Svenska utsläppare ett steg närmare koldioxidlagring i Norge

2019-11-12 06:00  

Två svenska bolag planerar att avskilja koldioxid för lagring i Norge. Men det har hittills inte varit tillåtet enligt internationell rätt. Nu är hindret undanröjt.

Norge planerar att bygga världens första koldioxidhotell, där andra länder kan lagra koldioxid som har avskilts från sina skorstenar. Tekniken kallas för CCS, carbon capture and storage.

Sju europeiska bolag har tecknat avsiktsförklaringar med det norska projektet, som drivs av oljebolagen Equinor, Total och Shell under namnet Northern Lights. Avsiktsförklaringarna innebär bland annat att parterna ska utvärdera lösningar för koldioxidtransport och ta fram en tidplan för investeringsbeslut och driftstart.

Ett hinder mot planerna har varit den internationella överenskommelsen Londonprotokollet, som antogs för länge sedan för att skydda havsmiljön mot dumpning av avfall. Ett 50-tal länder står bakom Londonprotokollet, vars skrivning även förbjuder dumpning av koldioxid.

Eftersom CCS ses som en nödvändig klimatåtgärd av allt fler togs ett tillägg till Londonprotokollet fram 2009. Tillägget skulle göra det möjligt att skicka koldioxid för lagring under havsbotten i ett annat land.

Farhågor om negativa konsekvenser för havsmiljön

Problemet var att tillägget inte ratificerades av särskilt många länder. I dag har sex länder gjort det och det krävs 29 till för att tillägget ska träda i kraft.

I mitten av oktober presenterade Norge och Nederländerna en lösning på dödläget. En resolution lades fram och godkändes enhälligt av länderna som står bakom Londonprotokollet. Därmed träder tillägget provisoriskt i kraft så att CCS blir tillåtet över landgränser. De länder som avser att exportera eller importera koldioxid för CCS måste dock i förväg anmäla sina planer till Internationella sjöfartsorganisationen.

– Nu har vi en resolution som säger att vi får tillämpa tillägget och det är jättebra, säger David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet.

Enligt Monica Daoson, huvudsekreterare i den klimatpolitiska vägvalsutredningen i Sverige, hade dock Greenpeace vissa invändningar. Organisationen har tidigare lyft farhågan att koldioxidlagring kan få negativa konsekvenser för havsmiljön samt att samhällets beroende av fossila bränslen riskerar att kvarstå.

”Vi kommer att föreslå att hindret undanröjs”

Liknande synpunkter har också tidigare framförts av Kina, som har påtalat risken för att ett läckage av koldioxid från en lagringsplats skulle kunna leda till att havet försuras och att försuringen kan spridas över stora områden.

Men även om ett hinder för svensk CCS i Norge nu är undanröjt återstår ett annat. I dagens regelverk för EU:s system för utsläppsrätter får företag som avskiljer koldioxid vid sin skorsten endast tillgodoräkna sig den utsläppsminskningen ekonomiskt om koldioxiden skickas i rör till lagringsplatsen.

– Så som systemet för utsläppsrätter är skrivet i dag måste kedjan från avskiljning till transport och lagring vara obruten. Och då måste transporten ske i rörledning. Det betyder att om du lastar om koldioxiden till fartyg så bryter du kedjan, säger Monica Daoson.

I planerna på det norska koldioxidhotellet ingår transport av koldioxid via båt. Regelverket för EU:s system för utsläppsrätter riskerar därför att minska svenska företags vilja att checka in sin koldioxid i Norge.

– Vi kommer att föreslå att hindret undanröjs genom att lagstiftningen ändras, så att systemet inte bara gäller för transport med rörledningar, säger Monica Daoson.

Läs mer: Därför satsar bolagen på biobränsle

Utredningens förslag ska lämnas till regeringen i slutet av januari 2020.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, gläds över att Londonprotokollet inte längre är ett problem för CCS:

– Vi ser inte att vi kan klara klimatmålen utan CCS. Framför allt är det cementproduktionen där vi inte ser någon annan lösning, och även raffinaderierna behöver få lite hjälp på traven.

Han konstaterar dock att det fortfarande återstår frågetecken kring hur avskiljning och lagring av koldioxid ska finansieras.

– Norrmännen måste besluta om ett antal miljarder för ett sådant här hotell. Ska de ta den stora investeringen krävs att länderna har taggat upp och att det finns en kundgrupp runt Norge. Därför är det viktigt att vi får fram en CCS-strategi i Sverige, säger Svante Axelsson.

Bolagen som har tecknat avsiktsförklaring med Northern Lights

Air Liquide

Arcelor Mittal

Ervia

Fortum Oyj

Heidelberg Cement

Preem

Stockholm Exergi

Linda Nohrstedt

Mer om: Koldioxid CCS

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt