Miljö

Haven absorberar dubbelt så mycket koldioxid som vi trott

Foto: Alyssa Santoro / Woods Hole Oceanographic Institution)
Foto: Alyssa Santoro / Woods Hole Oceanographic Institution)

Via fotosyntes omvandlar plankton atmosfärens koldioxid till syre. Kolet följer dem till botten när organismerna dör. Ny forskning visar att havet fångar in två gånger mer koldioxid än vad man tidigare har antagit.

Publicerad

En god andel av atmosfärens koldioxid fångas upp av världshaven i en process som kallas den biologiska pumpen. Cykeln drivs främst av fytoplankton. Det är växtplankton eller planktonalger i de övre vattenlagren som använder fotosyntes. De representerar 1 procent av jordens samlade biomassa och utgör ofta basen i näringskedjan.

Som på land förbrukar deras fotosyntes koldioxid, med syre som biprodukt. Fytoplankton äts av zooplankton som slukas av andra djur, och när organismerna dör så tar de med sig koldioxiden ner till havsbottnen. Och även om strömmar för med sig en del kolet upp ur djupen så lagras det mesta på bottnarna.

Det finns uppskattningar kring att 38 procent av koldioxidutsläppen kopplade till mänsklig aktivitet under de senaste 200 årens har slukats upp av haven. Men nu hävdar forskare att vetenskapen har underskattat havens kapacitet.

Nittio procent av havslivet finns i det övre solbelysta skiktet där fotosyntes kan ske, den eufotiska zonen. Så även fytoplankton vars förmåga att fånga upp koldioxid hänger samman med mängden solljus. Woods Hole Oceanographic Institution har använt klorofyllsensorer för att se hur långt ned som fytoplankton kan utföra fotosyntes, och djupen där det är möjligt varierar stort mellan olika platser.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS med Ken O. Buesseler som huvudförfattare.

Forskarteamet kunde konstatera att dubbelt så mycket kol sjunker till bottnen jämfört med vad man tidigare har trott.

Resultatet har tvingat forskarna att göra om sina modeller kring processen, och slutsatsen är att haven absorberar dubbelt så mycket av atmosfärens koldioxid jämfört med den tidigare rådande uppfattningen.