Opinion

Sverige och Tyskland driver på för patentreform i EU

Dagens patentsystem är rättsosäkert och dyrt, vilket innebär att innovativa företag hellre söker patent i USA eller i Asien, enligt debattörerna. Foto: RTimages / Alamy
Dagens patentsystem är rättsosäkert och dyrt, vilket innebär att innovativa företag hellre söker patent i USA eller i Asien, enligt debattörerna. Foto: RTimages / Alamy
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister i Sverige. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister i Sverige. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Heiko Maas, justitie- och konsumentskyddsminister i Tyskland. Foto: Frank Nürnberger
Heiko Maas, justitie- och konsumentskyddsminister i Tyskland. Foto: Frank Nürnberger

DEBATT. Vi vill arbeta effektivt för ett patentsystem som bidrar till innovation, tillväxt och jobb. EU:s patentreform måste komma på plats och avgifterna bli attraktiva, även för små företag, skriver Sveriges och Tysklands justitieministrar Morgan Johansson och Heiko Maas.

För två år sedan väckte Spanien talan i EU-domstolen och yrkade att EU:s två patentförordningar skulle ogiltigförklaras. Tisdagen den 5 maj ogillade domstolen Spaniens talan.

EU-domstolens avgöranden innebär att det sista hindret för en mycket angelägen europeisk patentreform undanröjs. Ett reformpaket bestående av ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol kommer att inrättas som planerat. Det är goda nyheter för den inre marknaden.

Avgörandena utgör en tydlig uppmaning till de deltagande EU-medlemsstaterna att slutföra sina förberedelser och ställa systemet på fötter så snart som möjligt. Sverige och Tyskland samarbetar nära och verkar för ett användarvänligt och snabbt genomförande av paketet.

Reformen tar sig an ett fragmenterat europeiskt patentsystem. I dag måste europeiska patent som meddelats av det europeiska patentverket valideras i varje land för sig, enligt regelverk som varierar från det ena landet till det andra. En tvist om ett europeiskt patent kan i dag dessutom prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis.

Dagens system är dyrt i jämförelse. Det är också komplicerat och rättsosäkert för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder. De ofördelaktiga villkoren i Europa uppmuntrar innovativa företag att i stället investera på amerikanska eller asiatiska marknader, där BNP växer snabbare och patentsystemen är gynnsammare.

Det nya systemet, däremot, erbjuder ett paneuropeiskt patentskydd genom ett enda förfarande med begränsade översättningskrav. Dessutom inrättas en gemensam specialdomstol med exklusiv behörighet att handlägga tvister om europeiska patent. Därmed uppnås förenkling, kostnadsminskning och rättssäkerhet.

Dessa förbättringar kommer att öka konkurrenskraften i förhållande till omvärlden och hjälpa företag att växa på hela den inre marknaden. Och nya investeringar betyder både tillväxt och nya jobb.

För att uppnå sina politiska syften måste systemet genomföras på ett sätt som gör att användarna kan utnyttja dess ekonomiska potential. Inom ramen för våra förberedelser behöver vi uppmuntra användning av systemet genom att leva upp till användarnas förväntningar och göra systemet attraktivt.

Det pågående arbetet med att bestämma årsavgifter för det enhetliga patentskyddet är viktigt i detta avseende. Avgiftsnivån behöver vara balanserad: den måste vara attraktiv för användare av olika storlekar samtidigt som den säkerställer patentsystemets finansiella stabilitet.

Det nya systemet kommer inte att bli tillämpligt förrän de gemensamma förberedelserna är klara och tretton medlemsstater har ratificerat avtalet om en enhetlig patentdomstol. När förordningarna antogs och avtalet undertecknades åtog sig de deltagande medlemsstaterna att uppfylla dessa krav så snabbt som möjligt. Vi är fast beslutna att leva upp till dessa åtaganden och kommer att fortsätta ta ansvar för genomförandet av den här viktiga reformen.

I samma anda har vi bestämt oss för att gå användarna till mötes och att arbeta effektivt för att skapa ett patentsystem som bidrar till innovation, tillväxt och jobb.

Heiko Maas, justitie- och konsumentskyddsminister i Tyskland 

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister i Sverige