Digitalisering

PTS vill starta 5G-auktion snart

Huawei förlorar andra ronden mot PTS. Arkivbild. Foto: Terje Pedersen/NTB/ TT
Huawei förlorar andra ronden mot PTS. Arkivbild. Foto: Terje Pedersen/NTB/ TT

Post- och telestyrelsens beslut att stänga Huawei ute från 5G-marknaden i Sverige gäller tills vidare, enligt ett beslut i Kammarrätten. PTS ser därmed att en auktion kan hållas snart, men ett slutgiltigt besked är en bit bort och Huawei ser all anledning att vänta.

Publicerad

PTS beslutade i oktober att stänga ute Huawei från den fortsatta utbyggnaden av 5G-nät i Sverige, med hänvisning till att Säpo anser att bolaget riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Detta myndighetsbeslut fick Huawei att begära att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde.

Men nästa instans, Kammarrätten, har nu upphävt denna dom och Huawei är därför portat igen.

Säkerhetsskäl först

Rätten har vägt Huaweis intressen mot de intressen som ligger bakom PTS beslut.

PTS har fört fram att det är av yttersta vikt att Sveriges säkerhet skyddas. Det som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fört fram om Huawei "utgör starka indikationer på att det finns anledning att anta att tillstånd utan de nu aktuella tillståndsvillkoren skulle kunna hota Sveriges säkerhet", gör man gällande.

Och Kammarrätten anser att det intresset trots allt väger tyngre än att beslutet kan "innebära olägenheter för (Huawei) som kan komma att bli betydande".

Huawei säger sig ha drabbats av "synnerligen omfattande och irreparabla finansiella skada och goodwillskada".

Vill ha "i närtid"

PTS gör tummen upp för beslutet.

"I och med den här domen finns det förutsättningar att genomföra auktionen i närtid", skriver myndigheten i en kommentar på sin hemsida.

"PTS behöver dock ta kontakt med de deltagande aktörerna. Det betyder att auktionen inte kommer att inledas nu under december", tillägger PTS.

Även digitaliseringsminister Anders Ygeman välkomna beslutet:

"Det är bra att PTS nu gör bedömningen att de kan gå vidare med frekvensauktionerna. 5G-utbyggnaden är viktig för Sverige och tilldelningen är avgörande för Sveriges nätutbyggnad", skriver han i ett mejl.

Vad Förvaltningsrätten kommer att komma fram till bedöms dock fortsatt vara ovisst. Kammarrätten slår också fast att Huawei faktiskt har rätt att överklaga och är en part i ärendet – vilket avgör andra frågor som varit uppe på bordet.

Huawei: Styrker vår sak

Bolaget tar fasta på det erkännandet, enligt dess Nordenansvarige Kenneth Fredriksen.

– Vi ser det som att det styrker vår huvudsak, att det är tydligt att vi är en part och att PTS har begått ett fel i tillståndsprocessen när man valt att inte betrakta Huawei som en part, säger han till TT.

– Därför utgår vi ifrån att man inte kommer att dra igång en auktion förrän det nåtts en slutsats gällande huvudanklagelsen i förvaltningsrätten, eftersom det råder en osäkerhet.

Fredriksen säger att Huawei står öppet för en "konstruktiv dialog där säkerheten tillvaratas på bästa sätt".

Risk för flera processer

Om PTS håller 5G-auktionen innan sista ordet är sagt skulle Huawei kunna överklaga även auktionens utfall, varpå ytterligare en juridisk process skulle kunna påbörjas parallellt med den som pågår i Förvaltningsrätten.

Där avgörs grundfrågan – om PTS har rätt att hålla Huawei borta från den svenska telekommarknaden. Ett beslut kan komma under våren, enligt chefsrådman Johan Lundmark.

– Det är ett mål som vi försöker hantera så snabbt som möjligt, säger han.

Som Lundmark ser det förändrar Kammarrättens beslut inte mycket i den saken. Och PTS möjlighet att hålla en auktion tidigare än så är också oavhängigt den prövningen, fortsätter han.

Huawei fick nobben av PTS från att vara med och bygga ut 5G-näten i Sverige av säkerhetsskäl. Bland annat Säpo har pekat på att Huawei kan ha kopplingar till de auktoritära myndigheterna i Kina, där företag befaras kunna tvingas till samarbete.

Rättad: I en tidigare version av texten tillskrevs Kammarrätten felaktigt flera ståndpunkter från ett referat av parternas inlagor.