Digitalisering

FRA brister i integritetsskyddet

FRA rapportade under 2010 och 2011 överskottsuppgifter om personer, som inhämtats via signalspaning, felaktigt till Säpo.

Publicerad

Anställda vid FRA, Försvarets radioanstalt, har upprepade gånger rapporterat uppgifter om enskilda personer - som man hämtat in via signalspaning - till Säpo i strid mot signalspaningslagen.

Upplysningarna har vidarebefordrats till Säpo, trots att de inte har haft med den svenska försvarsunderrättelseverksamheten att göra.

Det vill säga de har saknat betydelse för "svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning för yttre hot mot Sverige."

Detta framgår av delvis hemliga, maskade, beslutsdokument från Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, från 2011 som Ny Teknik tagit del av.

De visar att Siun i maj 2011 begärde fram alla rapporter som FRA lämnat till Säpo under året 2010 och som gällde fysiska personer. Siun konstaterade därefter att FRA, i ett okänt antal fall som Siun undersökt, inte följde reglerna i signalspaningslagen.

I dokumenten påpekar Siun bland annat att lagen innebär förbud mot att rapportera så kallad överskottsinformation som "saknar relevans ur försvarsunderrättelsesynpunkt" till andra myndigheter.

Exakt hur FRA å sin sida har motiverat överlämnandet maskas i dokumenten. Men i andra, avhemligade, delar uppges att FRA menar att uppgifterna lämnas över för vidare bearbetning och att Säpo "behöver denna typ av uppgifter".

Siun har därefter fortsatt sin granskning och undersökt om FRA har rättat till de konstaterade bristerna under 2011 men funnit att FRA fortsätter att lämna över uppgifter till Säpo - i strid mot bestämmelserna.

I oktober 2011 begärde Siun att få ta del av rapporter som FRA lämnat till Säpo under perioden 23 mars- 21 oktober 2011.

I ett inspektionsprotokoll skriver Siun i december 2011, att man inte kan se att " den uppräkning av skäl som FRA gör är tillräcklig för att göra bedömningen att de uppgifter som rör fysiska personer i de aktuella rapporterna har betydelse för ändamålen i försvarsunderrättelselagen."

Enligt Siun är den information det handlar om också väldigt detaljerad.

- Som framgår av beslutsdokumenten så fortsätter vi att följa upp granskningsärendet, säger Hans Jörgen Andersson, ordförande i Siuns kontrollnämnd och före detta kammarrättspresident, in en kommentar.

Han uppger också att Siun har möjlighet att vända sig till åklagare om felaktigheterna tenderar att bli systematiska och kan bedömas vara brottsliga.

Sammanlagt har myndigheten under 2011 haft 13 granskningsärenden som gällt FRA på sitt bord .

I fem fall, inklusive de två nämnda ovan, har man utdelat kritik.

Utöver rapporteringen till Säpo klagar Siun bland annat på hur FRA använder sökord och på brister i gallringen av uppgifter. I det senare fallet har Siun påpekat att gallrade uppgifter inte ska vara möjliga att återskapa tekniskt när de väl tagits bort ur databaserna.