Försvaret klagar på störande solceller – ända till regeringen

2020-10-29 06:00  

Solceller som stör radiokommunikation är ett växande problem. Försvarsmakten har gått ända till regeringen för att protestera mot flera beviljade bygglov. Men störningarna tycks vara kopplade till några få tillverkare.

I slutet av 2018 skaffade Per-Ove Jönsson i Skanör solceller till sin villa. Men de fick bara sitta uppe i ett par månader. Installatören hade missat att huset ligger i ett område som klassas som riksintresse för totalförsvarets militära del och att bygglov därför krävdes.

Per-Ove Jönsson ansökte om bygglov och trodde att saken snabbt skulle vara avklarad. I stället började en byråkratisk härva som ännu inte är avslutad. På taket till hans villa vittnar infästningarna om de tidigare solpanelerna.

– Jag fick tillbaka pengarna från installatören. Men pengarna är en sak, jag är intresserad av solcellerna, säger Per-Ove Jönsson.

Vellinge kommun avslog först hans ansökan om bygglov. Men länsstyrelsen upphävde beslutet och skickade tillbaka det till kommunen, som då ändrade sig och beviljade bygglov. Då överklagade Försvarsmakten.

Kablarna börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner

Nu ligger ärendet hos regeringen. Men det är inte det enda. Sammanlagt tio bygglov för solcellsanläggningar i Vellinge kommun har hamnat hos finansdepartementet efter att Försvarsmakten har överklagat.

I mejl till Per-Ove Jönsson har Försvarsmakten uppgett att problemet med solceller är att de kan orsaka radiostörningar på totalförsvarets verksamheter kopplat till kommunikation- och signalspaning. ”Radiostörningarna beror framförallt på den antennslinga som bildas vid installation mellan solcellspaneler, optimizers/microinverters och/eller växelriktare.”

Läs mer: Jättepark med solceller och energilager nu i drift

Att solcellsanläggningar kan orsaka elektromagnetiska störningar som fortplantar sig ut på kablarna, som börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner, är något som också Elsäkerhetsverket har uppmärksammat.

Men om just Per-Ove Jönssons solcellsanläggning orsakade några störningar har aldrig mätts. Själv är han villig att investera i tekniska lösningar som motverkar störningar. Men han har haft svårt att få till en dialog med Försvarsmakten, som hänvisar till sekretess.

– Om vårt försvar så påtagligt får problem av solceller, då har jag inte mycket till övers för vårt försvar, om jag ska vara ärlig, säger han.

Försvarsmakten: Utgår från de produkter som stör mest

Försvarsmakten svarar fåordigt även på Ny Tekniks frågor. Emilia Börjesson Skölling, samhällsplanerare på myndigheten, uppger att Försvarsmakten i sina riskanalyser utgår från de produkter som ger ifrån sig mest störningar trots att de uppfyller standard och de krav som ställs.

– Detta eftersom det i bygglovet inte kan kravställas att sökande ska använda det ena eller andra fabrikatet eller tekniken. Därmed gör det i dagsläget ingen skillnad vilka tekniska lösningar som sökande specificerar i bygglovet att de avser att använda sig av, skriver hon i mejl.

Läs mer: Genomskinliga solceller – en bra eller dålig idé?

Resonemanget utgår från att den som söker bygglovet är fri att välja en annan lösning när bygglovet väl är beviljat.

– Försvarsmakten behöver ta höjd för detta i sina bedömningar, skriver Emilia Börjesson Skölling.

Elsäkerhetsverket började under 2019 få in en del anmälningar om störningar från solceller. Framför allt kom larmen från radioamatörer. Totalt har myndigheten undersökt 13 fall under 2019 och 2020 där det har funnits misstankar om störningar från solceller. Ärendena spänner över både solcellsanläggningar på privatpersoners villatak och större kommersiella anläggningar.

– Man kan förledas att tro att det är ett väldigt litet problem, men vi ser att solcellsanläggningar stör i väldigt stora frekvensområden. Det sätts upp mer och mer solcellsanläggningar, så potentialen för kommande problem är väldigt stor, säger Henrik Olsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Nio av elva störningsärenden rörde optimerare från Solar Edge

Störningarna i Sverige har uppmätts från 10 kHz till 900 MHz. I Nederländerna har solceller rapporterats störa blåljuspersonalens kommunikation på 300 MHz.

Av de 13 störningsärenden som Elsäkerhetsverket har undersökt var det bara två anläggningar som bedömdes ha så god kvalitet att risken för störning var låg (se faktaruta). I de övriga elva ärendena orsakades störningen av optimerarna.

Deras uppgift är att optimera elproduktionen från solcellspanelerna. Om en panel hamnar i skugga eller är defekt kan optimeraren koppla ifrån den så att inte hela strängen av paneler producerar sämre.

Läs mer: De kan printa solceller med bläckstråleskrivare

Men problemet verkar också vara fabrikatsbundet. I alla fall utifrån det begränsade antal fall som Elsäkerhetsverket har undersökt. Av elva störningsärenden handlade nio om optimerare från det israeliska företaget Solar Edge.

– Tillverkare har hävdat att deras utrustning uppfyller kraven i EMC-standarden. Men standarden saknar krav för ledningsbunden störning på likströmskablarna. Och likströmskablarna är väldigt långa i en solcellsanläggning, vilket har avgörande betydelse för hur signaler sprids ut, säger Henrik Olsson.

Det pågår ett arbete att se över standarden. Men sådant brukar ta tid. Till dess tycker inte Henrik Olsson att tillverkarna kan skylla på standarden.

– De måste vara medvetna om kravet i EMC-direktivet. Det väsentliga är att inte orsaka störningar, säger han.

Tre möjliga lösningar på problemet

Solar Edge känner inte igen Elsäkerhetsverkets siffror och uppger att det endast är sex av företagets tiotusentals installerade system i Sverige som har varit föremål för klagomål angående radiostörningar. Fyra av dessa har enligt företaget korrigerats.

– Vi har inga indikationer på att ett korrekt installerat system orsakar störningar utanför den relevanta omfattningen av elektromagnetiska gränser, men vi samarbetar med fullständig öppenhet med Elsäkerhetsverket och våra kunder för att försäkra oss om att våra produkter fungerar felfritt, säger Daniel Sjödin, Sverigechef på Solar Edge, i ett skriftligt svar.

Det finns flera olika typer av lösningar för att minska problemet med störningar från solceller. En är att helt enkelt skippa optimerare, som inte är en nödvändig komponent i en solcellsanläggning.

En annan möjlig lösning är att installera filter på solcellsanläggningen, så att höga frekvenser filtreras bort. Bäst är om filter byggs in optimerare och växelriktare från början, i deras anslutningar mot kablarna.

En tredje teoretisk lösning är att sätta en skärmad låda runt optimerare och växelriktare. Men då måste genomföringarna för kablarna göras noggrant så att inte störningar följer med kablarna ut ur lådan.

– Här talar man om filtergenomföringar eller att en ytterskärm på kabeln ansluts mot skärmlådans vägg, säger Peter Stenumgaard, chef på enheten för robust telekommunikation på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Integrerade optimerare i solpaneler störde basstation för telefoni

Om en solcellsanläggning skickar ut störningar i närheten av en av Försvarsmaktens radiomottagare blir konsekvensen sannolikt brus i ljudet.

– Det blir svårare att höra det man vill höra och räckvidden minskar. De signaler jag vill höra måste vara starkare än bruset, vilket gör att sändare längre bort blir svårare att höra, säger Peter Stenumgaard.

Den civila myndigheten FRA, som ägnar sig åt signalspaning på utländsk verksamhet, säger sig vara påverkad av störningar från solcellsanläggningar. Inhämtning av både radiokommunikation och radarsignaler kan drabbas, enligt talespersonen Fredrik Wallin. Exakt hur stort problemet är avslöjar han dock inte.

– Det försvårar våra möjligheter att följa militär verksamhet i närområdet, säger Fredrik Wallin.

Solcellsanläggningen i Mörby centrum orsakade störningar på Telias basstation. Foto: Elsäkerhetsverket

Även mobiltelefonkommunikation kan störas av solcellsanläggningar. Det visar ett exempel i Mörby centrum i Stockholm. Där rapporterade Telia problem vid en basstation, vilket enligt Elsäkerhetsverket orsakades av en solcellsanläggning på en skola i närheten. Sådana störningar kan till exempel leda till att det blir trögt att surfa på mobiltelefoner i närheten eller att telefonsamtal bryts.

Exemplet i Mörby centrum är dock ovanligt eftersom solcellsanläggningen störde på höga frekvenser, mellan 842 och 900 MHz.

Luftfartsverket efterfrågar skyddsavstånd

Skolans solcellsanläggning har både strängoptimerare, en för varje sträng av solpaneler, plus integrerade optimerare i själva solcellspanelen. Enligt Elsäkerhetsverket gav strängoptimerarna från svenska Ferroamp en del störningar på lägre frekvenser, men mobiltelefonstörningarna orsakades av de integrerade optimerarna från kinesiska Jinko Solar.

Liknande problem rapporterades från integrerade Jinko Solar-optimerare i Australien för några år sedan. Där orsakade utrustningen störningar på tv-sändningar, vilket ledde till att företaget ett tag drog tillbaka produkten från landets marknad.

Även flygets radiokommunikation riskerar att drabbas av störningar från solceller. Luftfartsverket vill därför att det ska finnas ett skyddsavstånd på tre kilometer mellan solcellsanläggningar och flygplatsernas flygledningssystem.

Störningarna beror på att störström går ut på likströmsledningarna, som börjar fungera som en oavsiktlig sändarantenn. Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket arbetar med en marknadskontroll av optimerare och växelriktare med avseende just på elektromagnetiska störningar. Elva olika fabrikat ingår i granskningen.

För sju av dessa är myndigheten nöjd med resultatet: SMA, Huawei, Fronius, Kostal, ABB, Ferroamp och Tigo.

För fyra fabrikat pågår fortfarande dialogen med leverantörerna: Solar Edge, Good We, Solis och Growatt.

”Tillverkarna måste göra bättre produkter”

Marknadskontrollen är enbart administrativ och innebär att Elsäkerhetsverket begär in dokumentation som ligger till grund för produktens CE-märkning. Om myndigheten bedömer att det finns risk för elektromagnetisk störning från produkten kan försäljningsförbud utfärdas.

– Ja det stämmer. Men vi vet inte vad vi kommer att landa i än, säger Martin Gustafsson, inspektör inom marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

Henrik Olsson tycker att det är synd att solcellstekniken riskerar att få dåligt rykte på grund av störningarna.

– Vi hoppas att tillverkarna inser att de måste göra bättre produkter, annars kommer problemet bara att fortsätta. Det finns bevisligen solcellsanläggningar med en helt annan prestanda och mycket liten risk för att orsaka störningar, säger Henrik Olsson.

”Jag tycker inte att jag blir behandlad lika”

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att ta reda på hur totalförsvaret kan störas av solcellsanläggningar, ljusskyltar och transformatorstationer. Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten axlar uppdraget, som ska vara klart senast den 15 december.

Under tiden fortsätter Per-Ove Jönsson i Skanör att undra om han någonsin kommer att få tillbaka solceller på taket. Det som framför allt irriterar honom är att det finns andra solcellsanläggningar närmare Försvarsmaktens område som inte har drabbats av samma invändningar. Varför Försvarsmakten inte har protesterat mot dessa svarar samhällsplaneraren Emilia Börjesson Skölling inte på när Ny Teknik frågar.

– Det står i regeringsformen att medborgarna ska behandlas lika. Jag tycker inte att jag blir behandlad lika med dem som har fått tillstånd, säger Per-Ove Jönsson.

När regeringen ska fatta beslut om hans och de andra Vellingebornas ärenden är oklart. Någon tidplan finns inte, meddelar departementet.

Elsäkerhetsverkets slutsatser

I samtliga undersökta fall är det optimerare i solcellsanläggningarna som orsakar störningarna.

Det finns ett samband mellan störningsproblem och optimerare som har installerats på taket vid solcellerna (till skillnad mot en optimerarfunktion integrerad i växelriktaren). Samtliga anmälningar om störningar gäller optimerare på tak.

Störningarna orsakas av störström på likströmsledningarna, som då börjar fungera som oavsiktliga sändarantenner.

Linda Nohrstedt

Mer om: Solceller EMC

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt