Samhälle

Tolv frågor om teknik – här är partiernas svar

VALENKÄT 2022. En e-krona, uranbrytning i Sverige och ny kärnkraft utanför de befintliga sajterna? Så här svarar partierna på tolv heta teknikfrågor. 

Publicerad

Läs genomgången fråga för fråga längre ned i artikeln.

I en del frågor delar partierna upp sig enligt de två stora regeringsunderlagen.

V, S, MP och C på ena sidan, och L, KD, M och SD på den andra. 

Uranbrytning, och om det ska vara tillåtet i Sverige, är en sådan fråga. Höghastighetsjärnväg är en annan, liksom om det är rätt att staten via Svenska kraftnät ska bekosta utbyggnaden av stamnätet i havet för havsbaserad vindkraft.

I de tre frågorna är det solklart uppdelat mellan blocken: ja eller nej.

Men i många teknikpolitiska frågor är skiljelinjen mer hackig:

• Kravet för att blanda in alltmer biobränsle i fossila drivmedel, alltså reduktionsplikten, är en sådan. Vänsterpartiet ger samma svar som KD, M och SD: andelen biobränsle i bensin och diesel ska bli mindre.

• Stöd till privatpersoner som vill skaffa egen elproduktion är en annan fråga där enigheten bildas över blockgränser. V, MP, C, KD och M vill ha mer generösa stöd, de övriga inte – eller så avstår de från att redovisa ställningstagande.

• Den omdiskuterade skatterabatten som datacenter i dag får på sin elanvändning delar också partierna inom blocken. V, MP, M och SD vill slopa den medan S, L och KD inte just nu vill ändra något där. C avstår från att svara.

1. Ska Sverige underlätta för ny kärnkraft att byggas?

Ja: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Nej: Vänsterpartiet, Miljöpartiet

I en av valrörelsens enskilt största frågor har Socialdemokraterna sent deklarerat att partiet nu vill satsa på kärnkraft. Därmed tycks det finnas en stor majoritet för att på något sätt underlätta för ny kärnkraft att byggas i Sverige. Om det handlar om statliga subventioner eller inte skiljer sig åt mellan partierna. 

Moderaterna är beredda att satsa statliga medel: ”Vi kommer att ge kärnkraften politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar. Vi vill bland annat införa ett investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor.”  

Centerpartiet förtydligar så här: ”Tillståndsprocesserna för ny kraftproduktion behöver bli kortare, det gäller alla kraftslag, inte bara kärnkraft. Fastighetsskatten bör också stanna lokalt för elproducerande anläggningar, så att mer av värdet stannar där påverkan sker. Däremot ska inte skattebetalarna betala för nya kärnkraftverk genom subventioner eller sänkta säkerhetskrav.”

Miljöpartiet vill inte ändra något i dagens system för att underlätta för kärnkraften: ”Nej, vi tycker inte att staten ska lägga hundratals miljarder på att subventionera ett kraftslag som ger dyr el, tar lång tid att bygga, kräver miljöfarlig utvinning.”

Vilken väg ska Sverige ta när det gäller kärnkraft? Det är en av valrörelsens stora frågor. Bild från Oskarshamnsverket, där O3 är i drift medan O1 och O2 har stängts och ska rivas. Foto: Anna Orring

2. Ska Sverige tillåta byggande av kärnkraft på fler än dagens platser?

Ja: Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Nej: Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Avstår: Socialdemokraterna, Centerpartiet

I dag är det endast tillåtet att bygga nya reaktorer vid Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Flera av de kärnkraftspositiva partierna vill se en utökning till fler platser i Sverige.

Nyligen meddelade Socialdemokraterna att frågan ska utredas och verkar därför inte vara beredda att svara ja eller nej på frågan. I frisvaret till Ny Teknik på enkäten svarar Socialdemokraterna: Kanske.

3. Ska Sverige tillåta uranbrytning?

Ja: Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Nej: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet

2018 infördes förbud i Sverige om brytning och utvinning av uran – vilket även omfattar utvinning ur biprodukter eller avfall från annan brytning. I ljuset av vårens ryska invasion av Ukraina har frågan väckts igen, parallellt med allt större tryck för att det ska byggas ny kärnkraft i Sverige.

I Ny Tekniks enkät är svaren delade mellan de båda stora regeringsunderlagen. Om Socialdemokraterna i flera andra kärnkraftsfrågor har ändrat sig eller verkar vara beredda att ompröva sin tidigare hållning är svaret på uranfrågan fortsatt nej.

4. Ska stödet öka för egenproducerad el?

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna

Nej: Liberalerna, Sverigedemokraterna

Avstår: Socialdemokraterna

Här vill flera partier på både höger- och vänstersidan att ekonomiska stöd för egen el ska bli mer tillgängligt även för dem som inte äger sitt eget hus.

Miljöpartiet: ”Utvidga skattereduktionen till att omfatta andelsägd förnybar el för att underlätta investeringar från bostadsrättsföreningar, hyresrättshushåll och samfälligheter.”

Kristdemokraterna: ”Vi vill möjliggöra för fler att kunna få ta del av det gröna skatteavdraget genom att inkludera dem som inte har ett eget tak att sätta solceller på, det vill säga att man bor i flerbostadshus.”

Socialdemokraterna har valt att svara ”kanske” på denna fråga – vilket i Ny Tekniks matris blir samma som att avstå från ja- eller nej-svar. 

Ska Svenska kraftnät bekosta utbyggnaden av stamnätet till havs så att vindkraftsaktörer slipper den utgiften? Lillgrund i Öresund, en av de nuvarande svenska vindkraftsparkerna i havet. Foto: Johan Nilsson/TT

5. Är det rätt att Svenska kraftnät bekostar utbyggnaden av stamnätet till havs så att vindkraftsaktörer slipper den utgiften?

Ja: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet

Nej: Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut stamnätet till havs. I juni i år meddelade myndigheten att sex anslutningspunkter byggs i havet, till att börja med. Kostnaden är beräknad till 30–42 miljarder kronor. Syftet är att främja utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Frågan delar de två stora blocken i svensk politik. 

Centerpartiet: ”Stamnätet är en del av den grundläggande infrastrukturen. I dag tar det i praktiken slut vid våra kuster. Vi har därför drivit på för en utbyggnad av stamnätet även till havs genom att ta bort anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft.”

Liberalerna: ”Principen att den som ansluter till elnätet står för de kostnader det orsakar för kollektivet har tjänat oss väl. Den ska gälla även för kraftproduktion till havs.”

6. Ska Sverige bygga ett statligt moln?

Ja: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna 

Nej: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna

Avstår: Kristdemokraterna

Var ska myndigheter lagra sin data? Beslut på EU-nivå gör att de stora amerikanska molntjänsterna i vissa fall blir omöjliga att använda. Flera svenska myndigheter samverkar om lösningar med europeiska molnföretag, medan andra i debatten anser att ett helt statligt moln är bästa alternativet.

Ny Teknik hade med denna fråga i valenkäten 2018. Sedan dess har flera partier bytt åsikt. S sa ja då – nej nu. L sa nej då – ja nu. SD ville inte svara då – säger ja nu.

Sverigedemokraterna: ”Det är lämpligt att känsliga uppgifter i offentliga register hanteras i ett statskontrollerat moln, snarare än att det hanteras av privata bolag.”

7. Ska Sverige införa ett etiskt regelverk för artificiell intelligens?

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna

Nej: Sverigedemokraterna

Avstår: Socialdemokraterna

Frågan enar vänster och höger. Endast SD (nej) och S (avstår på grund av inte tagit ställning) avviker i vår enkät.

Miljöpartiet: ”Vi vill säkerställa respekten för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt när ny lagstiftning, strategier och etiska riktlinjer för ai tas fram. Sverige bör bedriva utrikespolitik och politik i EU som sätter fokus på att användning av ai inte får kränka mänskliga rättigheter.”

Moderaterna: ”Vi vill upprätta ett ai-institut som framför allt ska fokusera på hur samhället ska ställa om till mer ai och hanteringen av de juridiska, etiska och policyanknutna frågeställningar som följer.”

Ska energislukande utvinning av kryptovaluta förbjudas i Sverige, och ska datacenter få höjd elskatt? Utvinning av bitcoin vid Genesis Digital Assets i Boden. Foto: Simon Eliasson/Aftonbladet/TT

8. Ska Sverige förbjuda utvinning av energikrävande kryptovaluta?

Ja: Miljöpartiet

Nej: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Avstår: Socialdemokraterna

Ämnet har blivit hett i takt med att utvinning av kryptovaluta växer och att det är allt större fokus på Sveriges elkonsumtion.

I slutet av förra hösten krävde generaldirektörerna för Finansinspektionen och Naturvårdsverket stopp för utvinning i Sverige. 

Men bland riksdagspartierna är det endast MP som tydligt vill gå in med förbud.

9. Ska Sverige införa en digital valuta, en e-krona?

Ja: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna

Nej: Moderaterna

Avstår: Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna

Riksbanken utreder en svensk digital valuta. Tre riksdagspartier, C, L och KD, svarar att de vill vänta in det arbetet innan de tar ställning. Men de partier som som tydligt svarar ja eller nej verkar ändå ha en inställning som ligger nära varandra.

Moderaterna svarar nej, men lägger till: ”Vi följer utvecklingen kring digitala valutor och Riksbankens arbete med stort intresse.”

Miljöpartiet svarar ja, men lägger till: ”Vi kommer dock att avvakta slutsatserna av den utredning som pågår innan vi tar ställning till ett konkret förslag om e-krona.”

10. Ska datacenter/serverhallar betala högre energiskatt än i dag?

Ja: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Nej: Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna

Avstår: Centerpartiet

Datacenter och serverhallar betalar i dag 0,6 öre i skatt per kWh, vilket är samma nivå som gäller för industriföretag. Hushåll däremot betalar i dag 36 öre per kWh i skatt. I denna fråga går svaren kors och tvärs mellan blocken. 

Men Kristdemokraterna lägger till: ”Vi vill utvärdera om skattenedsättningen har gett önskat resultat för vårt land.”

Liberalerna lägger till: ”Vi hade inga synpunkter på att regeringen gjorde nedsättningen mer teknikneutral genom att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill nu sänka energiskatten rejält för alla elanvändare.”

Socialdemokraterna svarar nej i Ny Tekniks enkät, men har under veckan i ett utspel gett ett nytt besked, där skatterabatten slopas för serverhallar.

Ska det blandas i mer biobränsle i bensin och diesel, enligt nuvarande regler för reduktionsplikten, eller ska nivån sänkas? Foto: Fredrik Persson/TT

11. Bör nivåerna i reduktionsplikten för bensin och diesel sänkas under kommande mandatperiod?

Ja: Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Nej: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna

Prisrekord på bensin och diesel har placerat reduktionsplikten centralt i inrikespolitiken. V sällar sig till KD, M och SD och vill sänka kravet på hur mycket biobränsle som ska blandas in. 

Liberalerna förtydligar sitt svar och öppnar för en justering senare: ”Elektrifieringen slår alla förväntningar. Det gör att under kommande mandatperiod, så kan sannolikt nivåerna höjas långsammare än vad som beslutats. Det förutsätter en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur.”

12. Ska Sverige bygga höghastighetsbanor för tåg?

Ja: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet

Nej: Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

Svaren följer de två stora regeringsunderlagen tydligt vilket bäddar för fortsatt stor politisk oenighet om höghastighetståg.

Miljöpartiet: ”Ja, det behövs nya stambanor för att vi ska kunna flytta över såväl godstrafik som persontrafik från flyg och väg till järnväg. När vi bygger nytt ska vi bygga med den bästa tekniken.”

Centerpartiet: ”Vi vill att det byggs nya stambanor med hög kapacitet avseende bärighet/hastighet i både norra och södra Sverige till exempel mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och Norrbotniabanan. Vi ställer oss också positiva till att utveckla gränsöverskridande infrastruktur mellan de nordiska länderna, till exempel sträckningen Oslo–Stockholm.”

Kristdemokraterna: ”Nej, den satsningen är en gökunge som tränger undan mer angelägna projekt.”

Moderaterna: ”Nej, de riskerar att vara omoderna redan innan de är klara. Vi vill prioritera andra infrastruktursatsningar.”