IEA: Elbehoven i framtiden blir enorma

2019-11-15 08:00  
Foto: TT

Elektricitet får en allt viktigare roll i världens framtida energisystem. Användningen kommer att växa mer än dubbelt så snabbt jämfört med ökningen av det totala energibehovet, enligt IEA.

Det internationella energirådet IEA pekar i den färska rapporten World Energy Outlook 2019 på de enorma motsättningar som präglar energivärlden just nu.

Till exempel: forskningen som visar hur vi i allt snabbare takt behöver skära ned på utsläppen av växthusgaser jämfört med det faktum att 2018 blev ett rekordår sett till energirelaterade utsläpp. Samt: förväntningarna på en snabb omställning till förnybara energislag jämfört med den envishet som fossila kraftslag biter sig kvar i systemet.

IEA poängterar att rapporten inte ska ses som en framtidsprognos utan som ett sätt att beskriva vad som händer beroende på vilken väg utvecklingen tar.

Industrin behöver mer el

En generell slutsats tycks dock vara att elektricitet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Om världens beslutsfattare genomför det de redan har lovat inom energiområdet (ett scenario kallat Angiven policy) kommer el från sol och vind att utgöra mer än hälften av den tillförda elproduktionen till 2040. Ska världen även klara av att nå 2-gradersmålet i Parisavtalet (ett scenario kallat Hållbar utveckling) behöver i princip all ny produktion komma från vind och sol, enligt IEA.

Läs mer: Frackning har fått utsläppen av metan att öka dramatiskt

Tillväxten i Angiven policy-scenariot beror främst på ökat behov från kinesisk industri men också på fler hushållsapparater och elbilar. I Hållbar utveckling-scenariot är elektricitet ett av få energislag vars konsumtion ökar till 2040 – främst på grund av elbilar.

Kring mitten av 2020-talet har förnybara kraftslag i Angiven policy-scenariot större andel än kol i produktionsmixen. 2040 står kraftslag med låga koldioxidutsläpp för mer än hälften av produktionsmixen, där sol och vind triumferar. Vattenkraft har 15 procent och kärnkraft 8 procent.

IEA konstaterar att lagstiftare måste röra sig snabbt för att hinna med i utvecklingen av elektrifieringen, bland annat vad gäller kraftsystemens flexibilitet.

Havsbaserad vindkraft en "succé"

Den europeiska satsningen på vindkraft till havs beskrivs som en succé av IEA. Tekniken har potential att möta dagens elbehov flera gånger om och har väckt intresse från bland annat Kina och USA.

Trots det ser alltså fossila energikällor ut att bita sig fast under lång tid framöver, enligt IEA: "Oavsett vilken väg energisystemet följer så är världen tungt beroende av olja från Mellanöstern". De senaste 20 åren har Asien stått för 90 procent av den koleldade kapacitetsökningen och kraftverken väntas vara i bruk under lång tid framöver. Totalt finns över 2 000 GW kolkraft installerad och ytterligare 170 GW är under uppbyggnad, även om investeringsviljan har minskat drastiskt på senare tid. Ska 2-gradersmålet uppnås krävs infångning och lagring av koldioxid, att användningen av kraftverken begränsas till att endast erbjuda flexibilitet och stabilitet alternativt att de stängs ner helt.

Skifferoljan en revolution i USA

För tio år sedan var det knappast någon som trodde att USA skulle bli en nettoexportör av olja, vlket nu har blivit en realitet. Men tack vare teknikutvecklingen för utvinning av skifferolja är det nu ett fullt tänkbart scenario. Om utvecklingen fortsätter som beräknat kommer USA år 2030 ha stått för 85 procent av den globala produktionsökningen av olja. Energikällans revolution kan spåras tillbaka till offentligt finansierade forskningsprogram på 1970-talet som senare följdes av skattelättnader och marknadsreformer och slutligen privata investeringar, enligt IEA.

Utvecklingen visar dock att det är möjligt att göra snabba omställningar – men att riktingen avgörs av världens regeringar: "Alla kan hjälpa till, men regeringar måste ta täten", skriver IEA.

Johan Kristensson

Mer om: Elektricitet IEA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt