner sig på kryssningsfartyget Diamond Princess när det försätts i karantän i japanska Yokohama. Tjugo personer har smittats.

 

2 februari: Frivillig karantän för elva svenskar

Elva svenskar anländer till Sverige, evakuerade från virusdrabbade Wuhan. En två veckors frivillig hemkarantän inleds.

 

31 januari: Första svenska fallet

En kvinna i 20-årsåldern som har besökt virusdrabbade Wuhan har själv tagit kontakt med vården för sina symptom. Hon isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och bekräftas bära på det nya coronaviruset.

 

30 januari: Internationellt hälsonödläge

Världshälsoorganisationen WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. Flygbolaget Sas bestämmer sig för att ställa in alla flygningar till och från Kina.

 

26 januari: Avrådan från resor

Svenska utrikesdepartementet avråder från resor till områden i Kina som har drabbats av det nya coronaviruset. Över 2 000 uppges nu ha smittats.

 

25 januari: Utökat reseförbud

Drygt 56 miljoner människor i virusdrabbade Hubei-provinsen omfattas nu av reseförbud. Omkring 1 200 personer har smittats och över 40 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

 

24 januari: Första fallen i Europa

Två personer har testat positivt för det nya coronaviruset, meddelar franska myndigheter. Det blir de första bekräftade fallen i Europa.

 

23 januari: Wuhan i karantän

Mångmiljonstaden Wuhan försätts i karantän. Ytterligare två städer i samma provins, Hubei, isoleras.

 

11 januari: Första bekräftade dödsfallet

En 61-årig man dör i sviterna av det nya coronaviruset, meddelar Kinesiska myndigheter. Det är det första bekräftade dödsfallet som knyts till viruset.

 

7 januari: WHO identifierar coronavirus

Världshälsoorganisationen identifierar det nya viruset som ett coronavirus.

 

1 januari: Smitta kopplas till marknad

Flera av dem som har smittats av det nya, okända viruset, kan kopplas till en fiskmarknad som också säljer vilda djur i kinesiska Wuhan. Marknaden stängs därmed ned.

 

31 december 2019: WHO meddelas om okänt virus

Kina informerar Världshälsoorganisationen WHO att 41 personer i mångmiljonstaden Wuhan i Hubei-provinsen har drabbats av ett okänt virus, som resulterat i lunginflammation. De första patienterna uppges ha insjuknat i början av månaden.

 

(Texten är uppdaterad)

Vad är coronavirus?

Coronavirus är en virusgrupp, där åtminstone sju varianter kan smitta människor. Viruset kan orsaka förkylning och lunginflammation. Det nya coronaviruset ligger bakom den lungsjukdom som har brutit ut i Kina.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer