Opinion

”Nya havsplaner hindrar vindkraft offshore”

Sophia Linderstam
Sophia Linderstam
Pia Pehrson
Pia Pehrson

DEBATT Risken är stor att den nya Havsmyndigheten kommer att försena vindkraften till havs ytterligare. En redan lång och byråkratisk tillståndsprocess kommer att bli ännu mer komplex. Detta var väl knappast vad regeringen tänkte sig när planeringsmålet för förnybar energi slogs fast, undrar Pia Pehrson och Sophia Linderstam.

Allt fler företag satsar på havsbaserad – offshore - vindkraft. Satsningen är viktig för att Sverige ska uppnå planeringsmålet för förnybar elproduktion.

Riksdag och regering har satt upp en nationell planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Fördelar med vindkraft offshore är till exempel att vindarna är jämna och med högt energiinnehåll.

Etablering offshore möjliggör att exploatören kan bygga rejäla vindkraftverk och placera dem över stora områden utan att de stör omgivningen. Ute till havs finns ingen terräng i vägen för vindens rörelser. Därmed behöver inte vindkraftstornen byggas lika höga som på land, vilket är en ekonomisk och miljömässig fördel.

Vindkraft offshore ligger också helt i linje med övriga EU-länders utveckling. Danmark och England är goda exempel på stora och miljömässigt effektiva satsningar på vindkraft offshore.

Nu hotas denna positiva utveckling av ny lagstiftning. I december 2010 lämnade Havsplaneringsutredningen (M 2009:03) ett förslag om fysisk planering av havet. En havsplan ska bestå av plankartor, av ställningstaganden om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas, samt vilka samhällsintressen som ska beaktas. Planerna kommer att få betydelse vid tillståndsprövning för olika verksamheter och beslut om åtgärder för att skydda havet och havsmiljön. Ny lag om havsplanering ska träda i kraft 1 januari 2012.

Det finns mycket stor risk för att den nya Havsmyndighetens planer kommer att försena vindkraftsetableringar offshore. Planerna är komplicerade att ta fram, de förutsätter deltagande av en rad myndigheter och intresseorganisationer. Samtidigt utgör de en förutsättning för myndighetsbeslut om etablering till havs.

En redan lång och byråkratisk tillståndsprocess enligt miljöbalken för vindkraft kommer att bli ännu mer komplex. Ytterligare hinder för vindkraftutbyggnaden skapas alltså. Förutom att kommunerna har veto mot vindkraft måste även havsplaneringen avvaktas.  Detta var väl knappast vad regeringen tänkte sig när planeringsmålet för förnybar energi slogs fast.

Det är hög tid att förenkla reglerna för vindkraftetablering och avstå från att skapa ytterligare hinder för miljövänlig energi.

Pia Pehrson, och Sophia Linderstam

Foyen advokatfirmas miljörättsavdelning