Övriga nyheter

Sex extra bredbandsmiljoner

it-minister Mehmet Kaplan. Foto: Jörgen Appelgren
it-minister Mehmet Kaplan. Foto: Jörgen Appelgren

För att öka takten i bredbandsbyggandet i landet satsar it-minister Mehmet Kaplan 6 miljoner kronor på så kallade bredbandskoordinatorer.

Regeringen har bestämt att det ska finnas så kallade bredbandskoordinatorer i varje län. Uppgiften är att verka för utbyggnaden av bredband, öka kunskapen kring digitala frågor lokalt och att samordna arbetet kring de här frågorna mellan olika delar av Sverige.

– Man uppfyller hjulet gång på gång runtom i landet. Det finns en rätt så begränsad spridning av goda exempel. Koordinatorernas roll blir att vara kunskapsspridare och kunskapsuppsamlare, säger Mehmet Kaplan.

Nu har budgeten för bredbandskoordinatorerna utökats med 6 miljoner kronor till totalt 21 miljoner kronor under 2016. Ambitionen är att det ska vara en årlig satsning på 21 miljoner om året fram till 2020.

Som Ny Teknik tidigare har rapporterat om, har landsbygdsstödet till att bygga ut bredband i glesbygden stött på en rad hinder och handläggningen har försenats. Det betyder att inga bidrag, än så länge, har betalats ut till de föreningar som har ansökt om stöd, till exempel i form av byalag. I november förra året hade 800 sådana ansökningar kommit in sedan september 2014, när man kunde börja söka pengar inom det nya landsbygdsprogrammet.

Till följd av de här förseningarna har regeringen, på Jordbruksverkets begäran, beslutat att öka förskottssumman som kan betalas ut för bredbandsutbyggnad; från 250 000 kronor till en miljon kronor. Beslutet träder i kraft den 16 februari, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2016.

Jordbruksverket håller nu på att beta av ansökningarna om bredbandsstöd, och de första utbetalningarna väntas ske i maj.

Ytterligare en fråga är att utjämna de lokala skillnaderna när det gäller kunskap om digitala frågor. Det här ska bland annat ske genom en bredbandsskola som Post- och telestyrelsen ska ta fram för de offentliga aktörerna, och även här blir koordinatorerna viktiga för att tillhandahålla kunskap om de lokala behoven.